Văn bản khác 6587/KH-UBND

Kế hoạch 6587/KH-UBND năm 2015 xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6587/KH-UBND xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6587/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông";

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuân thủ theo mẫu đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn; phù hợp với Khung Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Khánh Hòa.

2. Đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin một cách thông suốt, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, các đơn vị ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh và với các bộ, ngành Trung ương.

3. Cho phép thiết lập, duy trì, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nền tảng hệ thống thông tin dữ liệu tin cậy và đồng bộ.

4. Kế thừa thông tin, dữ liệu, hạ tầng của các hệ thống thông tin có một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Xác định rõ quy mô, nội dung, lộ trình, hệ thống tiêu chuẩn cần đạt được đối với việc đầu tư phát triển, nâng cấp các phân hệ và hệ thống thông tin thành phần; vai trò và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa. Đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung công việc

TT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả cần đạt được

Thời gian hoàn thành

1

Phê duyệt kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

 

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Kế hoạch được phê duyệt

Trước 10/10/2015

2

Lập dự toán triển khai thực hiện Kế hoạch

Lập dự toán chi phí công tác khảo sát và xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đưa vào Kế hoạch ngân sách năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính

Dự toán được duyệt

Trước 10/10/2015

3

Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Lập nhiệm vụ khảo sát: Nội dung, quy mô, phạm vi, quy mô khảo sát, hình thức khảo sát, …

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

Trước 31/12/2015

4

Phê duyệt Kế hoạch và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện

- Xây dựng Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở liên quan, đơn vị tư vấn

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện.

- Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện.

Trước ngày 15/02/2016

5

Thực hiện điều tra, khảo sát

Thực hiện điều tra, khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát được phê duyệt.

Đơn vị tư vấn

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Báo cáo kết quả khảo sát

Trước 15/4/2016

6

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa (theo đề cương hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Đơn vị tư vấn

Sở Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa + Thuyết minh để làm cơ sở trình phê duyệt

Trước 30/6/2015

7

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cơ quan liên quan về Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa theo góp ý của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp, đơn vị tư vấn

Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh được chỉnh sửa, bổ sung

Trước 31/7/2016

8

Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông đối với dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa theo góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị tư vấn

Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh được bổ sung, hoàn chỉnh

Trước 31/8/2016

9

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Xem xét, ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Quyết định ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Trước 30/9/2016

2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách nhà nước Sở Thông tin và Truyền thông

3. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Kế hoạch.

- Lập dự toán chi tiết các khoản kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị tư vấn trong việc cung cấp số liệu điều tra khảo sát, đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện Kế hoạch này./.   

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6587/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6587/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6587/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6587/KH-UBND xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6587/KH-UBND xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6587/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 6587/KH-UBND xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 2015

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6587/KH-UBND xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 2015

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực