Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân góp phần giảm thiểu số lượng các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tạo sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về hòa giải ở cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở;

- Nâng cao nhận thực của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, tạo sự chuyển biến cơ bản, hiệu quả trong công tác hòa giải. Tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở lựa chọn ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống cộng đồng dân cư

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Luật Hòa giải ở cơ sở và vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới;

- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ, chất lượng, thời gian, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Phấn đấu hằng năm có trên 90% cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ trưởng, hòa giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác; trên 90% tổ hòa giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, số vụ việc hòa giải thành đạt trên 85%; góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở trở thành một trong những biện pháp, hình thức được sử dụng thường xuyên và hữu hiệu để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt Luật Hòa giải ở cơ sở cho đại diện lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh, huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013.

b) Tổ chức hội nghị cấp huyện tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và các thành viên của Mặt trận cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

2. Biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, sách hỏi đáp, tờ rơi, tờ gấp…phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương.

- Biên soạn, cung cấp tài liệu pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014

3. Phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở trên phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường xây dựng, duy trì nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Biên soạn tài liệu phổ biến giới thiệu nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện thành phố, loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Viết các tin, bài phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và website của Sở Tư pháp, các huyện, thành phố…

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và hằng năm.

4. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan Tư pháp các cấp, tổ chức pháp chế các sở, ngành tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố rà soát văn bản pháp luật đã ban hành liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Sở Tư pháp chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; đánh giá chất lượng công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh việc xây dựng, ban hành hương ước, quy ước dựa trên cơ sở các quy định này làm công cụ cho hoạt động hòa giải.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013 và quý I năm 2014.

5. Củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ theo dõi, quản lý, hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở.

- Xây dựng mô hình tủ sách pháp luật đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; điểm đọc sách tại xóm, thôn, tổ dân phố và các cụm dân cư để tổ viên tổ hòa giải có điều kiện tự tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở;

- Củng cố,kiện toàn tổ chức; bổ sung cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý, tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

6. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở

a) Biên soạn, phát hành tài liệu

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn, phát hành các loại tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi

- Hướng dẫn, phát động hội thi hòa giải viên giỏi trên phạm vi toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Hướng dẫn, phát động cuộc thi từ cấp xã: Năm 2014.

+ Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh: Năm 2015.

c) Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải ở các cấp

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, người tham gia hoạt động hòa giải ở địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

7. Kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở, thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

b) Thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Định kỳ thực hiện việc thống kê số liệu, đánh giá tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hằng năm.

c) Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

- Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật Hòa giải ở cơ sở. Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, người tham gia hoạt động hòa giải tại địa phương. Thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh; rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản liên quan để phù hợp với Luật Hòa giải ở cơ sở.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

b) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn tổ chức và có kế hoạch bổ sung cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác hòa giải ở địa phương.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí…đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chuyên viết chuyên đề về pháp luật, hòa giải trên các báo, đài, trang thông tin điện tử. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cấp chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trong đó có hoạt động phổ biến pháp luật qua hình thức hòa giải ở cơ sở trên các trang thông tin điện tử.

d) Sở Tài chính: Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia trong việc giới thiệu, bầu, công nhận, cho thôi hòa giải viên, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, theo dõi, đôn đốc các bên thực hiện kết quả hòa giải thành, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

e) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình…phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn, phát động và thực hiện tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấp huyện, tỉnh.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch và đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác hòa giải.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ trưởng tổ hòa giải và các hòa giải viên.

- Thống kê số liệu về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

2. Kinh phí:

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phối hợp với Sở Tài chính, Phòng Tài chính, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã hướng dẫn xây dựng, kiểm tra việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2013 triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Thái Bình

             • 11/11/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực