Văn bản khác 648/KH-UBND

Kế hoạch 648/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 648/KH-UBND 2019 chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 648/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

a) Phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

b) Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Phấn đấu 50% các huyện, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025:

a) Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

b) Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Phấn đấu 90% các huyện, thành phố xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI Đ ÁN

1. Đối tượng:

- Trẻ em đến 8 tuổi.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2019 đến năm 2025.

3. Phạm vi thực hiện: Trên toàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng.

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông ở địa phương nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội và gia đình về hỗ trợ trẻ em trong những năm đầu đời được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân viên các cấp, các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và định hướng cho người dân tự giác, chủ động hỗ trợ trẻ em trong những năm đầu đời tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

b) Xây dựng các kênh tuyên truyền thông đến gia đình có trẻ em hỗ trợ trong những năm đầu đời qua các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

c) Phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp hàng năm để chia sẻ thông tin việc hỗ trợ trẻ em trong những năm đầu đời, tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục.

d) Lồng ghép xây dựng tài liệu hướng dẫn hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em trong những năm đầu đời.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ, nội dung cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

a) Đào tạo, tập huấn cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên y tế cấp xã, các cơ sở bảo trợ xã hội về kỹ năng liên quan để hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng.

b) Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên của các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo về kỹ năng, phương pháp và các hoạt động để hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng.

c) Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi.

3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời (theo Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em, Luật Trẻ em 2016);

b) Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

4. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đi và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực.

5. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; thí đim triển khai các mô hình và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình sau 3 năm triển khai; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.

6. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Đề án, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

a) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em những năm đầu đời tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở bảo trợ xã hội, các mô hình chăm sóc, trợ giúp cho trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng.

c) Giám sát, đánh giá hàng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn 2019 - 2025 về việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và lồng ghép từ nguồn kinh phí các Chương trình, Dự án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.

c) Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các ngành, các địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch này; hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh và chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

b) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

d) Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

đ) Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và chỉ đạo triển khai Chương trình trên toàn tỉnh.

e) Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp với sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đến 8 tuổi; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường tổ chức và đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; tham mưu việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ngành và địa phương.

6. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch và lồng ghép với các chương trình, đề án hiện hành của Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai hỗ trợ thực hiện Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chú trọng triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; thực hiện Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

b) Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Huy động nguồn lực triển khai Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc triển khai Kế hoạch này với các chương trình, đề án khác có liên quan tại địa phương.

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan và tổ chức đoàn thể tại địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trên địa bàn.

e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như mục V;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 648/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu648/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 648/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 648/KH-UBND 2019 chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 648/KH-UBND 2019 chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu648/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 648/KH-UBND 2019 chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 648/KH-UBND 2019 chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình Lâm Đồng

           • 31/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực