Văn bản khác 66/KH-UBND

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2015 triển khai Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 66/KH-UBND hướng dẫn quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Sóc Trăng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (gọi tắt là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP) Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mc đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản , thanh lý tài sản;

- Tuyên truyền, phbiến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các Sở, ngành tỉnh, UBND các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ những nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan trong việc triển khai và thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các Sở, ngành có liên quan; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

1.1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các Sở, ngành tỉnh, UBND các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân.

* Cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh Truyn hình tỉnh và các cơ quan, tổ chc có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

* Cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo, đài ở địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Thơi gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo

1.2. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng, hàng năm.

3. Lập, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề qun lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sn và hoạt động hành nghề quản Iý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tổ chức kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; định k 06 tháng, hàng năm tng hp tình hình báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, kịp thời có biện pháp hoặc tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi cơ quan có thm quyền đđược hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán, quyết toán kinh phí; bố trí nguồn ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; các Sở, ngành có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đtổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Đài PTTH, Báo Sóc Trăng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu66/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 66/KH-UBND hướng dẫn quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Sóc Trăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 66/KH-UBND hướng dẫn quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Sóc Trăng 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu66/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành06/10/2015
        Ngày hiệu lực06/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 66/KH-UBND hướng dẫn quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Sóc Trăng 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 66/KH-UBND hướng dẫn quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Sóc Trăng 2015

             • 06/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực