Văn bản khác 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2016 về tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại Israel do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Thành phố Cần Thơ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI TẠI ISRAEL

Căn cứ nhu cầu xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại Israel như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Giới thiệu môi trường đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố Cần Thơ.

2. Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực: Trồng trọt (nông sản, cây ăn quả…), nuôi trồng thủy sản (cao sản, giống tốt sạch bệnh, hiệu quả kinh tế cao…), các giải pháp cho ngành nông nghiệp đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, môi trường (khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa…).

3. Kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian: Từ ngày 19/6/2016 đến ngày 26/6/2016 (8 ngày)

2. Địa điểm: Tel Aviv, Jerusalem, Beer Sheva (Israel)

3. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

4. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

5. Đơn vị đề nghị phối hợp, hỗ trợ: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

6. Thành phần đoàn:

a) Cán bộ nhà nước:

- Mời ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy;

- Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố;

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố;

- Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Vũ Cao Quân, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ;

- Mời ông Nguyễn Tiền Phong, Chánh Văn phòng Thành ủy;

- Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

b) Doanh nghiệp thành phố có nhu cầu mở rộng giao thương với Israel.

7. Kinh phí:

a) Kinh phí chuyến đi trích từ nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại của thành phố năm 2016.

b) Doanh nghiệp mời tham gia chuyến đi tự chủ động về kinh phí.

8. Chương trình làm việc (Đính kèm)

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm

Cần Thơ:

a) Xây dựng nội dung, chương trình làm việc cụ thể tại Israel;

b) Trình bày, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ tại buổi “Tọa đàm xúc tiến đầu tư – Thương mại vào thành phố Cần Thơ”;

c) Tổng hợp, in ấn tài liệu giới thiệu tiềm năng thành phố Cần Thơ, các dự án mời gọi đầu tư, hợp tác của thành phố;

d) Làm đầu mối chuẩn bị hậu cần cho chuyến đi (đi lại, ăn ở, phiên dịch Anh – Việt cho các buổi làm việc);

đ) Báo cáo tổng kết kết quả chuyến đi, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán chi phí chuyến đi theo quy định.

2. Sở Ngoại vụ:

a) Thông báo cơ quan ngoại giao về chuyến công tác của đoàn;

b) Thực hiện thủ tục đi nước ngoài cho đoàn;

c) Chuẩn bị quà tặng đối tác trong các buổi làm việc.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Lựa chọn các dự án mời gọi đầu tư của thành phố gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ để tổng hợp, làm tài liệu cho chuyến đi (chậm nhất vào ngày 10/6/2016);

b) Chịu trách nhiệm giới thiệu tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư và những dự án mời gọi đầu tư trong các buổi làm việc;

c) Chuẩn bị nội dung làm việc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong các buổi làm việc.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo thành phố trong các buổi làm việc với đối tác Israel theo chương trình;

b) Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác đầu tư, mua bán nông, thủy sản với Israel gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch làm việc (chậm nhất vào ngày 30/5/2016);

c) Mời doanh nghiệp cùng tham gia đoàn công tác;

d) Chuẩn bị nội dung, giới thiệu về nông nghiệp của thành phố Cần Thơ gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổng hợp (chậm nhất vào ngày 10/6/2016);

e) Chuẩn bị nội dung làm việc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong các buổi làm việc.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chuẩn bị nội dung, giới thiệu tiềm năng và nhu cầu phát triển đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ để tổng hợp (chậm nhất vào ngày 10/6/2016).

b) Chuẩn bị nội dung làm việc về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong các buổi làm việc.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, thông tin với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như thành phần đoàn;
- CT, PCT UBND TP;
- Sở Tài chính;
- Sở Ngoại vụ;
- VP UBND TP (3B);
- Lưu: VT. NNQ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI TẠI ISRAEL

Từ ngày 19/6/2016 đến ngày 26/6/2016

Thời gian

Hoạt động

Ngày 1 (19/6/2016): Khởi hành đi Tel Aviv, Israel

Dự kiến sẽ khởi hành vào chiều ngày 19/6 lúc 17h00 quá cảnh sân bay

Bangkok đón chuyến bay đi Tel Aviv lúc 00h10.

Đến Tel Aviv lúc 07h20 sáng (local time)

Ngày 2 (20/6/2016)

08:00-10:30

11:00-12:00

12:00-13:30

13:30-14:00

14:0016:00

- Check-in và nghỉ ngơi

- Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel

- Ăn trưa

- Di chuyển đến Bộ Nông nghiệp và PTNT của Israel

- Làm việc với các chuyên gia về nông nghiệp ở Israel (trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường,...)

- Trở về Tel Aviv

Ngày 3 (21/6/2016)

08:30

10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

- Di chuyển đến Jerusalem

- Tổ chức Tọa đàm xúc tiến Đầu tư – Thương mại (dự kiến phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Liên đoàn các Phòng Thương mại Israel)

. Phát biểu chào mừng của Đại sứ Việt Nam tại Israel

. Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

. Bài trình bày của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ: Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư, thương mại của thành phố Cần Thơ.

. Thảo luận

. Trao Thư quan tâm đầu tư / Ký MOU (nếu có)

. Phát biểu kết thúc Tọa đàm

- Ăn trưa.

13:00-16:00

16:00

- Tham quan thành phố cổ ở Jerusalem

- Nghỉ đêm ở Jerusalem

Ngày 4 (22/6/2016)

7:30

9:15

 

 

 

 

 16:00

- Di chuyển đến Beer Sheva

- Làm việc với Ban Phát triển Negev

. Bài trình bày của Ông Yossi Offer: Thúc đẩy sự đổi mới và phát triển kinh tế ở Israel - một đối tác giữa chính phủ, viện trường, doanh nghiệp và cộng đồng.

. Bài trình bày của Ban Phát triển Negev: Giới thiệu tổng quan về Negev và Ban Phát triển Negev.

. Thảo luận và tổng kết – học được gì từ kinh nghiệm của Negev về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế của các trung tâm đô thị thứ cấp và vùng ngoại ô.

- Đi tới Trường Đại học Ben Gurion (Trong khuôn viên của Ban Phát triển Negev)

. Tham quan Trại nhân giống tôm càng xanh toàn đực

. Tham quan Khu Marcus Family.

. Tham quan Viện Sinh học Quốc gia ở Negev

. Ăn trưa ở Trường Đại học Ben Gurion

. Làm việc với Viện Nông nghiệp và Sinh học Drylands của Pháp ở Viện Jacob Blaustein để nghiên cứu sa mạc (học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng ở sa mạc)

- Trở về Tel Aviv

Ngày 5 (23/6/2016)

8:00

8:30-10:00

10:00

 

 

 

 

 

 

15:00

- Di chuyển đến Igudan

- Tham quan Igudan – Hiệp hội khu vực Dan về hạ tầng môi trường (học tập lĩnh vực quản lý nước)

- Đi đến thành phố Kibbutz Magal

. Bài trình bày của Netafim và Kibbutz Magal (Netafim là đơn vị hàng đầu về cung cấp giải pháp tưới tiêu: tưới nhỏ giọt)

. Ăn trưa ở Kibbutz

. Tham quan nhà máy Netafim

. Tham quan hệ thống tưới tiêu Magal và công viên nhà kính

. Tham quan ở Kibbutz

- Trở về Tel Aviv

Ngày 6 (24/6/2016): Ngày nghỉ

Cả ngày

Khảo sát thị trường

Ngày 7 (25/6/2016): Ngày nghỉ

Cả ngày

Khảo sát thị trường.

Khởi hành từ Tel Aviv về Việt Nam

Ngày 8 (26/6/2016): Về đến Việt Nam

* Lưu ý: thứ Sáu, thứ Bảy là ngày nghỉ theo quy định của Israel.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu65/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Thành phố Cần Thơ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Thành phố Cần Thơ 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu65/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Thành phố Cần Thơ 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 65/KH-UBND tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại tại Israel Thành phố Cần Thơ 2016

              • 24/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực