Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND về triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND 2020 triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện và cụ thể hóa nội dung Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Kết nối hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục xây dựng cộng đồng khởi nghiệp; hun đúc tinh thần khởi nghiệp; tập trung hỗ trợ phát triển các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Các sở, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ, phối hợp hiệu quả, kết hợp các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP),... đang triển khai của ngành, địa phương để cùng thực hiện hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này chủ động thực hiện trong phần kinh phí đã được bố trí trong năm 2020 của đơn vị. Trường hợp cần bổ sung dự toán, đề nghị xây dựng dự toán, kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để bổ sung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch áp dụng theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt những hoạt động, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch 242/KH-UBND và căn cứ các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này triển khai, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân Tỉnh để hướng dẫn, tổng hợp và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Tỉnh Đoàn; Cục Thuế Tỉnh;
- CLB DNDĐ (LBC-D); Hội DNT; Hội Nữ DN; CLB Đặc sản Đất Sen Hồng;
- Trường ĐHĐT; Trường CĐCĐ ĐT;
- Báo ĐT, Đài THĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, ĐN(MTN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

1.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1.1

Quan tâm, chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), kết nối với chương trình khởi nghiệp nhằm tận dụng và phát huy các nguồn lực của chương trình OCOP để hỗ trợ thúc đẩy, phát triển các sản phẩm của địa phương, các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Thường xuyên

1.2

Phân công phòng chuyên môn phụ trách, thành lập nhóm hoặc tổ làm đầu mối theo dõi, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, các chủ thể, sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP; thường xuyên, chủ động kết nối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp) để thông tin và phối hợp triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Du lịch và Đầu tư

Quý II/2020

1.3

Thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để kết nối, hỗ trợ phát triển (gửi thông tin về Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp để tổng hợp và theo dõi hỗ trợ).

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Hàng Quý

1.4

Duy trì và phát triển mô hình “Cà phê Doanh nghiệp” nhằm tạo kênh kết nối, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành của chính quyền, tiếp nhận, góp ý những ý tưởng khởi nghiệp, những mô hình đổi mới sáng tạo.

 

Thường xuyên

1.5

Tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác xã, nông dân, hội quán.

Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh,...

Thường xuyên

2.

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1

Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng các nhân tố khởi nghiệp.

 

 

2.2

Hướng dẫn, triển khai, hỗ trợ các trường Trung học phổ thông tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa cho học sinh để khuyến khích, lan toả tinh thần khởi nghiệp, thái độ đối với cuộc sống và trong học tập.

 

Thường xuyên

2.3

Chọn, nhân rộng các mô hình, cách làm hay của các trường trong tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, để tổ chức hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh như: tạo không gian khởi nghiệp, chia sẻ tại trường, các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp, xây dựng ý tưởng khởi nghiệp...

 

Thường xuyên

2.4

Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nội dung Chương trình khởi nghiệp vào các trường Trung học phổ thông; Cao đẳng, trung cấp nghề,…

Các đơn vị liên quan

 

3.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

3.1

Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp Đồng Tháp”, trang Fanpage “Đàn Sếu Khởi Nghiệp” của Tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

3.2

Tổ chức các lớp tập huấn về truyền cảm hứng khởi nghiệp; chương trình ươm tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng; nâng cao năng lực cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp (CEO).

UBND huyện, thị xã, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn với các chủ đề phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại đơn vị, địa phương

Thường xuyên

3.3

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức xây dựng, triển khai phương án/dự án sản xuất kinh doanh,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Theo kế hoạch tập huấn chương trình OCOP

3.4

Tổ chức lớp huấn luyện nâng cao năng lực cho các cho các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác khởi nghiệp tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; giáo viên và giảng viên của các trường trên địa bàn Tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2 lần/năm

3.5

Tổ chức khảo sát, học tập tại các địa phương có kinh nghiệm xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy theo tình hình thực tế

4.

Sở Khoa học và Công nghệ

4.1

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

 

Thường xuyên

4.2

Tập huấn đào tạo cho các tổ chức, cá nhân về tiêu chuẩn sản phẩm, ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

 

4.3

Tổ chức thực hiện và vận hành Không gian Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp về không gian, máy móc thiết bị, phục vụ sản xuất thử, kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm, đóng gói.

 

Quý IV/2020

4.4

Theo dõi, kết nối, tạo điều kiện để các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự các Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TechFest

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp); Tỉnh Đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Khi Techfest tổ chức

4.5

Tổ chức Chuỗi hoạt động “Ngày hội đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Tháp với các hoạt động khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, sinh viên, học sinh.

+ Chia sẻ về các chương trình hỗ trợ, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất.

+ Chia sẻ về tiềm năng khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.

+ Giao lưu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin, viễn thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp); các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh; các Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp

Quí III/2020

4.6

Căn cứ Nghị quyết 282/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Thường xuyên

4.7

Tổ chức ít nhất 02 (hai) hội nghị, hội thảo phổ biến về đề án, kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp); Tỉnh Đoàn; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Tỉnh

Hàng năm

4.8

Xây dựng chuyên mục thông tin chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin Sở Khoa học và Công nghệ; liên kết, giới thiệu và chia sẻ thông tin với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nhằm cung cấp kịp thời thông tin Khoa học và Công nghệ và kết nối hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ cho cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính

Quý IV/2020

5.

Sở Công Thương

5.1

Hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận chương trình khuyến công của Tỉnh.

 

Thường xuyên

5.2

Đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn, tập huấn ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Thường xuyên

5.3

Tiếp tục tập huấn và hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, cải tiến và phát triển bao bì hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Thường xuyên

5.4

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp tham gia các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết nối cung cầu.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Thường xuyên

6.

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

6.1

Hỗ trợ đăng ký chữ ký số cho doanh nghiệp (theo Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ Quý II đến IV/2020

6.2

Hỗ trợ tập huấn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II/2020

7.

Cục Thuế Tỉnh

7.1

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các thủ tục liên quan về đăng ký, kê khai, nộp thuế, các nội dung liên quan về hóa đơn, chứng từ; chính sách thuế,… cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

7.2

Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

 

Thường xuyên

8.

Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh

8.1

Thực hiện công tác cho vay hỗ trợ khởi nghiệp đối với cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

8.2

Nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Tài chính

Quý IV/2020

9.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh

 

 

 

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kết hợp với các hoạt động của Hội; Phối hợp Hội nữ Doanh nhân tổ chức các hoạt động kết nối, chia sẻ, trang bị kiến thức sản xuất kinh doanh cho phụ nữ khởi nghiệp ở các địa phương; tạo tinh thần hỗ trợ kết nối trong cộng đồng doanh nhân nữ. Chia sẻ sáng kiến, cách làm, mô hình hay, gắn với biểu dương, nêu gương phụ nữ khởi nghiệp, nữ doanh nhân thành đạt.

Hội Nữ Doanh nhân Tỉnh

Thường xuyên

10.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh

10.1

Vận hành hiệu quả Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

10.2

Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp nhằm tìm kiếm những dự án hay để bồi dưỡng, huấn luyện, tạo điều kiện để kết nối, hỗ trợ các dự án phát triển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp); các Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp

Từ Quý II đến Quý IV/2020

10.3

Rà soát, củng cố hoạt động các Câu lạc bộ khởi nghiệp tại từng địa phương để tạo điều kiện hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp); Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh

Thường xuyên

10.4

Tổ chức các chuyên đề, chương trình sinh hoạt, cho thanh niên để khuyến khích, lan toả tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; tìm kiếm những dự án hay để bồi dưỡng, huấn luyện, tạo điều kiện để kết nối, hỗ trợ các dự án phát triển.

 

Thường xuyên

10.5

Phối hợp phát hành Sổ tay khởi nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Quý III/2020

10.6

Tổ chức chuyến startup day nhằm giúp các dự án khởi nghiệp kết nối, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhau ở trong địa bàn Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Quý IV/2020

11.

Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

11.1

Rà soát và củng cố hoạt động của các Câu lạc khởi nghiệp đã thành lập ở các trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

11.2

Kết nối với Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu, Hội nữ Doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ và một số đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp như: Tạo không gian làm việc chung; các hoạt động gắn kết doanh nghiệp và nhà trường, giữa các dự án khởi nghiệp và sinh viên; Các hoạt động khơi dậy và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên; Hỗ trợ, ươm tạo các nhân tố khởi nghiệp; Chương trình thực tập sinh, tuyển dụng đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp; Chương trình Giảng viên - Doanh nhân, kết nối giảng viên là CEO các ngành nghề về trường chia sẻ và tạo động lực cho sinh viên...

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

11.3

Chủ động tổ chức hoặc tìm hiểu, đăng ký tham gia các lớp tập huấn về chuyên đề khởi nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển để bồi dưỡng thêm kiến thức cho giảng viên và các cán bộ phụ trách hoạt động khởi nghiệp trong trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp)

Thường xuyên

12.

Các Hội, Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp

 

Đề nghị Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC-D), Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ đồng hành cùng chương trình khởi nghiệp của Tỉnh, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp của Tỉnh vững mạnh, tương trợ doanh nghiệp nhỏ; tổ chức các hoạt động chia sẻ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp; kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh

- Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu:

+ Duy trì và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ cố vấn khởi nghiệp (Mentor club).

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn trực tiếp cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

- Hội doanh nhân trẻ Tỉnh:

+ Hình thành và tổ chức hoạt động có hiệu quả các chi hội Doanh nhân trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố.

+ Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh tổ chức các hoạt động tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà trường và học sinh sinh viên.

+ Hỗ trợ cho các trường Trung học phổ thông xây dựng và phát triển câu lạc bộ khởi nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

13.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Cổng thông tin điện tử Tỉnh

 

Xây dựng Chuyên mục riêng về khởi nghiệp: tập trung thực hiện chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp, chú trọng các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phổ biến các gương điển hình khởi nghiệp thành công trong và ngoài Tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2020
Ngày hiệu lực11/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(13/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND 2020 triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND 2020 triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhạm Thiện Nghĩa
        Ngày ban hành11/03/2020
        Ngày hiệu lực11/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (13/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND 2020 triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND 2020 triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

              • 11/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực