Văn bản khác 650/KH-UBND

Kế hoạch 650/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019–2021” do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 650/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/KH-UBND

An Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 – 2021”

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2019 – 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2020, phấn đấu xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

b) Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, liên kết với Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

c) Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang; Quản lý, khai thác, vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

a) Nội dung hoạt động

- Xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đã có; quản lý, khai thác, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang; Đảm bảo hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.

+ Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương: Đăng tải toàn văn bản; Tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; Tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức và cho Nhân dân; Các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; Tài liệu, đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý;

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật;

Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; Tích hợp chức năng chatbot trả lời tự động về các vấn đề pháp luật;

Đối thoại chính sách - pháp luật;

Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương;

Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...);

Tiếp nhận góp ý, phản hồi ý kiến, kiến nghị của người dân về các nội dung thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của từng Sở, Ban ngành, Đoàn thể và địa phương.

+ Về kỹ thuật: Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đặt trong Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; Thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; Thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước; Cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh cần thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn, phân công cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Cập nhật, đăng tải thông tin, số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật để dùng chung trên toàn quốc theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Khuyến khích các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố thiết lập, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Thời gian thực hiện:

Thực hiện vận hành, khai thác và sử dụng trong năm 2020; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

c) Trách nhiệm thực hiện:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

2. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân.

b) Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; Sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; Tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện chủ động biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để đăng tải và cập nhật theo quy định trên cơ sở hướng dẫn và các ấn phẩm mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.

3. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử

Việc xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử được thực hiện theo Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

4. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Nội dung hoạt động

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác…; Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; Xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật phát trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thu hút người dân tìm hiểu và để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu lực, hiệu quả.

b) Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện: Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

b) Sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng, các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia,... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; xây dựng, vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa.

b) Sử dụng ngân sách nhà nước cấp hằng năm trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định.

2. Giải pháp về kỹ thuật

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật chính thống trên toàn quốc. Xây dựng Cổng hoặc Trang thông tin điện tử theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Giải pháp về truyền thông

Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

4. Giải pháp về thể chế

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể và địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ việc dành nguồn lực xây dựng, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ đến việc duy trì vận hành có hiệu quả các Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.

5. Giải pháp khác

a) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội lĩnh vực công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm các nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; hợp tác, giới thiệu giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động từ ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án theo Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

- Hằng năm tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án; Tổng kết việc thực hiện Đề án và tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Đề án.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Cổng hoặc Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở, Ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp số hóa, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

4. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các tin, bài giáo dục pháp luật trên sóng truyền thanh, truyền hình từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

5. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tiễn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bố trí kinh phí thực hiện.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch.

- Hằng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

- Bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp, trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, đề án có liên quan đã được phê duyệt theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

8. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị được giao tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm (thời gian báo cáo theo hướng dẫn của Sở Tư pháp), gửi về Sở Tư pháp tổng hợp hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 0296.3.953.272) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL (BTP);
- Cục Công tác phía Nam (BTP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 650/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu650/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 650/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 650/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 650/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu650/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 650/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 650/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật An Giang

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực