Văn bản khác 66/KH-UBND

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 66/KH-UBND 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, về mục tiêu phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020.

Trên cơ sở thực trạng tình hình các nhà đầu tư đã đầu tư vào các KCN thời gian qua và định hướng phát triển thời gian tới. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng các KCN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng KCN, gắn với xúc tiến kêu gọi đầu tư vào KCN Thạnh Lộc, KCN Thuận Yên và KCN Xẻo Rô.

- Huy động tối đa các nguồn vốn ngân sách, vốn các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các KCN; song song với việc đăng ký, triển khai các dự án tại các KCN.

2. Yêu cầu:

a) Đề ra mục tiêu và lộ trình đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng 02 KCN hiện có của tỉnh như sau:

+ KCN Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) phấn đấu hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1:150 ha.

+ KCN Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) phấn đấu kêu gọi đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu như: Cấp điện, cấp nước, khu xử lý nước thải..để tạo thuận lợi kêu gọi đầu tư vào KCN.

b) Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch KCN Xẻo Rô phục vụ cho việc triển khai đầu tư xây dựng 2 nhà máy điện (sử dụng Khí lô B) 100 ha.

II. NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020 trước mt tập trung huy động các nguồn vốn triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các KCN Thạnh Lộc (huyện Châu Thành) (giai đoạn 1), hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) và chuẩn bị thủ tục đầu tư triển khai đầu tư phát triển KCN Xẻo Rô (huyện An Biên). Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu tỉnh có phát sinh thêm được nguồn thu từ đất của các dự án đăng ký đầu tư vào các KCN, thì tỉnh sẽ ưu tiên xem xét bố trí lại nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các KCN.

Giai đoạn 2016 - 2020 tổng vốn đầu tư của 02 KCN Thạnh Lộc (giai đoạn 1) và Thuận Yên là 1.087.208 tỷ đồng (theo Phụ biểu báo cáo số 01 đính kèm); trong đó cơ cấu đầu tư của từng nguồn vốn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước đầu tư là: 238 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 108 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh đầu tư là 130 tỷ đồng)

- Vốn huy động từ các nhà đầu tư là 564,105 tỷ đồng.

- Vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN là 285,103 tỷ đồng.

Tổng các nguồn vốn đầu tư phân ra từng KCN như sau:

1. Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

Mục tiêu đầu tư hạ tầng KCN giai đoạn 2016 - 2020: Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc giai đoạn 1 (150 ha) gắn với xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư đăng ký triển khai các dự án trong KCN, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Đến năm 2019 giải phóng mặt bằng xong phần diện tích đất còn lại của KCN và triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc giai đoạn 1 vào cuối năm 2020, phục vụ triển khai dự án của các doanh nghiệp trong KCN.

Để chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc giai đoạn 2, tập trung hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết, xây dựng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc giai đoạn 2 với 100 ha còn lại, trong đó đất sản xuất kinh doanh là 58,93 ha, gắn với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư lấp đầy KCN Thạnh Lộc.

Tổng vốn đầu tư cho KCN Thạnh Lộc, huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020 là 761,380 tỷ đồng, đầu tư bình quân từng năm 152,276 tỷ/năm (theo Phụ biểu báo cáo số 02 đính kèm). Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện cụ thể như sau:

a) Vốn ngân sách nhà nước: 202 tỷ đồng. Trong đó: vốn ngân sách trung ương hỗ trợ: 108 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh đầu tư: 94 tỷ đồng, để thực hiện các hạng mục:

- Giải phóng mặt bằng (GPMB) 20,64 ha đất kỹ thuật, giao thông công cộng và đất cây xanh với tổng vốn là 41,6 tỷ đồng.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh và xây dựng nhà điều hành, cổng, hàng rào KCN với tổng vốn đầu tư 160,4 tỷ đồng; cụ thể ở các hạng mục như sau:

+ Năm 2016: Tổng vốn ngân sách 19,822 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục công trình như: Láng nhựa các con đường giao thông đã được xây dựng xong phần cán đá; xây dựng hoàn chỉnh (phần cán đá, láng nhựa và hệ thống thoát nước mưa) nối tiếp hết phần diện tích đt đã GPMB của đường số 1 KCN; lắp đặt hệ thống chiếu sáng các con đường số 1, số 2 và số 4; đầu tư xây dựng cổng rào và nhà điều hành KCN.

+ Năm 2017: Tổng vốn ngân sách 30 tỷ đồng để GPMB và đầu tư các hạng mục công trình như: Xây dựng trạm biến áp 3x50kVA; xây dựng nắp đan rãnh thoát nước các con đường đã thi công; triển khai trng cây xanh dọc trên tuyến đường số 4; xây dựng hàng rào KCN và triển khai GPMB tiếp 06 ha đất quy hoạch giao thông công cộng, đất cây xanh.

+ Năm 2018: Tổng vốn ngân sách 60,178 tỷ đồng để GPMB và đầu tư các hạng mục công trình như: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước mưa tiếp tục các đoạn đường giao thông: Đường số 1 (đoạn kéo dài về hướng kênh Đòn Dông), đường số 2 và đường số 3; tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh phn còn lại của hàng rào KCN; san lấp mặt bằng diện tích đất trồng cây xanh nằm cặp đường số 2; GPMB 10,64 ha đất quy hoạch giao thông công cộng, đất cây xanh và trồng cây xanh cặp các tuyến đường theo quy hoạch.

+ Năm 2019: Tổng vốn ngân sách 64 tỷ đồng để GPMB và đầu tư các hạng mục công trình như: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước mưa phần còn lại của đường số 1 (đoạn kéo dài về hướng kênh Tà Kiết) và đường số 2 dài 892,46m; san lấp mặt bằng diện tích đất trồng cây xanh cặp đường số 1 theo quy hoạch và trồng cây xanh dọc tuyến đường số 1 và số 2 theo chiều dài đường đã xây dựng; GPMB khu đất kỹ thuật 4 ha.

+ Năm 2020: Tổng vốn ngân sách 28 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KCN giai đoạn 1 (150 ha) theo quy hoạch như: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước mưa đường số 5, đường số 6 và đường số 7.

b) Vốn của các nhà đầu tư: Tổng vốn dự kiến huy động là 350,287 tỷ đồng, để thực hiện GPMB 43,07 ha đất sản xuất kinh doanh (SXKD) với tổng vốn là 92,601 tỷ đồng. Thực hiện san lấp mặt bằng phần diện tích đất SXKD của các nhà đầu tư, để triển khai dự án tại KCN với tổng kinh phí là 257,686 tỷ đồng.

c) Vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN: 209,093 tỷ đồng, tập trung thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình thuộc hạ tầng kỹ thuật KCN như: Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, nhà máy xử lý nước thải (bao gồm cả tuyến ống thu gom), bến cảng..., nhằm mục đích là kinh doanh hạ tầng và các dịch vụ trong KCN.

2. Khu công nghiệp Thuận Yên, thị xã Hà Tiên

Đây là KCN xa trung tâm tỉnh, còn gặp nhiều khó khăn trở ngại trong kêu gọi đầu tư. Do đó mục tiêu đầu tư hạ tng KCN Thuận Yên giai đoạn 2016 - 2020 (theo Phụ biểu báo cáo số 03 đính kèm), ưu tiên đầu tư thực hiện các hạng mục gồm: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 và điều chỉnh dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thuận Yên.

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Thuận Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 có quy mô 140,73ha, với tổng vốn đầu tư 418 tỷ đồng. Những năm qua, ngân sách đã đầu tư 50,4 tỷ đồng cho Khu công nghiệp Thuận Yên (trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 42 tỷ đồng và vốn địa phương 8,4 tỷ đồng).

Tổng vốn đầu tư KCN Thuận Yên, thị xã Hà Tiên giai đoạn 2016 - 2020 là 325,83 tỷ đồng, đầu tư bình quân từng năm 65,166 tỷ/năm (theo Phụ biểu báo cáo số 02 đính kèm), về cơ cấu nguồn vốn thực hiện cụ thể như sau:

a) Vốn ngân sách nhà nước: 36 tỷ đồng để triển khai xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại KCN Thuận Yên, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm về môi trường, nước thải được thu gom và xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chi tiết các năm như sau:

+ Năm 2017: Thực hiện các thủ tục lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

+ Năm 2018: Tổng vốn ngân sách 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN.

+ Năm 2019: Tổng vốn ngân sách 16 tỷ đồng tiếp tục hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý nước thải KCN để đưa vào hoạt động.

b) Vốn nhà đầu tư đăng ký dự án SXKD: Tổng vốn dự kiến huy động là 213,8 tỷ đồng, để thực hiện san lấp mặt bằng phần diện tích đất SXKD của các nhà đầu tư để triển khai dự án tại KCN.

c) Vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN: Tổng vốn dự kiến là 76,03 tỷ đồng, để thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình thuộc hạ tầng kỹ thuật KCN như: Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, bến cảng..., với mục đích thu phí, kinh doanh dịch vụ trong KCN.

3. Đối với Khu công nghiệp Xẻo Rô, huyện An Biên

Xuất phát từ yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, triển khai xây dựng 2 nhà máy nhiệt điện sử dụng Khí lô B tại KCN Xẻo Rô, với tổng diện tích dự kiến là 100 ha vào năm 2017. Từ đó mục tiêu đầu tư hạ tầng giai đoạn 2016 - 2020 KCN Xẻo Rô, huyện An Biên, tập trung thực hiện các hạng mục gồm: Tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN; Thực hiện hoàn thành lập dự án đầu tư KCN trình phê duyệt, chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức triển khai dự án khi nhà đầu tư quyết định thực hiện đầu tư.

III. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN

Đđảm bảo yêu cầu đầu tư các hạng mục hạ tầng của 03 KCN: Thạnh Lộc, Thuận Yên và Xẻo Rô nêu trên đòi hỏi phải huy động tối đa các nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà đầu tư, vốn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN. Trong đó xác định mục tiêu đầu tư hạ tầng từ các nguồn như sau:

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn ngân sách tỉnh.Tập trung đầu tư các hạng mục bồi thường GPMB (đất sử dụng xây dựng giao thông, cây xanh công trình công cộng KCN); đầu tư đường, va hè, hệ thống thoát nước mưa, điện ánh sáng các tuyến đường, cổng rào KCN, trồng cây xanh dãy phân cách và lề đường;

- Vốn nhà đầu tư dự án SXKD trong KCN: Huy động đầu tư vào các hạng mục: ứng tiền bồi thường GPMB diện tích dự án, san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án đăng ký.

- Vốn doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN: cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, bưu điện, công nghệ thông tin, cảng KCN....

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, UBND tỉnh giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các sở, ngành như sau:

1. Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, phân bổ các nguồn vốn ngân sách để đầu tư các hạng mục hạ tầng trong KCN từ nay đến năm 2020 theo Kế hoạch này. Trong đó, có phân kỳ đầu tư hàng năm, phù hợp với kết quả triển khai dự án SXKD của nhà đầu tư tại KCN.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp:

- Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch chi tiết các KCN phù hợp với thực tế, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch từng KCN phù hợp, gắn với điều chỉnh dự án đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư vào các hạng mục hạ tầng bức xúc trong KCN.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN.

- Các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư đặc thù của tỉnh Kiên Giang đối với các KCN để thu hút đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang đưa nội dung Kế hoạch này vào chương trình (kế hoạch) thực hiện nhiệm vụ hằng năm để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Định kỳ 06 tháng và hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, nhsuong.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

(Kèm theo Kế hoạch s: 66/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017)

Phụ biểu số 01 (ĐV tính: Triệu đồng)

TT

NỘI DUNG

Tổng cộng vn các năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ghi chú

Tổng

Huy động

Ngân sách

Tổng

Huy động

Ngân sách

Tổng

Huy động

Ngân sách

Tổng

Huy động

Ngân sách

Tổng

Huy động

Ngân sách

Tổng

Huy động

Ngân sách

1

2

18

19

20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

1

KCN Thạnh Lộc

761,380

559,380

202,000

142,392

122,570

19,822

160,931

130,931

30,000

212,294

152,116

60,178

184,294

120,294

64,000

61,469

33,469

28,000

 

2

KCN Thuận Yên

325,828

289,828

36,000

17,174

17,174

 

49,322

49,322

 

111,269

91,269

20,000

148,185

132,185

16,000

 

 

 

 

Tổng cộng

1,087,208

849,208

238,000

159,566

139,744

19,822

210,253

180,253

30,000

323,563

243,385

80,178

332,479

252,479

80,000

61,469

33,469

28,000

 

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH LỘC - CHÂU THÀNH (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

(Kèm theo Kế hoạch s: 66/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017)

Phụ biểu số 02 (ĐV tính: Triệu đồng)

STT

NỘI DUNG

Khối lượng

Tng cộng vốn các năm

2016

2017

2018

2019

2020

Ghi chú

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

 

Danh mục đầu tư

I

Gii phóng mặt bằng

63,71 ha

134,201

92,601

41,600

 

 

 

60,577

45,451

15,126

55,800

29,326

26,474

17,824

17,824

 

 

 

 

 

 

Đất giao nhà đầu tư

43,07 ha

92,601

92,601

 

 

 

 

45,451

45,451

 

29,326

29,326

 

17,824

17,824

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông CC

20,64 ha

41,600

 

41,600

 

 

 

15,126

 

15,126

26,474

 

26,474

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi phí xây dựng

 

627,179

466,779

160,400

142,392

122,570

19,822

100,354

85,480

14,874

156,494

122,790

33,704

166,470

102,470

64,000

61,469

33,469

28,000

 

1

San lấp mặt bằng

146,6 ha

282,277

257,686

24,591

64,326

64,326

 

39,832

39,832

 

96,395

93,352

3,043

57,654

36,106

21,548

24,070

24,070

 

 

2

Giao thông

38,36 ha

149,596

40,350

109,246

10,285

 

10,285

9,641

 

9,641

23,922

 

23,922

79,170

40,350

38,820

26,578

 

26,578

 

3

Láng nhựa mặt đường

39.823 m2

7,125

 

7,125

6,921

 

6,921

204

 

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Điện trung hạ thế

12,257Km

15,375

15,375

 

4,033

4,033

 

1,231

1,231

 

4,397

4,397

 

4,484

4,484

 

1,230

1,230

 

 

5

Điện chiếu sáng

8,948 Km

5,786

 

5,786

2,616

 

2,616

429

 

429

 

 

 

1,319

 

1,319

1,422

 

1,422

 

6

Cấp nước

14,91 Km

12,460

12,460

 

3,267

3,267

 

997

997

 

3,561

3,561

 

3,639

3,639

 

996

996

 

 

7

Thoát nước thải

14,91 Km

41,342

41,342

 

10,831

10,831

 

3,307

3,307

 

11,810

11,810

 

12,089

12,089

 

3,305

3,305

 

 

9

Bến cập tàu

1

52,114

52,114

 

26,057

26,057

 

26,057

26,057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Bờ kè

1

47,452

47,452

 

14,056

14,056

 

14,056

14,056

 

9,670

9,670

 

5,802

5,802

 

3,868

3,868

 

 

11

Cây xanh

20,3 ha

7,252

 

7,252

 

 

 

1,000

 

1,000

3,939

 

3,939

2,313

 

2,313

 

 

 

 

12

Hàng rào

1

6,400

 

6,400

 

 

 

3,600

 

3,600

2,800

 

2,800

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

761,380

559,380

202,000

142,392

122,570

19,822

160,931

130,931

30,000

212,294

152,116

60,178

184,294

120,294

64,000

61,469

33,469

28,000

 

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN YÊN (GIAI ĐOẠN 2016 - 2020)

(Kèm theo Kế hoạch s: 66/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017)

Phụ biểu số 03 (ĐV tính: Triệu đồng)

STT

NỘI DUNG

Khối lượng

Tổng cộng vốn các năm

2016

2017

2018

2019

Ghi chú

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

Tổng số

Huy động

Ngân sách

1

Danh mục đầu tư

 

1

San lấp mặt bằng

107,9 Ha

213,818

213,818

 

17,174

17,174

 

49,322

49,322

 

50,440

50,440

 

97,004

97,004

 

 

3

Điện trung hạ thế

15,78 Km

19,348

19,348

 

 

 

 

 

11,718

11,718

 

7,630

7,630

 

 

4

Hệ thống xử lý nước thải

1

36,000

 

36,000

 

 

 

 

 

 

20,000

 

20,000

16,000

 

16,000

 

5

Cấp nước

9,7 Km

10,461

10,461

 

 

 

 

 

 

10,461

10,461

 

 

 

 

 

7

Nhà hàng chính dịch vụ

1

8,901

8,901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,901

8,901

 

 

9

Cảng lên xuống hàng

1

37,300

37,300

 

 

 

 

 

 

 

18,650

18,650

 

18,650

18,650

 

 

 

Tổng cộng

325,828

289,828

36,000

17,174

17,174

 

49,322

49,322

 

111,269

91,269

20,000

148,185

132,185

16,000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu66/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2017
Ngày hiệu lực22/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 66/KH-UBND 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 66/KH-UBND 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu66/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành22/05/2017
        Ngày hiệu lực22/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 66/KH-UBND 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Kiên Giang

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 66/KH-UBND 2017 đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Kiên Giang

              • 22/05/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/05/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực