Văn bản khác 663/KH-BHXH

Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 ngành Bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 663/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ v theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 ngành BHXH, cthể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành BHXH nhm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và các luật liên quan của các đơn vị trong Ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT qua đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hthống pháp luật BHXH, BHYT;

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật BHXH, BHYT, đ xut giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật BHXH, BHYT và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hin đy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị đnh s 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bám sát nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo Điều hành thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

- Bảo đm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng Điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan BHXH;

- Kết hp chặt chẽ giữa công tác thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng, ban hành văn bản

1.1. Xây dng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.2. Xây dựng quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành liên quan.

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngành. Trong đó chú trọng đến phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi) các văn bản hướng dẫn thi hành quyết định giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Thực hiện các hình thức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Trin khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Ngành đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

3. Củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trên cơ s biên chế được giao, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phân công công chức, viên chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đáp ứng nhu cu nhiệm vụ.

II. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực được giao quản lý

1. Đối với lĩnh vực trọng tâm

a) Công tác Thu BHXH, BHYT, BHTN trong đó tập trung vào việc phát triển đối tượng tham gia; phát triển mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT; việc xlý những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

b) Tình hình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quản lý đầu tư quỹ; giải quyết chính sách BHXH; chi BHXH, BHTN; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

c) Tình hình thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện rà soát văn bản do BHXH Việt Nam ban hành; thẩm định các dự thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ toàn Ngành.

d) Tình hình thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các nội dung theo dõi thi hành pháp luật

a) Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT và pháp luật có liên quan:

- Tính kịp thời, đầy đủ của các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật;

- Tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản quy phm pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản liên quan của BHXH Việt Nam:

- Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn do BHXH Việt Nam ban hành;

- Tính thng nht, đồng bộ của việc ban hành văn bản hướng dẫn với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Tính khả thi của văn bản hướng dẫn.

c) Đánh giá tình hình bảo đảm các Điều kiện cho việc thi hành pháp luật

- Thực thi pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật;

- Tính phù hợp vchức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế và các đơn vị khác trong bộ máy tchức của cơ quan BHXH; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực đi với công tác pháp chế ở Trung ương và địa phương­;

- Mức độ đáp ứng kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật.

d) Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tình hình thực hiện pháp luật của các đơn vị trong Ngành và của công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ (tính kịp thời, đy đủ trong việc triển khai thi hành quy định ca pháp luật của cán blãnh đạo các cấp và của viên chc, lao động hợp đng trong toàn hệ thống);

- Tính chính xác, thống nhất trong việc soạn thảo, xây dựng các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam và triển khai áp dụng vào thực tin;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định của thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của Ngành.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

a) Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Ngành, qua đó:

- Thu thập thông tin đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật và tình hình xử lý vi phạm pháp luật;

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong các văn bn quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành để kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản cho phù hợp với thực tiễn.

b) Các đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật.

4. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật nêu trên, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố xử lý theo thm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các ni dung sau đây:

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nht trong hướng dn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật­;

- Sa đi, bsung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

- Kịp thi tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiu lực;

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hun, phbiến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các Điều kiện khác cho thi hành pháp luật;

- Thực hiện các bin pháp khác nhm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ

a) Vụ Pháp chế

- Chủ trì phi hợp với các đơn vị chỉ đạo hướng dn, đôn đc kim tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi toàn Ngành; tổng hợp việc thực hiện kim soát thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục II;

- Giúp Tng Giám đc tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

b) Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật tại Khoản 2, Mục II; Khoản 3, Mục II và một số nội dung cụ thể như sau:

- Ban Thu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thu BHXH, BHYT; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thu BHXH, BHYT; và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm a, Khoản 1, Mục II;

- Ban Sổ - Thẻ chủ trì, phi hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cp s BHXH, th BHYT; đánh giá các thtục hành chính liên quan đến công tác cp s BHXH, thẻ BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

- Ban Thực hiện chính sách BHXH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bn ca Ngành liên quan đến lĩnh vực chính sách BHXH; Phối hợp với BHXH các tnh đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

- Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì, phối hợp với Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến rà soát đánh giá việc thực hin các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khám, chữa bệnh BHYT; việc thi hành pháp luật của công chức, viên chức làm công tác giám định BHYT trong toàn Ngành; các thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá việc thực hiện các quy định về chi BHXH, BHYT và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chi BHXH, BHYT và thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra tổng hợp, đánh giá xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT của BHXH các tỉnh, thành phố;

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định tại Điểm d, Khoản 1, Mục II;

- Vụ Quản lý đầu tư quỹ thực hiện nhiệm vụ tại Điểm b, Khoản 1, Mục II;

- Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trung tâm Truyền thông có trách nhiệm phi hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Vụ Pháp chế phn ánh tình hình thi hành pháp luật của Ngành;

- Các đơn vị nghiệp vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

c) BHXH các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 ngành BHXH, phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế tại đơn vị để theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại BHXH các tỉnh, thành phố;

- Thực hiện các nội dung tại Khoản 2 và 3 Mục II.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/9/2016 (mẫu báo cáo kèm theo).

3. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đảm bảo từ nguồn chi quản lý bộ máy của đơn vị.

b) Các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động từ nguồn kinh phí do BHXH Việt Nam phân bổ theo dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy đã được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đ
ơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH các t
nh, TP trc thuộc TW;
- Lưu: VT, PC(05)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015)

TÊN CƠ QUAN2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-…….3

……….4, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật……….5

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan/đơn vị/địa phương báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Những kết quả đạt được

a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật

b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Có ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hay không? Nếu có, ghi rõ tên, số văn bản.

- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi thi hành pháp luật, cần ghi rõ tên văn bản (công văn đôn đốc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Thủ trưng tổ chức pháp chế, Giám đốc Sở Tư pháp).

- Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Ghi rõ tên quyết định thành lập đoàn kiểm tra (Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Thủ trưởng tổ chức pháp chế, Giám đc Sở Tư pháp).

Lập Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (theo mẫu quy định tại Mu số 1 kèm theo Thông tư số..../2015/TT-BTP).

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân chủ quan

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC/ ĐỊA BÀN

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết

- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xác định số lượng, lên danh Mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành; phân công, giao trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết;

- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.

Lập Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết (theo mẫu quy định tại Mu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số..../2015/TT-BTP).

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, mức độ nghiêm trọng và các hệ quả đối với xã hội.

Lập Danh Mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và Danh Mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi (theo mẫu quy định tại Mu s 3 và Mu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số.../2015/TT-BTP).

c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết

- Kết quả đạt được;

- Tồn tại, hạn chế;

- Nguyên nhân.

2. Tình hình bảo đảm Điều kiện cho thi hành pháp luật

2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật

Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn pháp luật.

2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật

Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho thi hành pháp luật.

2.3. Đánh giá chung tình hình bo đm các Điều kiện cho thi hành pháp luật

- Kết quả đạt được;

- Tồn tại, hạn chế;

- Nguyên nhân.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật

3.1. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

Đánh giá, phân tích, so sánh với năm trước của năm báo cáo, mức độ ảnh hưởng, hệ quả đi với xã hội của:

a) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác thanh tra

b) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

c) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết, xét xử vụ án hành chính

d) Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền thông qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

đ) Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác bồi thường của Nhà nước

3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tchức, cá nhân

- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm);

- Tình hình vi phạm hành chính;

- Tình hình tranh chấp, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp (tình hình giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự)

Lập Bảng tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật đã được tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết (theo mẫu quy định tại Mu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số.../2015/TT-BTP).

3.3. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật

a) Kết quả đạt được;

b) Tồn tại, hạn chế;

c) Nguyên nhân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu (đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật)

1.1. Phương hướng

1.2. Giải pháp chủ yếu

2. Đề xuất, kiến nghị

2.1. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

b) Đối với Bộ, ngành, địa phương

2.2. Về tình hình thi hành pháp luật

a) Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu quốc hội

b) Đi với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Về ban hành văn bản quy định chi tiết

- Về các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật

- Về đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật

c) Đối với các Bộ, ngành và địa phương

d) Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 


Nơi nhận:
- ………………...6
- Lưu: VT,………

……………………….7

 

GIẢI THÍCH PHỤ LỤC S 2

Mu này dùng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cp tỉnh và các cơ quan được tchức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tnh, thành phtrực thuộc Trung ương tng hợp, cung cấp số liệu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương.1 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật đối với một lĩnh vực cụ thcũng được thực hiện theo Đ cương Báo cáo này.

2 Tên của cơ quan thực hiện báo cáo.

3 Viết tt tên của cơ quan thực hiện báo cáo.

4 Địa danh.

5 Năm thực hiện báo cáo hoặc về lĩnh vực cụ th.

6 Tên cơ quan nhn Báo cáo.

7 Quyền hạn và chc vụ của người ký Báo cáo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 663/KH-BHXH

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 663/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2016
Ngày hiệu lực 03/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 663/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2016
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 663/KH-BHXH
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành 03/03/2016
Ngày hiệu lực 03/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2016

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 663/KH-BHXH theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội 2016

  • 03/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực