Văn bản khác 66/KH-UBND

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 66/KH-UBND 2015 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2015 2020 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020;

b) Tiếp tục tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức có đăng ký kinh doanh; tạo lập điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Triển khai và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp đảm bảo mục tiêu chung, định hướng tiếp tục thực hiện Chương trình và tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020;

b) Tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động khác thuộc Chương trình 585 theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua đó, phát huy các hình thức có hiệu quả như xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các hình thức tiếp cận kiến nghị của doanh nghiệp; thông qua hoạt động tư vấn và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp…

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tập trung giới thiệu nội dung các Luật mới, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các cam kết của những hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTA) mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp về các hiệp định này;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ;

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm (giai đoạn 2015 - 2020).

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp

a) Cơ quan chủ trì: Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố;

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm (giai đoạn 2015 - 2020).

3. Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Tổ chức giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế; tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu thập những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về đăng ký doanh nghiệp;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ;

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm (giai đoạn 2015 - 2020).

4. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

b) Cơ quan phối hợp: Sở, ngành có liên quan;

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm (giai đoạn 2015 - 2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình 585 tại địa phương trong giai đoạn 2015 - 2020;

b) Trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn sở, ban ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương theo quy định.

2. Sở, ban ngành

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của ngành, đơn vị gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Tổ chức đại diện của doanh nghiệp

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp theo Kế hoạch này và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh

Chủ động bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu pháp luật; tích cực phối hợp với sở, ban ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn các chương trình hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật xây dựng dự toán kinh phí tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

2. Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh chủ động bố trí kinh phí tham gia các hoạt động của Chương trình tại tổ chức, doanh nghiệp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ của Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu66/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 66/KH-UBND 2015 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2015 2020 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 66/KH-UBND 2015 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2015 2020 Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu66/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 66/KH-UBND 2015 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2015 2020 Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 66/KH-UBND 2015 hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 2015 2020 Cần Thơ

           • 05/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực