Văn bản khác 651/KH-UBND

Kế hoạch 651/KH-UBND về tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 651/KH-UBND 2019 công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG BỐ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CÁC CP TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai việc đánh giá, công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) các cấp tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, nắm bắt hiện trạng ng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng CQĐT thực tế tại các đơn vị, địa phương; đồng thời, tổng hp những khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể; kịp thi hướng dẫn các đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả, đúng quy định.

2. Yêu cầu: Công tác đánh giá hiện trạng, nhu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đồng bộ; kết quả đối chiếu đảm bảo chính xác để làm cơ sphê duyệt kết quả xếp hạng mức độ xây dựng chính quyền điện tử của các đơn vị, địa phương trong năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019: Thực hiện theo Quy trình tại Phụ lục 1 gửi kèm Kế hoạch này.

2. Kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn:

2.1. Hình thức: Thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, địa phương.

2.2. Nội dung:

- Trên cơ sở báo cáo sliệu đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các đơn vị, địa phương (đã gửi qua Phần mềm đánh giá chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn), các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kim tra trực tiếp, đối chiếu và thống nhất lại số liệu (nếu cần thiết) của đơn vị, địa phương.

- Danh sách đơn vị, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn và thông báo tới các đơn vị, địa phương để phối hợp kiểm tra sau ngày 06 tháng 12 năm 2019.

2.3. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra: Xong trước ngày 25 tháng 12 năm 2019.

2.4. Quy trình kim tra:

- Bước 1: Đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị theo mẫu đề cương báo cáo (Phụ lục 2) kèm theo Kế hoạch này.

- Bước 2: Đoàn kiểm tra tiến hành việc kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện của đơn vị, địa phương.

- Bước 3: Tiến hành thảo luận, ghi nhận kết quả và đề xuất kiến nghị của các bên liên quan.

- Bước 4: Thống nhất lại số liệu mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của đơn vị, địa phương (nếu cần thiết).

- Bước 5: Lập và thống nhất biên bản kim tra.

3. Công bố mức đxây dựng CQĐT các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019:

3.1. Thời gian công bố: Trong tháng 01 năm 2020.

3.2. Hình thức công bố: Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đảm bảo yêu cầu, chất lượng và thực hiện việc tổng hp, rà soát số liệu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mức độ xây dựng CQĐT của các đơn vị, địa phương theo quy định.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

- Cung cấp nội dung, danh sách đơn vị, địa phương cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu và các nội dung liên quan khác cho các Đoàn kiểm tra.

- Chuẩn bị kinh phí kiểm tra cho các Đoàn kiểm tra theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh: Ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, đối chiếu số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và tổ chức thực hiện việc kim tra, đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả sau khi kiểm tra.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phưng, thị trấn:

- Thực hiện cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời trên Phần mềm đánh giá chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn theo quy định.

- Chun bị báo cáo, tài liệu và các điều kiện liên quan khác để làm việc với Đoàn kim tra của Ban Chđạo xây dựng CQĐT tỉnh (khi đơn vị, địa phương thuộc diện đi tượng kim tra).

Trên đây là Kế hoạch trin khai đánh giá, công bố mức độ xây dựng CQĐT các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h) ;
- UBND các xã, phường, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, Nhun
g.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ CÁC CẤP TỈNH BẮC KN NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Ni dung

Đơn vị chủ trì

Thời hạn thực hiện

Kết quả

1

Thu thập số liệu đánh giá

 

 

100% các đơn vị cung cấp đủ số liệu theo yêu cầu.

1.1

Mở đợt đánh giá theo các chỉ tiêu về đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên phần mềm Đánh giá Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Sở TT&TT

20/11

 

1.2

Điền số liệu vào phần mềm

Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn;

20 -> 25/11/2019

Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn; UBND huyện cập nhật xong dữ liệu của cấp mình.

1.3

Phê duyệt số liệu cấp xã; Tổng hp hoàn thiện số liệu cấp huyện.

UBND các huyện, thành phố

05/12/2019

UBND các huyện phê duyệt số liệu cấp xã gửi về Sở TTTT; tổng hp vào số liệu cấp huyện để hoàn thiện và gửi về Sở TTTT.

2

Tổng hợp, rà soát số liệu

 

 

 

2.1

SThông tin và Truyền thông tiếp nhận, rà soát số liệu của các đơn vị gửi về. Với những số liệu không logic, yêu cầu các đơn vị cung cấp tài liệu kiểm chng hoặc giải trình bổ sung.

Sở TT&TT

06/12-20/12/2019

Thu thập được số liệu đảm bảo tính logic.

Lập danh sách những đơn vị đi chiếu số liệu trực tiếp.

2.2

Thực hiện kiểm tra mức độ xây dựng Chính quyền điện tử và đối chiếu sliệu trực tiếp tại các đơn vị

Các đoàn Kiểm tra của BCĐ XD CQĐT tỉnh.

06 -> 25/12/2019

Kiểm tra, đối chiếu hoàn thiện số liệu

3

Thông báo kết quả bộ (đến thi điểm 15/11/2019)

STT&TT

Trước 31/12/2019

Đánh giá xếp loại sơ bộ cho các đơn vị, địa phương trên phần mềm.

4

Tổng hp, bổ sung, điều chỉnh số liệu đến 31/12/2019

Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn; UBND các huyện, thành phố.

05/01/2020

Sliệu bổ sung, điều chỉnh của các đơn vị.

5

Tổng hp, trình UBND tỉnh công bố Kết quả đánh giá mức độ xây dng Chính quyền đin tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019

STT &TT

Trong tháng 01/2020

Quyết định của UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC 2:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ:

Thực hiện đánh giá chung về đảm bảo hạ tầng, nhân lực, tình hình sử dụng các phần mềm dùng chung, chuyên ngành, công tác đảm bảo ATTT tại đơn vị.

II. TÌNH HÌNH TRIN KHAI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại đơn vị:

2. Kết qu trin khai: Thực hiện đánh giá dựa trên các nội dung tiêu chí tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn. Gồm các nội dung:

2.1. Về điều kiện sẵn sàng CQĐT:

- Cơ sở hạ tầng CNTT:

- Nguồn nhân lực CNTT:

- Môi trường chính sách về ứng dụng CNTT:

2.2. Về kết quả CQĐT:

- Mức độ hiện diện (tính minh bạch):

- Mức độ tương tác:

- Mức độ giao dịch:

- Mức độ chuyển đổi:

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt đưc

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. ĐỀ XUẤT, KIN NGH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 651/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu651/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 651/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 651/KH-UBND 2019 công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 651/KH-UBND 2019 công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu651/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 651/KH-UBND 2019 công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 651/KH-UBND 2019 công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

            • 19/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực