Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ VÀ CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTG NGÀY 20/02/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” và Công văn số 2750/BCĐQG-XHHT ngày 28/5/2014 của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập về việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch, thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”“Đơn vị học tập” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và tích cực thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1- Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”“Đơn vị học tập”, để triển khai nhân rộng từ năm 2016 trong phạm vi toàn tỉnh.

2.2- Phấn đấu đến năm 2020:

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 60% cộng đồng (thôn, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%.

- 50% trở lên các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

- Tổ chức nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về việc thúc đẩy các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân, đề xuất các mô hình và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, các cán bộ khoa học trong tỉnh, chuyên gia Trung ương về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Triển khai, khảo sát, đánh giá, tổng kết việc thí điểm các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các vùng, miền khác nhau gồm: huyện Lâm Bình, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang.

- Tổ chức biên soạn và in ấn tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Thực hiện tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào học tập suốt đời,

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- Đổi mới nội dung, phương pháp và đa dạng hóa hình thức truyền thông về phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng như: Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, tin, bài về những gương dòng họ, Gia đình học tập tiêu biểu trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thành phố hoặc thông qua hệ thống Hội Khuyến học các cấp, thông qua đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của tỉnh hoặc các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Tổ chức các Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các địa phương trong toàn tỉnh và tổ chức các Hội nghị sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Khảo sát, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các địa phương trong toàn tỉnh và tổ chức các Hội nghị sơ kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tiêu biểu toàn tỉnh.

4. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp tham gia quản lý và giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

- Tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.

- Tổ chức đánh giá thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

5. Tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

- Tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cho Ban Chỉ đạo và những người làm công tác khuyến học ở địa phương và cơ sở.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, hằng năm Hội Khuyến học lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Hội, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

2. Các địa phương có trách nhiệm cân đối ngân sách dành kinh phí hỗ trợ việc xây dựng và thí điểm các mô hình học tập suốt đời, tổ chức tập huấn, tuyên truyền nhân rộng, khảo sát, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, các tổ chức có thành tích hoặc có đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tại địa phương mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn Hội khuyến học các huyện và thành phố, làm nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện của địa phương và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo công tác giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời trên địa bàn, xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học, với các địa phương củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- Phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” theo bộ tiêu chí.

- Chỉ đạo công tác xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc và phương thức tự học, đào tạo từ xa ở nơi có điều kiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương phối hợp với Hội Khuyến học tuyên truyền về phong trào học tập suốt đời.

4. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đẩy mạnh các hoạt động các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” phục vụ phong trào học tập suốt đời.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, kết hợp với việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các ngành và tổ chức đoàn thể cung cấp tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghề hỗ trợ phong trào học tập suốt đời.

- Lồng ghép tuyên truyền và hỗ trợ phong trào học tập suốt đời với việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người lao động nông thôn, người hết tuổi lao động, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện học tập suốt đời.

6. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, kế hoạch phân bổ tài chính, phối hợp kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch.

7. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chuyên mục và lồng ghép với các chương trình để tuyên truyền về học tập suốt đời nhằm phục vụ và cung cấp cơ hội học tập suốt đời đa dạng cho người dân.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin bài cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Bố trí ngân sách để thực hiện thí điểm, tuyên truyền, nhân rộng, giám sát, sơ, tổng kết đánh giá, khen thưởng các cá nhân, tập thể, gia đình, dòng họ, cộng đồng có thành tích hoặc có đóng góp tích cực đối với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tại địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan Phát thanh – Truyền hình tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, mọi người dân của địa phương về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, các mô hình học tập suốt đời. Tạo điều kiện, cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học cùng cấp tổ chức đánh giá và công nhận các mô hình học tập suốt đời ở địa phương.

- Tổ chức tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu của các mô hình học tập suốt đời.

- Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương.

- Hàng năm có sơ kết và tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng, 1 năm.

9. Các ngành chức năng

Căn cứ nội dung công việc của ngành, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, phối hợp với các xã đưa nội dung tập huấn vào hoạt động tại các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:

Phối hợp với Hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo mọi điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học tập suốt đời và tích cực tuyên truyền vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan có liên quan trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Hội Khuyến học tỉnh) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TW Hội KH Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH của HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Hội KH các cấp trong tỉnh;
- Lưu: VT, VX (Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực17/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực17/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND 2014 học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng đến 2020 Tuyên Quang

           • 17/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực