Văn bản khác 66/TĐKT

Kế hoạch số 66/TĐKT ngày 12/12/2002 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới

Nội dung toàn văn Kế hoạch 66/TĐKT hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW đổi mới thi đua khen thưởng


HỘI ĐỒNG THI ĐUA
KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/TĐKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG KẾT CHỈ THỊ 35/TWCỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNGTRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Thông báo số: 81/TB.TW, ngày 07 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35/CôNG TY-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn mới; Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai tổng kết Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị theo nội dung, yêu cầu cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết Chỉ thị 35/TW, của Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khoá VIII) nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, chỉ rõ ưu khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đối với công tác Thi đua - Khen thưởng.

2. Đánh giá được thực trạng bề tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Cần bám sát tinh thần Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị cụ thể là:

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng trong việc tổ chức triển khai, quán triệt, đề xuất các chủ trương, giải pháp để thực hiện Chỉ thị 35/TW ở các cấp, các ngành và cơ sở. Nêu rõ nguyên nhân từ phía lãnh đạo của Đảng, vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Nhà nước và của các cơ quan chuyên trách TĐKT.

2. Đánh giá về nhận thức vai trò, tầm quan trọng của Thi đua - Khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc. Tổng kết, rút ra được các bài học kinh nghiệm, các hình thức, nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả (đặc biệt chú trọng cấp cơ sở) về kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

3. Rà soát lại các hình thức, nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đổi mới tiêu chuẩn khen thưởng. Đề xuất công tác chỉ đạo, quản lý và các quy trình, thủ tục xét duyệt khen thưởng. Tình hình công tác khen thưởng thành tích kháng chiến và đề xuất những giải pháp.

4. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách đổi mới công tác TĐKT và tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

5. Tình hình tổ chức và -Hội đồng TĐKT của Hội đồng ĐTKT Trung ương và Hội đồng TĐKT các cấp, các ngành trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị. Thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác TĐKT. Đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể về tổ chức và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII) và Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị.

6. Những kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Hội đồng TĐKT Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị, Thông báo 81/TBTW của Ban Bí thư và các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khoá IX) để kiểm điểm, đánh giá theo nội dung, yêu cầu đã nêu ở trên.

1. Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương cần tiến hành một số công việc sau đây:

+ Đề nghị các Tỉnh uỷ, BCS Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp lãnh đạo, tổ chức việc triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị ở địa phương, ngành mình, đảm bảo được nội dung, yêu cầu theo Thông báo 81/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Tinh thần chỉ đạo tổng kết phải phản ánh được thực chất phong trào thi đua và công tác khen thưởng của địa phương, ngành mình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Không mở hội nghị tổng kết tràn lan ở tất cả các đơn vị, cơ sở. Chú trọng việc chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm. ở những đơn vị không mở hội nghị tổng kết, tập thể lãnh đạo phải có báo cáo đánh giá những việc làm được, chưa làm được và đề ra được phương hướng thiết thực cho công tác TĐKT trong thời gian tới.

2. Cấp Trung ương:

+Hội đồng TĐKT Trung ương có trách nhiệm tổ chức, triển khai đảm bảo nội dung, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị và Thông báo 81/TW của Ban Bí thư Trung ương. Đề nghị Ban Bí thư Trung ương mở hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị.

+ Hội đồng TĐKT Trung ương có kế hoạch nắm tình hình, kiểm tra ở một số địa phương, ngành, cơ sở đại diện ở một số địa bàn, vùng miền. Chỉ đạo điểm: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Quảng Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các đồng chí thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương nghiên cứu, khảo sát đánh giá công tác ĐTKT thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công tại quy chế số 01/QĐ-TĐKT và tham gia vào chương trình công tác chung của Hội đồng TĐKT Trung ương. (Có kế hoạch cụ thể riêng).

+ Ban Tư Tưởng - Văn hoá Trung ương, Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì đánh giá tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục đối với công tác TĐKT theo tinh thần Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Hội đồng TĐKT Trung ương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị. Trước khi hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương. (Việc mở hội nghị tổng kết ở Trung ương sẽ có kế hoạch riêng).

Phương châm tổng kết: Thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả. Quá trình tổng kết gắn với việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng.

Thời gian: Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương mở hội nghị và hoàn thành tổng kết trong quý II/2003. Trung ương sẽ mở Hội nghị tổng kết trong quý III/2003.

Các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ bản kế hoạch này và hướng dẫn nội dung tổng kết của Hội đồng TĐKT Trung ương để triển khai, thực hiện.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/TĐKT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu66/TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2002
Ngày hiệu lực12/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/TĐKT

Lược đồ Kế hoạch 66/TĐKT hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW đổi mới thi đua khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 66/TĐKT hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW đổi mới thi đua khen thưởng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu66/TĐKT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành12/12/2002
        Ngày hiệu lực12/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 66/TĐKT hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW đổi mới thi đua khen thưởng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 66/TĐKT hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW đổi mới thi đua khen thưởng

              • 12/12/2002

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/12/2002

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực