Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP Thừa Thiên Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016-NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị đinh số 56/2016/NĐ-CP) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định này trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết của người dân về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác triển khai thi hành Nghị định số 56/2016/NĐ-CP; bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 56/2016/NĐ-CP nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho các ngành, các cấp, các đoàn thể và nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các đoàn thể.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2017.

3. Tăng cường giám sát, quản lý, giáo dục, đánh giá thực trạng tình hình các đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn; đề ra các giải pháp, hình thức phù hợp giúp đỡ các đối tượng này sửa chữa sai lầm; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy; góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm và các năm tiếp theo.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nội dung Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ khác tại Kế hoạch này.

c) Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Công an tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến các cấp, các ngành, đoàn thể.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung liên quan đến Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và Kế hoạch này.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP; bảo đảm nguyên tắc công bằng, kịp thời và không được bỏ sót người vi phạm.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và Công an tỉnh tổ chức tập huấn Nghị đinh số 56/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến các cấp, các ngành, các đoàn thể.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện, hướng dẫn và báo cáo các nội dung liên quan đến Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.

4. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo các quy định tại Nghị định số 56/2016/NĐ-CP và Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP tại địa phương mình; tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch này và các nội dung của Nghị định đến cán bộ, công chức từ huyện đến xã phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an cấp huyện hướng dẫn Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tạo điều kiện cho các đối tượng đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn được cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm bổ sung kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- CVP, các PCVP và CV:TH;
- Lưu VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực23/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP Thừa Thiên Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP Thừa Thiên Huế 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành23/03/2017
        Ngày hiệu lực23/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP Thừa Thiên Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện Nghị định 56/2016/NĐ-CP Thừa Thiên Huế 2017

           • 23/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực