Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước địa bàn Hà Nội


ỦỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2013

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính ph vviệc sp xếp lại, x lý nhà đt thuộc shữu nhà nước; Quyết đnh s 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 vviệc sửa đi b sung Quyết định s09/2007/QĐ-TTg; Thông tư s09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngay 16/7/2007 ca Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Quyết định s 09/2007/QĐ-TTg; Quyết đnh s49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND Thành phban hành Qui định vviệc sp xếp lại, xử lý nhà, đt thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phquản lý trên địa bàn thành phHà Nội.

UBND Thành phxây dựng Kế hoạch tchức thực hiện sp xếp lại, xử lý nhà, đt thuộc s hu nhà nước thuộc Thành ph nam 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đy nhanh việc thực hiện sp xếp lại, xử lý nhà, đt thuộc shữu nhà nước trên đa ban Thành ph nhm tăng cường công tác qun lý sử dụng tài sn công là nhà đt đm bo hiệu qu, tiết kiệm, chng lãng phí. Chn chnh, xử lý kịp thời những cơ quan đơn vị sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của nha nước v qun lý, sdụng tài sn nhà nước;

- Nâng cao hiệu qu sdụng, khai thác nguồn lực từ tài sn công là nhà đt thuộc s hu nhà nước thông qua việc đu giá quyn sử dụng nhà, đt, chuyn đi mục đích sử dụng, tạo nguồn thu cho ngân sách đ đu tư phát trin kinh tế xã hội Thủ đô.

2. Yêu cầu

- Thực hiện khẩn trương, đồng bộ các giải pháp giải quyết dứt điểm việc kê khai hồ sơ nhà đất, kim tra hiện trạng, phương án đ xut, phê duyệt phương án và kim tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng nhà đất sau khi phương án sắp xếp được phê duyệt theo các quy định hiện hành vquản lý đt đai, quản lý tài sản nhà nước; quy chế qun lý sdụng công s, công trình sự nghiệp ca tt ccác cơ sở nhà, đt thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lp và công ty nhà nước đang sử dụng thuộc thành phquản lý;

- Giám đốc các sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành ph; Tng giám đốc, Giám đốc các công ty nhà nước thuộc Thành ph; Ban Chỉ đạo (BCĐ) 09 Thành ph; BCĐ 09 sở, ngành, công ty nhà nước; BCĐ 09 các quận, huyện, thị xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các Quyết đnh ca Thủ tướng; Thông tư ca Bộ Tài chính và Quyết định s49/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND Thành ph; các văn bản chỉ đạo năm 2013 của BCĐ 09 Thành ph; kế hoạch vviệc sp xếp lại, xử lý nhà, đt thuộc sở hữu nhà nước năm 2013 do đơn vị xây dựng.

- Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ s nhà, đt phải thực hiện kê khai, báo cáo theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng cơ sở nhà, đt sai quy định

II. NI DUNG CÔNG TÁC SP XP LẠI, XỬ LÝ NHÀ ĐT THEO QĐ 09

1. Công tác thông tin, tuyên truyn: Thường trực BCĐ 09 Thành ph; BCĐ 09 s, ngành, công ty nhà nước; BCĐ 09 các quận, huyện, thị xã phi hợp chặt chẽ với các cơ quan thong tin đại chúng tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, ph biến các ch trương, chính sách, pháp luật ca nhà nườc và Thành ph v công tác sp xép lại, xử lý nhà, đt thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước đang sử dụng trên địa bàn thành ph Hà Nội.

2. Công tác tự kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng các cơ sở nhà đất đang quản lý sdụng; lp và báo cáo tình nh sdụng hiện trạng, đxuất phương án sp xếp lại, xử lý đi với từng cơ sở nhà đt thuộc phạm vi quản lý:

BCĐ 09 sở, ngành, công ty nhà nước; BCĐ 09 các quận, huyện, thị xã chưa lập và gửi báo cáo về BCĐ 09 Thành phố phải khẩn trương hoàn thành việc tự kiểm tra, rà soát hiện trong quản lý sử dụng các cơ sở nhà đt giao cho các đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng; lập và báo cáo tình hình sử dụng hiện trạng, đ xut phương án sp xếp lại, xử lý đi với từng cơ sở nhà đt thuộc phạm vi quản lý theo đúng Quy định tại Quyết định 196/2005/QĐ-UB ngày 23/11/2005 của UBND Thành ph, Quyết định 09/2007/QĐ-TTg Thông tư s09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC gửi thường trực BCĐ 09 Thành ph(Sở Tài chính). Thời gian hoàn thành trước ngày 01/5/2013.

3. Đẩy nhanh tiến độ công tác tổng hợp, kiểm tra và loại biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất đối với từng cơ sở nhà đất, thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất:

3.1. Công tác tổng hợp, kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất đối từng cơ sở nhà đt:.

Tổ công tác giúp việc BCĐ 09 thành phố chđộng phi hợp với các cơ quan, đơn vị đi kim tra hiện trạng toàn bộ cơ sở nhà đt do các sở, ban, ngành, đoàn th, qun, huyện, thi xã, công ty nhà nước thuộc Thành ph đang qun lý, sử dụng (Trong đó tập trung thực hiện kim tra hiện trạng nhà đt đi với các cơ sở nhà đt đnghị thu hồi; chuyn giao nhà ở, đt ở; điu chuyn; bán tài sản chuyn nhượng quyn sử dụng đt; chuyn mục đích sử dụng; di dời do ô nhim môi trường; xử lý khác) báo cáo BCĐ 09 Thành phố

- Đối với qunhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH MTV Qun lý và phát triển nhà Hà Nội đang qun lý, cho thuê: Tổ công tác giúp việc BCĐ 09 Thành phthực hiện việc kim tra, đánh giá trên thực địa đi với cơ sở nhà đt có vi phạm trong quản lý, sử dụng; có tranh chp khiếu nại; sử dụng xen kẽ công, tư; các cơ sở chưa có quyết định bàn giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý; Đi với quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát trin nhà Hà Nội đang quản lý trọn bin snhà; các cơ sở đã ký hợp đng cho các đơn vị thuê và có h sơ qun lý (bn đvẽ hiện trạng, hồ sơ v qun lý nhà...) thì Tổ công tác giúp việc BCĐ 09 Thành phthực hiện việc kim tra, đánh giá trên h sơ, không cn phải đi kim tra thực địa (thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phtại Công văn s 978/UBND-KT ngày 29/01/2013).

3.2. Công tác xem xét, thẩm đnh phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất:

BCĐ 09 Thành phố khẩn trương xem xét, thẩm định phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đt thuộc sở, ban, ngành; đoàn thế; UBND các quận, huyện; các công ty nhà nước trực thuộc Thành phquản lý, trình UBND Thành phxem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ thời gian của kế hoạch này.

- Yêu cu các đng chí Lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ 09 Thành phtham dự đy đủ các cuộc họp của BCĐ thông qua phương án (trường hợp vng mt không tham dự cuộc họp phải ký biên bản không vượt quá 03 ngày làm việc kể từ ngày họp BCĐ); cán bộ, chuyên viên ca cơ quan tham gia T công tác đy đủ, đúng thành phn, phi hợp với Sở Tài chính đthực hiện tt công tác rà soát, kim tra hiện trạng quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đt, kịp thời đ xut kiến nghị phương án sp xếp, xử lý nhà đt.

- Cơ quan thường trực BCĐ 09 Thành ph(Sở Tài chính) đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đt thuộc sở hữu nhà nước theo thời gian quy định và nghiêm túc trin khai tiến độ thực hiện theo kế hoạch này. Đi với trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm trhoặc không nghiêm túc thực hiện, thường trực BCĐ 09 Thành phkịp thời báo cáo UBND Thành phố đxem xét, xử lý theo quy định.

4. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trin khai thực hiện việc sp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đt do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước quản lý, sử dụng; đăng ký quyn quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý tài sản nhà nước đi với các cơ sở nhà, đt được sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau khi đã được phê duyệt phương án sp xếp lại, xử lý nhà đt của cơ quan có thm quyn theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện kim tra, rà soát việc chp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nhà đt thuộc sở hữu nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trên địa bàn Thành phố.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch, tiến độ thực hiện

1.1. Kế hoạch, tiên độ triển khai công tác sp xếp, xử lý nhà đt ca các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Trung ương:

Cục Qun lý Công sn (đng chí Trưởng Tiểu ban 1 – khối Trung ương) chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện.

1.2. Kế hoạch, tiến độ triển khai công tác sp xếp, xứ lý nhà đất ca các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước thuộc phạm Vi qun lý ca Thành ph, cụ th như sau:

a. Kế hoạch tiến độ trin khai công tác kim tra hiện trạng; thông qua phương án ca Tiểu ban 2 - khối địa phương báo cáo BCĐ 09 Thành phố phê duyệt đi với 35 sở, ban, ngành, đoàn ththuộc Thành ph(chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

b. Kế hoạch tiến độ triển khai công tác kim tra hiện trạng; thông qua phương án ca Tiểu ban 2 - khối địa phương báo cáo BCĐ 09 Thành phố phê duyệt đi với 28 quận, huyện, thị xã (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

c. Kế hoạch tiên độ triển khai công tác kim tra hiện trạng; thông qua phương án ca Tiểu ban 2 - khối địa phương báo cáo BCĐ 09 Thành phố phê duyệt đi với 13 công ty nhà nước thuộc Thành phố (chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm).

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thxã thuộc Thành ph

2.1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; đoàn th; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tng giám đốc, Giám đốc các công ty nhà nước trực thuộc UBND Thành ph; BCĐ 09 sở, ngành, Tng công ty; BCĐ 09 quận, huyện, thị xã kim tra, rà soát, xác định rõ hiện trạng quản lý sử dụng và lập phương án sp xếp lại, xử lý các cơ s nhà đt thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo BCĐ 09 quận, huyện, thị xã kim tra tình hình quản lý, sử dụng nhà, đt đi với các cơ sở nhà, đt của các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận, huyện, thị xã quản lý và theo thông báo của Thành ph, xác đnh rõ hiện trạng sử dụng, đ xuât kiến nghị xử lý.

Đi với các cơ sở nhà đt đã được UBND Thành ph xem xét, quyết định phê duyệt phương án: yêu cu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chp hành và báo cáo tiến độ trin khai thực hiện.

2.2. Sở Tài chính (thường trực BCĐ 09 Thành phố) chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan khn trương trin khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phi hp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đ làm tt công tác tuyên truyn, ph biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và Thành ph v công tác sp xếp lại, xử lý nhà, đt thuộc shữu nhà nước trên địa bàn tnh phHà Nội.

- Chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, xem xét phương án, đề xuất, kiến nghxử lý, b trí sp xếp lại cơ sở nhà đt trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước và thành ph v qun lý kinh tế, qun lý đt đai, qun lý công sn, báo cáo UBND Thành ph xem xét quyết định.

Hướng dn hạch toán, tăng, gim tài sn, giá tr tài sn, xác đnh tiêu chun định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định. Thm định giá bán tài sản trên đt, giá chuyn nhượng quyn sử dụng đt, giá đt tính thu tin sử dụng đt khi chuyn mục đích sử dụng đt. Thm định trình UBND Thành ph vquản lý, sử dụng, xử lý tin thu được từ bán tài sản trên đt, chuyn nhượng quyn sử dụng đt, chuyn mục đích sử dụng. Trong thi gian 10 ngày ktừ ngày nhận được báo cáo và hsơ của các cơ quan, Sở Tài chính thm đnh báo cáo trình UBND Thành phphê duyệt theo quy định.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hSơ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý v đt đai, báo cáo trình Thành ph quyết định thu hi, giao đt, cho thuê đt theo phương án được phê duyệt.

2.4. Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Có ý kiến và cung cp các thông tin vquy hoạch kiến trúc, xây dựng; đxut phương án sdụng nhà đt theo quy hoạch, trong thời gian 10 ngày ktừ ngày nhận được báo cáo và hsơ của các cơ quan, đơn vị.

2.5. Sở Xây dựng: Kim tra, xác định diện tích xây dựng; tính pháp lý về nhà, công trinh xây dựng; xác đnh t lcht lượng nhà, vt kiến trúc, công trình xây dựng và có ý kiến trong thời gian 10 ngày k t ngày nhn được báo cáo và hsơ của các cơ quan, đơn vị.

2.6. Cục Thuế: Kim tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tin thuê đt, chp hành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách đi với nhà, đt thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị sử dụng và có ý kiến trong thời gian 10 ngày k t ngày nhn được báo cáo và hsơ của các cơ quan, đơn vị

2.7. Các sở, ngành liên quan: Phi hp với BCĐ 09 Thành phkim tra hiện trạng, thm định phương án sp xếp lại, xử lý nhà, đt.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn th; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng giám đốc, giám đốc các công ty nhà nước trực thuc Thành phnghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, kịp thời báo cáo UBND Thành ph(qua Sở Tài chính - thường trực BCĐ 09 Thành ph) đxem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số cơ sở nhà đất

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Kiểm tra hiện trạng

Thông qua phương án

1

Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

2

Trường Cao đẳng nghệ thuật

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

3

Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

4

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

5

Trường CĐ Y tế HN

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

6

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

3

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

7

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị HN

10

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

8

Công ty TNHH MTV Hồ Tây

2

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

9

Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà HN

22

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

10

UBND quận Cầu Giấy

111

Tuần 4 tháng 3/2013

Tuần 1 tháng 4/2013

 

11

UBND quận Hoàn Kiếm

123

Tuần 4 tháng 3/2013

Tuần 1 tháng 4/2013

 

12

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà HN

296

Tuần 3, 4 tháng 3 và Tuần 1, 2 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

13

UBND huyện Gia Lâm

200

Tuần 1 tháng 4/2013

Tuần 2 tháng 4/2013

 

1 4

UBND huyện Đông Anh

137

Tuần 1 tháng 4/2013

Tuần 2 tháng 4/2013

 

15

Công ty TNHH MTV Cây xanh

6

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

16

Ban chỉ đạo GPMB thành phố

4

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/ 2013

 

17

Ban Dân tộc thành phố

1

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

18

Ban QLDA trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

2

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/ 2013

 

19

BQL khu Công nghiệp và chế xuất

1

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

20

Ban quản lý chỉnh trang đô thị

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

21

TT Bảo tôn khu di tích Cổ loa Thành cổ

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

22

Uỷ Ban mặt trận tổ Quốc

5

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

23

Công tv TNHH MTV Khảo sát đo đạc HN

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

24

Công ty TNHH MTV Địa chính HN

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

25

Công ty TNHH MTV Giấy Thụy Khuê

4

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng

4/ 2013

 

26

UBND quận Hai Bà Trưng

169

Tuần 4 tháng 4/2013

Tuần 1 tháng 5/2013

 

27

UBND quận Đống Đa

118

Tuần 4 tháng 4/2013

Tuần 1 tháng 5/2013

 

28

UBND thị xã Sơn Tây

62

Tuần 1 tháng 5/2013

Tuần 2 tháng 5/2013

 

29

UBND huyện Sóc Sơn

] 77

Tuần 1 tháng 5/2013

Tuần 2 tháng 5/2013

 

30

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

1

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

31

Liên minh HTX

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

32

Sở Nội vụ

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

33

Sở Quy hoạch- Kiến trúc

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

34

Công ty TNHH MTV Cung ứng nguồn lực TMQT

4

Tuần 2 tháng 5/ 2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

35

Công ty TNHH MTV Thoát nước HN

25

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

36

Hội nông dân

2

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

37

Hội liên hiệp văn học nghệ thuật

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

38

Hội Đông y

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

39

Hội Nhà báo

1

Tuần 3 tháng 5/ 2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

40

Hội người mù

1

Tuần 3 tháng 5/ 2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

41

UBND quận Hoàng Mai

111

Tuần 4 tháng 5/2013

Tuần 1 tháng 6/2013

 

42

UBND quận Long Biên

77

Tuần 4 tháng 5/2013

Tuần 1tháng 6/2013

 

43

UBND huyện Thanh Trì

79

Tuần 1 tháng 6/2013

Tuần 2 tháng 6/2013

 

44

UBND huyện Từ Liêm

161

Tuần 1 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 6/2013

 

45

Công ty TNHH MTV Nghe nhìn HN

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

46

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản HN

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

47

Hội Luật gia

1

Tuần 2 tháng 6/ 2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

48

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật

1

Tuần 2 tháng 6/ 2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

49

Hội Chữ thập đỏ

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

50

Hội cựu chiến binh

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

51

Thanh tra thành phố

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

52

Viện Nghiên cứu PT KTXH

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

53

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

54

VP UBND thành phố

7

Tuần 3 tháng 6/ 2013

Tuần 4 tháng 6/2013

 

55

Sở Công thương

19

Tuần 3 tháng 6/ 2013

Tuần 4 tháng 6/2013

 

56

UBND quận Tây Hồ

138

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

57

UBND quận Thanh Xuân

52

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

58

UBND huyện Mỹ Đức

165

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

59

UBND huyện Ứng Hòa

127

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

60

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Sông đáy HN

17

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

61

Sở Văn hóa-TT-Du lịch

22

Tuần 1 tháng 7/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

62

UBND quận Hà Đông

85

Tuần 2 tháng 7/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

63

UBND huyện Thanh Oai

176

Tuần 2 tháng 7/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

64

UBND huyện Chương Mỹ

169

Tuần 3 tháng 7/2013

Tuần 4 tháng 7/2013

 

65

UBND huyện Phú Xuyên

222

Tuần 3 tháng 7/2013

Tuần 4 tháng 7/2013

 

66

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

120

Tuần 3,4 tháng 7/2013

Tuần 2 tháng 8/2013

 

67

UBND huyện Thường Tín

116

Tuần 1 tháng 8/2013

Tuần 2 tháng 8/2013

 

68

UBND huyện Ba Vì

212

Tuần 1 tháng 8/2013

Tuần 2 tháng 8/2013

 

69

UBND huyện Quốc Oai

106

Tuần 2 tháng 8/2013

Tuần 3 tháng 8/2013

 

70

UBND huyện Hoài Đức

99

Tuần 2 tháng 8/2013

Tuần 3 tháng 8/2013

 

71

Sở Giáo dục và đào tạo

171

Tuần 1,2,3,4 tháng 9/2013

Tuần 4 tháng 10/2013

 

72

UBND huyện Phúc Thọ

154

Tuần 1 tháng 10/2013

Tuần 2 tháng 10/2013

 

73

UBND huyện Thạch Thất

163

Tuần 1 tháng 10/2013

Tuần 2 tháng 10/2013

 

74

UBND huyện Đan Phượng

78

Tuần 2 tháng 10/2013

Tuần 3 tháng 10/2013

 

75

UBND huyện Mê Linh

69

Tuần 2 tháng 10/2013

Tuần 3 tháng 10/2013

 

76

Sở Y tế (khối Trung tâm y tế Q.H)

600

Tuần 3,4 Tháng 10 & tháng

11 / 2013

Tuần 4 tháng 12/2013

 

 

Phụ lục số 01

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN, THI XÃ THUỘC THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số cơ sở nhà đất

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Kiểm tra hiện trạng

Thông qua phương án

 

Tổng cộng (28 quận, huyện)

3,656

 

 

 

 

Tháng 3, tháng 4

234

 

 

 

1

UBND quận Cầu Giấy

111

Tuần 4 tháng 3/2013

Tuần 1 tháng 4/2013

 

2

UBND quận Hoàn Kiếm

123

Tuần 4 tháng 3/2013

Tuần 1 tháng 4/2013

 

 

Tháng 4, tháng 5

624

 

 

 

3

UBND huyện Gia Lâm

200

Tuần 1 tháng 4/2013

Tuần 2 tháng 4/2013

 

4

UBND huyện Đông Anh

137

Tuần 1 tháng 4/2013

Tuần 2 tháng 4/2013

 

5

UBND quận Hai Bà Trưng

169

Tuần 4 tháng 4/2013

Tuần 1 tháng 5/2013

 

6

UBND quận Đống Đa

118

Tuần 4 tháng 4/2013

Tuần 1 tháng 5/2013

 

 

Tháng 5, tháng 6

427

 

 

 

7

UBND thị xã Sơn Tâv

62

Tuần 1 tháng 5/201 3

Tuần 2 tháng 5/2013

 

8

UBND huyên Sóc Sơn

177

Tuần 1 tháng 5/2013

Tuần 2 tháng 5/2013

 

9

UBND quận Hoàng Mai

111

Tuần 4 tháng 5/2013

Tuần 1 tháng 6/2013

 

10

UBND quận Long Biên

77

Tuần 4 tháng 5/2013

Tuần 1 tháng 6/2013

 

 

Tháng 6, tháng 7

722

 

 

 

11

UBND huyện Thanh Trì

79

Tuần 1 tháng 6/2013

Tuần 2 tháng 6/2013

 

12

UBND huyện Từ Liêm

161

Tuần 1 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 6/2013

 

13

UBND quận Tây Hồ

138

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

14

UBND quận Thanh Xuân

52

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

15

UBND huyện Mỹ Đức

165

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

16

UBND huyện Ứng Hòa

127

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

 

Tháng 7

652

 

 

 

17

UBND quận Hà Đông

85

Tuần 2 tháng 7/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

18

UBND huyện Thanh Oai

176

Tuần 2 tháng 7/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

19

UBND huyện Chương Mỹ

169

Tuần 3 tháng 7/2013

Tuần 4 tháng 7/2013

 

20

UBND huyện Phú Xuyên

222

Tuần 3 tháng 7/2013

Tuần 4 tháng 7/2013

 

 

Tháng 8

533

 

 

 

21

UBND huyện Thường Tín

116

Tuần 1 tháng 8/201 3

Tuần 2 tháng 8/2013

 

22

UBND huyện Ba Vì

212

Tuần 1 tháng 8/2013

Tuần 2 tháng 8/2013

 

23

UBND huvện Quốc Oai

106

Tuần 2 tháng 8/2013

Tuần 3 tháng 8/2013

 

24

UBND huyện Hoài Đức

99

Tuần 2 tháng 8/2013

Tuần 3 tháng 8/2013

 

 

Tháng 10

464

 

 

 

25

UBND huyện Phúc Thọ

154

Tuần 1 tháng 10/2013

Tuần 2 tháng 10/2013

 

26

UBND huyện Thạch Thất

163

Tuần 1 tháng 10/2013

Tuần 2 tháng 10/2013

 

27

UBND huyện Đan Phượng

78

Tuần 2 tháng 10/2013

Tuần 3 tháng 10/2013

 

28

UBND huyện Mê Linh

69

Tuần 2 tháng 10/2013

Tuần 3 tháng 10/2013

 

 

Phụ lục số 02

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ THUỘC THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số cơ sở nhà đất

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Kiểm tra hiện trạng

Thông qua phương án

 

Tổng cộng (35 sở, ngành)

445

 

 

 

 

Tháng 3

8

 

 

 

1

Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nôi

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

2

Trường Cao đẳng nghệ thuật

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

3

Trường Cao đẳng Điện tử điện lạnh

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

4

Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

5

Trường CĐ Y tế HN

1

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/2013

 

6

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

3

Tuần 1 tháng 3/2013

Tuần 2 tháng 3/201 3

 

 

Tháng 4

15

 

 

 

7

Ban chỉ đạo GPMB thành phố

4

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

8

Ban Dân tộc thành phố

1

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

9

Ban QLDA trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

2

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

10

BQL khu Công nghiệp và chế xuất

1

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

11

Ban quản lý chỉnh trang đô thị

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

12

TT Bảo tồn khu di tích cổ loa Thành cổ

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

13

Ủy Ban mặt trận tổ quốc

5

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

 

Tháng 5

13

 

 

 

14

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

1

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

15

Liên minh HTX

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

16

Sở Nội vụ

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

17

Sở Quy hoạch- Kiến trúc

2

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

18

Hội nông dân

2

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

19

Hội liên hiệp văn học nghệ thuật

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

20

Hội Đông y

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

21

Hội Nhà báo

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

22

Hội người mù

1

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

 

Tháng 6

36

 

 

 

23

Hội Luật gia

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

24

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

25

Hội Chữ thập đỏ

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

26

Hội cựu chiến binh

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

27

Thanh tra thành phố

2

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

28

Viện Nghiên cứu PT KTXH

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

29

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

30

VP UBND thành phố

7

Tuần 3 tháng 6/2013

Tuần 4 tháng 6/2013

 

31

Sở Công thương

19

Tuần 3 tháng 6/2013

Tuần 4 tháng 6/2013

 

 

Tháng 7, tháng 8

142

 

 

 

32

Sở Văn hóa-T 1 -Du lịch

22

Tuần 1 tháng 11/2013

Tuần 3 tháng 7/2013

 

33

Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn

120

Tuần 3,4 tháng 7/2013

Tuần 2 tháng 8/2013

 

 

Tháng 9, tháng 10

171

 

 

 

34

Sở Giáo dục và đào tạo

171

Tuần 1,2,3,4 tháng 9/2013

Tuần 4 tháng 10/2013

 

 

Tháng 10, tháng 11

60

 

 

 

35

Sở Y tế (khối Trung tâm y tế Q,H)

60

Tuần 3,4 Tháng 10

Tuần 4 tháng 11/2013

 

 

Phụ lục số 03

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ ĐẤT TẠI CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ
(Kèm theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 18/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số cơ sở nhà đất

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Kiểm tra hiện trạng

Thông qua phương án

 

Tổng cộng (13 công ty)

390

 

 

 

 

Tháng 3

34

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị HN

10

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

2

Công ty TNHH MTV Hồ Tây

2

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

3

Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vu nhà HN

22

Tuần 3 tháng 3/2013

Tuần 4 tháng 3/2013

 

 

Tháng 3, tháng 4

308

 

 

 

4

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà HN

296

Tuần 3, 4 tháng 3 và Tuần 1, 2 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

5

Công ty TNHH Nhà nước MTV Cây xanh

6

Tuần 2 tháng 4/2013

Tuần 3 tháng 4/2013

 

6

Công ty TNHH MTV Khảo sát đo đạc HN

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

7

Công ty TNHH MTV Địa chính HN

1

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuấn 4 tháng 4/2013

 

8

Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê

4

Tuần 3 tháng 4/2013

Tuần 4 tháng 4/2013

 

 

Tháng 5

29

 

 

 

9

Công ty TNHH MTV Cung ứng nguồn lực TMQT

4

Tuần 2 tháng 5/2013

Tuần 3 tháng 5/2013

 

10

Công ty TNHH MTV Thoát nước HN

25

Tuần 3 tháng 5/2013

Tuần 4 tháng 5/2013

 

 

Tháng 6

19

1

 

 

11

Công ty TNHH MTV Nghe nhìn HN

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

12

Công ty TNHH MTV Nhà xuât bản HN

1

Tuần 2 tháng 6/2013

Tuần 3 tháng 6/2013

 

13

Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Sông đáy HN

17

Tuần 4 tháng 6/2013

Tuần 1 tháng 7/2013

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/04/2013
Ngày hiệu lực 18/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 65/KH-UBND sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước địa bàn Hà Nội
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 65/KH-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành 18/04/2013
Ngày hiệu lực 18/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước địa bàn Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước địa bàn Hà Nội

  • 18/04/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/04/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực