Văn bản khác 66/KH-UBND

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 100-KH/TU thực hiện Kết luận 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác an toàn giao thông Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 100-KH/TU NGÀY 02/4/2019 CỦA TỈNH ỦY BẠC LIÊU VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 45-KL/TW NGÀY 01/02/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 18-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tc giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư khóa XI, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và những hậu quả thiệt hại do tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông gây ra trong toàn xã hội.

2. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải xem đây là công tác quan trọng và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường phối hợp và huy động tối đa các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu hàng năm kiềm chế, làm giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW; Chỉ thị s27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư; Kế hoạch s100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy.

2. Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các loại hình vận tải. Siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê. Chấn chỉnh công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Quản lý hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đường ph. Có kế hoạch xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, nút ùn tắc giao thông. Thực hiện các giải pháp phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nng độ cn, sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đổi mới, quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác khám, cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, người học lái xe và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô. Điều tra làm rõ các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu là tội phạm, các vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

4. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thi hành công vụ. Trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu do phương tiện giao thông tăng nhanh, tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày càng phức tạp, phải bố trí đủ lực lượng đảm đương được nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nhng sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải và quản lý trật tự, an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm trực tiếp của cơ quan và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước với lĩnh vực được giao quản lý nếu để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

5. Ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là hệ thống giám sát, phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh nghiên cứu, tiến tới thực hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

6. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là giữa ngành Công an với ngành Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Kết nối chia sẻ dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông.

7. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng và xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hàng năm, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương có tai nạn giao thông tăng, tình hình giao thông phức tạp, đặc biệt là vào dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hàng năm; tiếp tục rà soát các “điểm đen” điểm mất an toàn giao thông đkịp thời đề xuất phương án, giải pháp khắc phục.

2. Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy nội địa; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh; chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng; tăng cường công tác quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và kiểm soát tải trọng phương tiện.

- Kịp thời sửa chữa các công trình giao thông đang xuống cấp; tổ chức rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy tại các điểm mất an toàn giao thông.

- Siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý phương tiện chở quá tải, tự ý cơi nới thùng chở hàng sau khi đăng kiểm; khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020; Chỉ thị s 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên đường bộ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phương tiện thủy cỡ nhỏ, phương tiện dân sinh; hướng dẫn chính quyền cấp huyện trong việc quy hoạch và các thủ tục cấp phép hoạt động đối với bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các dịp Lễ, Tết.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; tập trung xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020, gắn với thực hiện Chthị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định; phối hợp Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mở đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đi với người điều khin phương tiện cơ giới đường bộ; btrí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực vui chơi, giải trí, các trục giao thông chính, phòng tránh xảy ra ùn tắc giao thông trong các dịp L, Tết.

- Tăng cường xử lý vi phạm quy định về tốc độ và vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thng camera giám sát giao thông.

- Tổ chức điều tra, xlý nghiêm các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu là tội phạm. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đim vụ án hình sự do vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

4. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

- Chỉ đạo các trường tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông; lng ghép việc giảng dạy, ph biến “Văn hóa giao thông” cho học sinh trong các giờ học chính khóa và trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các trường đôn đốc học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” hàng năm.

- Chỉ đạo các trường cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; có chế tài kỷ luật đi với các học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

5. SY tế

- Tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 gia BY tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe; trong đó, kiểm tra chặt chẽ về ma túy.

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chkhách và tình nguyện viên.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban An toàn giao thông tnh. Định kỳ báo cáo về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

6. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí theo dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm đã được cấp có thẩm quyền giao để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của pháp luật liên quan.

- Hướng dẫn Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách bảo đảm trật tự an toàn giao thông địa phương.

7. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông”.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch từ các địa phương khác đến Bạc Liêu về phương tiện đi lại và các địa điểm du lịch của Bạc Liêu, nhất là những điểm du lịch tâm linh như: Quán âm Phật đài, Chùa Hưng Thiện, Nhà thờ Tắc Sậy.

- Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quân đội; duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự, an toàn giao thông; tích cực tham gia thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

9. Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gn máy.

10. Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện theo chủ đề hàng năm của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

- Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cấp trực thuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các hội viên và người dân, chú trọng đối với người dân thuộc địa bàn nông thôn.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình và phát các thông điệp về an toàn giao thông.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch s100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 02/4/2019 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tnh, Ủy ban nhân dân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo) để xem xét, quyết định việc điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp t
nh;
- Ban ATGT t
nh;
- Đài PTTH Bạc Liêu, Báo Bạc Liêu;
- Cục Quản lý thị trường;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Trưởng phòng KT;
- Lưu VT, (Khanh 101).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu66/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác an toàn giao thông Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác an toàn giao thông Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu66/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác an toàn giao thông Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 66/KH-UBND 2019 tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác an toàn giao thông Bạc Liêu

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực