Văn bản khác 655/KH-UBND-NC

Kế hoạch 655/KH-UBND-NC năm 2016 triển khai Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 655/KH-UBND-NC thời hạn trình tự thủ tục thi hành án hành chính Nghệ An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Đtriển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đi với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về pháp luật thi hành án hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức trin khai thực hiện các quy định của Nghị định s71/2016/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

- Triển khai kịp thời, thống nht và hiệu quả các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bn án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định tại Nghị định s71/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tchức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác thi hành án hành chính ngày càng đi vào nề nếp.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân

Nội dung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến bao gồm các quy định của Nghị định v: trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án; các hình thức xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; nhiệm vụ, quyn hạn của các cơ quan trong thi hành án hành chính và các quy định khác của Nghị định.

Thành phần: Mời đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn th cp tnh; lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, lãnh đạo Chi Cc Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

2. Các hình thức tuyên truyền khác

Đăng tải nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, Cc Thi hành án dân sự tỉnh. Xây dng các chuyên mục, chuyên trang, số chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng nhm giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định s71/2016/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tnh phát hành 01 số chuyên đvà các tin bài về Nghị đnh số 71/2016/NĐ-CP trên các số tập san Pháp luật và Đời sống.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh-Truyền hình tnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và các năm tiếp theo.

3. Tập huấn chuyên sâu Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong hệ thống Thi hành án dân sự

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cho đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ công chức trong toàn ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tnh.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

4. Rà soát, sa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các văn bản liên quan bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

4.1. Ban hành Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh:

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tnh;

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

4.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định đã ban hành, bảo đảm đưa tiêu chí đánh giá cán bộ, xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, tchức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong công tác thi hành án hành chính phù hợp vi Điều 31 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP:

- Trách nhiệm thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện;

- Thi gian thực hiện: Quý I/2017.

5. Bảo đảm biên chế, sở vật chất, phương tiện làm việc cho công tác quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính

- Nội dung: Rà soát, đánh giá nguồn lực hiện có của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Luật tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP giao; trên cơ sở đó tham mưu cho cơ quan có thm quyn bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cu nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính,

- Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Báo cáo tình hình, kết quả 06 tháng, hàng năm và đột xuất về công tác thi hành án hành chính

Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án hành chính của ngành, địa phương mình gửi vUBND tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để tổng hợp chung báo cáo Bộ Tư pháp.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gi Sở Tài chính thẩm định, trình y ban nhân dân tnh xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định và xây dựng kế hoạch chương trình) chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị cấp tỉnh giới thiệu và quán triệt nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo UBND tỉnh quyết định.

b) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định 71/2016/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị.

c) Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP Theo dõi, đôn đc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tnh kết quả thực hiện.

d) Báo Nghệ An, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

e) UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời trin khai thi hành Nghị định đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, kịp thi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Cục thi hành án dân sự) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành cấp tnh;
-
Cục Thi hành án dân sự tnh;
- Đà
i PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
-
UBND các huyện, thành phố, thị
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 655/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu655/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2016
Ngày hiệu lực04/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 655/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 655/KH-UBND-NC thời hạn trình tự thủ tục thi hành án hành chính Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 655/KH-UBND-NC thời hạn trình tự thủ tục thi hành án hành chính Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu655/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành04/11/2016
        Ngày hiệu lực04/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 655/KH-UBND-NC thời hạn trình tự thủ tục thi hành án hành chính Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 655/KH-UBND-NC thời hạn trình tự thủ tục thi hành án hành chính Nghệ An 2016

           • 04/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực