Văn bản khác 653/KH-UBND

Kế hoạch 653/KH-UBND năm 2017 về thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 653/KH-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lĩnh vực báo chí xuất bản An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 653/KH-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRONG LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo trong lĩnh thông tin và truyền thông.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo nói chung.

- Phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

2. Yêu cầu:

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người; sản phẩm, dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội; sản phẩm, dịch vụ không khuyến khích sử dụng.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra để đảm bảo Đoàn kiểm tra đủ khả năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về quảng cáo theo quy định của pháp luật. Tránh tình trạng thanh tra chồng chéo hoặc làm không đồng bộ, không hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng thanh tra:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Thời kỳ thanh tra:

Từ ngày 1/6/2016 đến thời điểm tiến hành thanh tra.

3. Nội dung thanh tra:

3.1. Việc chấp hành quy định của pháp luật về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

- Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo, bao gồm: Thuốc lá; Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo; Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

- Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

- Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

- Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

- Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

- Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2. Việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt (trừ những trường hợp được quy định riêng)

3.3. Việc chấp hành quy định của pháp luật về nội dung quảng cáo

Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp cận quảng cáo.

3.4. Việc chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện quảng cáo

- Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quảng cáo sản phẩm vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc thú y - thủy sản; thức ăn chăn nuôi, chất xử lý cải tạo môi trường…) đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

3.5. Việc chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử; quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định tại Điều 21, 22, 23, 24, 25 Luật Quảng cáo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra và kế hoạch thanh tra theo quy định; Thanh tra một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang trong tháng 11/2017 (danh sách các đơn vị đính kèm theo).

- Phối hợp với các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo hiệu quả của Cuộc thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 12/2017.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thanh tra lĩnh vực của cơ quan mình phụ trách.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

- Đoàn thanh tra khi phát hiện vi phạm phải lập biên bản, đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật; Xem xét áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo tính răn đe.

- Đối với các đơn vị, tổ chức ngoài tỉnh khi vi phạm thì phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Công bố công khai kết quả xử lý vi phạm, các tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện phục vụ công tác thanh tra do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thanh tra về quảng cáo trong lĩnh thông tin và truyền thông. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- Sở: TTTT, VHTTDL, YT, NNPTNT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THANH TRA

Stt

Tên đơn vị

Loại hình

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Viễn thông An Giang

Viễn thông

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang.

2

FPT An Giang

Viễn thông

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang.

3

Mobifone An Giang

Viễn thông

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang;

4

Viettel An Giang

Viễn thông

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang.

5

Báo An Giang

Báo chí

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang.

6

Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

Báo chí

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

- Thanh tra các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công an tỉnh An Giang.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 653/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu653/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 653/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 653/KH-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lĩnh vực báo chí xuất bản An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 653/KH-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lĩnh vực báo chí xuất bản An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu653/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 653/KH-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lĩnh vực báo chí xuất bản An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 653/KH-UBND 2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lĩnh vực báo chí xuất bản An Giang

           • 08/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực