Văn bản khác 666/KH-UBND

Kế hoạch 666/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 666/KH-UBND 2019 định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Lập Kế hoạch định giá đất cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tốt, đáp ứng tiến độ của các dự án phải thu hồi, công tác đấu giá quyền sử dụng đất; góp phần đưa công tác xác định giá đất cụ thể dần ổn định, trật tự, nề nếp, khách quan, công khai, minh bạch;

- Đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Yêu cầu: Việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, trung thực, đảm bảo nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013 và đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Khối lượng thực hiện: Các công trình, dự án cần định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh là: 260 công trình (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2. Ngoài Kế hoạch này, các công trình, dự án phải thu hồi đất, cần thiết thực hiện trong năm 2019 được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận thông qua; các địa chỉ đấu giá đất được UBND tỉnh cho phép thì sẽ được bổ sung vào Kế hoạch định giá đất để tổ chức thực hiện.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch này, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình để trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh; đảm bảo chất lượng, thời gian thực hiện việc định giá đất cụ thể của các công trình, dự án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tổng hợp, kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể;

- Trình UBND tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; giá đất cụ thể trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019;

- Tổng hợp, bổ sung vào Kế hoạch định giá đất đối với các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 mà chưa có trong Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính:

- Tiếp nhận, tổ chức họp, thẩm định hồ sơ phương án giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất và Thông báo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh;

- Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thuê tư vấn định giá đất.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể của từng dự án, công trình, địa chỉ đấu giá theo Kế hoạch;

- Giao UBND các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất đủ năng lực theo quy định (đối với công trình, dự án có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất);

- Lập, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm theo quy định.

- Kinh phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất:

+ Trường hợp xác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án khi Nhà nước thu hồi đất được bố trí từ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Trường hợp xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất được bố trí từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Chủ đầu tư dự án: Có trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện và đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Cục Thuế t
nh;
- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
- Ban Quản lý DAXD các CT DD và CN;
- Ban Quản lý DAXD các CT NT và PTNT;
- Ban Quản lý DAXD các CT giao thông;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Kính);
- Lưu VT, NĐ (TT.29).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Thảo

 

PHỤ LỤC:

CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ NHU CẦU ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 666/KH-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đơn vị hành chính

STT công trình

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1

Tp. Cao Bằng (35)

 

 

 

 

 

1

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam

P. Sông Hiến, Đề Thám, xã Hưng Đạo

2

Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng

P. Sông Hiến

3

Khu tái định cư trường dạy nghề và khu vực Km4

P. Sông Hiến

4

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng

P. Đề Thám

5

Trụ sở làm việc Công an phường Hòa Chung

P. Hòa Chung

6

Dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa

P. Hòa Chung, Tân Giang, Sông Hiến

7

Dự án khu tái định cư, dự án khai thác quặng sắt mỏ sắt Nà Rụa (DA 12A)

P. Sông Hiến

8

Dự án phát triển đô thị 2A

P. Đ Thám

9

Dự án phát triển đô thị 4A1 (gộp DA 4A)

P. Đề Thám

10

Dự án phát triển đô thị 5A

P. Đề Thám

11

Dự án phát triển đô thị 6A

P. Sông Hiến

12

Dự án phát triển đô thị 7A

P. Sông Hiến

13

Dự án phát triển đô thị 8A

P. Sông Hiến

14

Dự án phát triển đô thị 9A

P. Sông Hiến

15

Dự án phát triển đô thị 10A

P. Sông Hiến

16

Dự án Khuổi Đưa (khu xí nghiệp VLXD) - Dự án 1B

P. Ngọc Xuân

17

Dự án phát triển đô thị Nà Cáp - Dự án 3B

P. Sông Hiến

18

Dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, thành phố Cao Bằng

P. Sông Hiến

19

Dự án PTĐT phường Sông Bằng (khu C)

P. Sông Bằng

20

Đường giao thông Chu Trinh (TP Cao Bằng) - Hồng Nam (Hòa An) tỉnh Cao Bằng

X. Chu Trinh

21

Dự án khai thác lộ thiên mỏ Niken Đồng (giai đoạn I)

X. Chu Trinh

22

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cao Bằng

P. Đề Thám

23

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TPCB giai đoạn II - Hạng mục: Đường giao thông từ Tổ 6 đến cầu Treo Nà Hoàng, phường Hòa Chung

P. Hòa Chung

24

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TPCB giai đoạn II - Hạng mục: Cầu treo Đề Thám (nối phường Đề Thám-xã Vĩnh Quang) Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

P. Đề Thám Vĩnh Quang

25

Dự án kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

P. Sông Hiến

26

Cầu Bế Văn Đàn (nối phường Hợp Giang-Hoà Chung), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

P.Hợp Giang, Hoà Chung

27

Cầu Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

P.Hợp Giang, Ngọc Xuân

28

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TPCB giai đoạn II - Hạng mục: Khu LIA6

P. Tân Giang

29

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TPCB giai đoạn II - Hạng mục: Khu LIA7

P. Hợp Giang

 

Các hạng mục Đấu giá quyền sử dụng đất

 

30

Khu CN6, phường Đ Thám

P. Đề Thám

31

Lô 20, Khu đô thị mới Đề Thám

P. Đề Thám

32

Khu đất tổ 5, phường Sông Hiến

P. Sông Hiến

33

Khu hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung Phố Thầu

P. Hợp Giang

34

Xác định giá thu tiền tại nơi tái định cư

Các dự án có nhu cầu

35

Đấu giá quyền sử dụng đất

Các phường, xã

2

H. Thông Nông (51)

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Doanh trại đội sản xuất Đoàn 799 Quân khu I

Xã Cần Yên

2

Đường GT từ trạm y tế - Lát Khuya

Xã Vị Quang

3

Đường tỉnh 216 (02 cầu: Bình Long, Đồng Mây; đường 02 đầu cầu)- tnh Cao Bằng

Xã Lương Can

4

Tuyến Cốc Gạch - Tẳn Phung - Lũng Vảy dài 2,1 km

Xã Thanh Long

5

Xây dựng mới cầu cứng Khuổi Diều

Xã Lương Can

6

Cải tạo, mở rộng tuyến đường 204 kéo dài Thông Nông - Cần Yên

TT. Thông Nông, xã Lương Thông, xã Đa Thông, xã Cần Yên

7

Đường GTNT xóm Lũng Pán xã Đa Thông đến phân trường Lũng Phiêng xã Ngọc Động

Xã Ngọc Động, xã Đa Thông

8

Đường GTNT Cốc Phát

Xã Ngọc Động

9

Đường Đỏng Có - Bản Ái

Xã Cần Yên

10

Đường GTNT xóm Xam Kha

Xã Vị Quang

11

Đường giao thông Phiêng Pán - Phân trường Phiêng Pán

Xã Cần Nông

12

Đường Trà Dù - Lòn Phìn

Xã Lương Thông

 

 

13

Đường GTNT Pác Gạm - Gạm Dầu - Cốc Pảng

Xã Lương Can

14

Đường GTNT trụ sở xã - Kéo Noóng

Xã Bình Lãng

15

Đường GTNT UBND xã - Ngườm Quốc

Xã Cần Nông

16

Đường Đoỏng Có - Lũng Bủng

Xã Cần Yên

17

Đường Nà Pàng - Bản Gi

Xã Cần Yên

18

Cầu Bản Gải

Xã Cần Yên

19

Đường GTNT Nặm Cốp - Cốc Trà

Xã Yên Sơn

20

Cầu bê tông xóm Đà Sa

Xã Đa Thông

21

Đường GTNT Phiêng Pán - Khum Xm

Xã Cần Nông

22

Đường nội đồng Nà Piếu xóm Bản Giàng

Xã Đa Thông

23

Đường Nà Việt - Pác Thin - Cốc Pảng

Xã Lương Can

24

Đường thông tầm nhìn biên giới đi qua các xã VQuang, xã Cần Yên, xã Cần Nông

Xã Vị Quang, xã Cần Yên, xã Cần Nông

25

Mương Nà Tềnh

Xã Cần Nông

26

Mương thủy lợi Khao Hạ; Nặm Cốp

Xã Yên Sơn

27

Mương Nà Ngàm - Đán Đeng (4 tuyến)

Xã Đa Thông

28

Mương thủy lợi xóm Lũng Vảy

Xã Thanh Long

29

Nước sinh hoạt Bản Tâử

Xã Thanh Long

30

Nước sinh hoạt Tẩn Phung

Xã Thanh Long

31

Mương Nà Pù - Khuổi Tô - Cốc Rựa

Xã Vị Quang

32

Điện sinh hoạt xóm Lũng Nặm

Xã Ngọc Động

33

Điện sinh hoạt xóm Cốc Phát

Xã Ngọc Động

34

Trạm biến áp Phia Bủng - Nà So

Xã Vị Quang

35

Đường dây 0,4KV Khuổi Tó

Xã Lương Can

36

Điện sinh hoạt Thang Tả - Lũng Luông

Xã Bình Lãng

37

Điện sinh hoạt Lạn Thượng - Kỳ Chảo

Xã Bình Lãng

38

Đường dây hạ thế Nà Vài

Xã Cần Yên

39

Điện sinh hoạt xóm Đỏng Có

Xã Cần Yên

40

Đường dây 0,4KV Cốc Khuyết

Xã Đa Thông

41

Điện sinh hoạt xóm Phia Đén

Xã Cần Yên

42

Đường dây 0,4KV Kỳ Chảo

Xã Bình Lãng

43

Điện sinh hoạt xóm Cốc Trà

Xã Yên Sơn

44

Điện sinh hoạt xóm Lũng Bng

Xã Cần Yên

45

Nhà làm việc của lực lượng chức năng Nà Quân

Xã Cần Yên

46

Mrộng trường tiểu học Gng Thượng để chuyển đi thành trường MN xã Thanh Long

Xã Thanh Long

47

Xây dựng trường mầm non Nội Phan

Xã Lương Thông

48

Nhà văn hóa xã

Xã Cần Nông

 

 

49

Mở rộng nhà văn hóa xã

Xã Lương Thông

50

Nhà bia tưởng niệm xã Lương Thông

Xã Lương Thông

51

Đấu giá quyền sử dụng đất

TT Thông Nông

3

H. Bảo Lạc (25)

 

 

 

 

 

1

Thủy điện Bo Lạc A và đường dây đầu nối

Xã Khánh Xuân; Cô Ba

2

Mở rộng trạm y tế xã Sơn Lộ

Xã Sơn Lộ

3

Đường GTNT Nặm Quyét - Mốc 589

Xã Cô Ba

4

Đường GTNT UBND xã Ngàm Lồm - Nà Đôm

Xã Cô Ba

5

Đường GTNT Nà Tồng - Slam Kha - Ngàm Lồm - Tát Kè

Xã Kim Cúc

6

Đường GTNT Bản Riền - Kha Lắm (Xã Hưng Đạo), Khuổi khon (Xã Kim Cúc)

Xã Hưng Đạo; Kim Cúc

7

Đường GTNT Lũng Vai - Hồng An

Xã Hồng An

8

Đường GTNT Cốc Lùng - Khuổi Pết

Xã Bảo Toàn

9

Đường GTNT Khuổi Chủ - Ngàm A

Xã Thượng Hà

10

Cải tạo Đường GTNT Hồng An - Mỹ Lủng

Hồng An

11

Cải tạo nâng cấp đường Khuổi Mực - Phiêng Buống

Xã Hưng Thịnh

12

Cải tạo nâng cấp đường Bản Diềm Lũng Khuyết - Trường Thôn Lũng

Xã Khánh Xuân

13

Mở mới đường giao thông Bản Chồi - Kéo Van

Xã Đình Phùng

14

Mở mới đường giao thông Phiêng Châu I - Đan Khao

Xã Đình Phùng

15

Đường GTNT Nà Van (Hồng Trị)-Cốc Đúc (Kim Cúc)

Xã Hồng Trị; Kim Cúc

16

Đường GTNT Bản Rùng - Khuổi Bốc

Xã Bảo Toàn

17

Đường GTNT Bản Puồng - Nà Luông - Nà Quy

Xã Khánh Xuân

18

Đường GTNT Phân Quang - Phần Diệu - Nặm Dân

Xã Phan Thanh

19

Đường GTNT Khuổi Cát - Thôm Trang (Giao đoạn II)

Xã Hồng trị

20

Đường GTNT Hìn Cao - Phiêng Vàng

Xã Huy Giáp

21

Đường GTNT Bản Boóng - Dân Tờ

Xã Sơn Lộ

22

Chợ Bản Oóng

Xã Sơn Lập

23

Trụ sở UBND xã Phan Thanh

Xã Phan Thanh

24

Trụ sở UBND xã Hồng An

Xã Hồng An

25

Trụ sở UBND xã Sơn Lập

Xã Sơn Lập

4

H. Trùng Khánh (16)

 

 

 

 

 

1

Trụ sở chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo

Xã Ngọc Côn

2

Trụ sở UBND xã Thân Giáp

Xã Thân Giáp

3

Trụ sở UBND xã Ngọc Chung

Xã Ngọc Chung

4

Trung tâm thương mại thị trấn Trùng Khánh

TT. Trùng Khánh

5

Khôi phục, cải tạo đường Đình Phong - Chí Viễn - Đàm Thủy

Đình Phong, Chí Viễn, Đàm Thủy

 

 

6

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 211 (QL4A theo quy hoạch giao thông)

TT Trùng Khánh, Lăng Hiếu, Lăng Yên

7

Đường tỉnh 213 (Mở rộng)

TT, Khâm Thành, Đình Phong, Ngọc Khê, Ngọc Côn

8

Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương huyện Trùng Khánh

Xã Đình Phong

9

Đường GTNT Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - Boong Dưới (Chí Viễn, Trùng Khánh), tnh Cao Bằng

Xã Chí Viễn

10

Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang) đến khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, Trùng Khánh)

Xã Đàm Thủy

11

Mở rộng Trường Mầm non Ngọc Côn

Xã Ngọc Côn

12

Mở rộng khuôn viên trường Mầm non Ngọc Khê

Xã Ngọc Khê

13

Xây dựng trường mầm non Trung Phúc

Xã Trung Phúc

14

Khu xử lý rác thải Co Lây

Xã Đàm Thủy

15

Khu tái định cư 3 (Đoỏng Luông 2)

TT. Trùng Khánh

16

Đấu giá quyền sử dụng đất

TT. Trùng Khánh

5

H. Hà Quảng (19)

 

 

 

 

 

1

Trạm kiểm soát liên hp và hạ tầng cửa khẩu Sóc Giang huyện Hà Quảng

Xã Sóc Hà

2

Nâng cấp đường GT Chông Mạ-Cả Giáng, xã Cải Viên

Xã Cải Viên

3

Đường giao thông nông thôn Lũng Tăng - Lũng Mòn xóm Cốc Sa

Xã Hạ Thôn

4

Đường GTNT ngã ba Nhỉ Đú - Lũng Đa - Lũng Rẩu B

Xã Vân An

5

Đường GTNT Lũng Vẻn - Nà Chang, xã Vần Dính

Xã Vn Dính

6

Đường GTNT Lũng Rằng - Lũng Rn, xã Hạ Thôn

Xã Hạ Thôn

7

Đường GTNT Lũng Cm - Lũng Sảu, xã Sóc Hà

Xã Sóc Hà

8

Đường GTNT Pác Tao, xã Sóc Hà

Xã Sóc Hà

9

Đường GTNT Lũng Mới - Keng Tao, xã Quý Quân

Xã Quý Quân

10

Đường GTNT Nặm Đin - Pác Có, xã Vân An

Xã Vân An

11

Đường GTNT Tiểng Lằm - Lũng Chuống

Xã Nội Thôn

12

Đường GTNT Lũng Chẩn, xã Lũng Nm

Xã Lũng Nặm

13

Đường thông tầm nhìn biên giới đồn biên phòng Lũng Nặm, xóm Nặm Rằng, xã Kéo Yên

Xã Kéo Yên

14

Bnước sinh hoạt xóm Lũng Xuân

Xã Nội Thôn

15

Trường mầm non xã Cải Viên

Xã Cải Viên

16

Trường mầm non xã Hồng Sỹ

Xã Hồng Sỹ

17

Trường mầm non xã Nội Thôn

Xã Nội Thôn

18

Trường mầm non xã Mã Ba

Xã Mã Ba

19

Đấu giá quyền sử dụng đất

TT Xuân Hòa

6

H. Quảng Uyên (26)

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mới công trình Quảng Uyên thiên phúc tự

TT Quảng Uyên

2

Xây mới trụ sở UBND xã Hồng Quang

Xã Hồng Quang

3

Mở rộng trụ sở UBND xã Bình Lăng

Xã Bình Lăng

4

Mở rộng trụ sở UBND xã Cai Bộ

Xã Cai Bộ

5

San gạt mặt bằng khu dân cư xóm Nặm Phan

Xã Quảng Hưng

6

Cầu Nà Vường

Xã Độc Lập

7

Xây mới nhà bia tưởng niệm xã Quảng Hưng

Xã Quảng Hưng

8

Xây mới trạm y tế xã Quảng Hưng

Xã Quảng Hưng

9

Xây mới trường tiểu học Quảng Hưng

Xã Quảng Hưng

10

Mở rộng trường tiểu học Lũng Rượi

Xã Phi Hải

11

Xây mới sân thể thao xã Quốc Phong

Xã Quốc Phong

12

Xây mới sân thể thao xã Ngọc Động

Xã Ngọc Động

13

Xây mới sân thể thao xã Quảng Hưng

Xã Quảng Hưng

14

Xây mới nhà văn hóa xã Độc Lập

Xã Độc Lập

15

Xây mới nhà văn hóa xã Quảng Hưng

Xã Quảng Hưng

16

Xây dựng nhà văn hóa xã Quốc Phong

Xã Quốc Phong

17

Mở rộng trụ sở UBND xã Đoài Khôn

Xã Đoài Khôn

18

Đường vào trường dân tộc ni trú, trường TTGDTX, trường tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên (giai đoạn III)

TT Quảng Uyên

19

Đường nội thị thị trấn Quảng Uyên (đoạn từ cầu Đỏ đến hết địa phận thị trấn)

TT Quảng Uyên

20

Xây mới trường mầm non Hồng Quang

Xã Hồng Quang

21

Nâng cấp cải tạo trường THPT Đống Đa

Xã Ngọc Động

22

Xây mới trường mầm non Tự Do

Xã Tự Do

23

Xây mới trạm y tế xã Bình Lăng

Xã Bình Lăng

24

Tu bổ, phục hồi Miếu Bách Linh

TT Quảng Uyên

25

Xây dựng kho trung chuyển hàng hóa tại xóm Đồng t, thị trấn Quảng Uyên

TT Quảng Uyên

26

Khu tổ hp dịch vụ thương mại

TT Quảng Uyên

7

H. Nguyên Bình (04)

 

 

 

 

 

1

Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nguyên Bình (hạng mục: Thao trường bắn)

Xã Thể Dục

2

Trạm biến thế xóm An Mã

Xã Tam Kim

3

Trạm biến thế xóm Bắc Dài

Xã Tam Kim

4

Đấu giá quyền sử dụng đất

Thị trấn

8

H. Trà Lĩnh (04)

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 211 (QH Giao thông là Quốc lộ 4A)

TT Hùng Quốc, Xã Xuân Nội, Xã Quang Trung

 

 

2

Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh

TT Hùng Quốc

3

Khu nghĩa trang nhân dân cửa khẩu

TT Hùng Quốc

4

Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp

TT Hùng Quốc

9

H. Bảo Lâm (21)

 

 

 

 

 

1

Thao trường bắn, bãi tập, huấn luyện Ban CHQS huyện

các xã, thị trấn

2

Công trình Trụ sở Chi cục thuế huyện Bảo Lâm

thị trấn Pác Miầu

3

Công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lâm

thị trấn Pác Miầu

4

Ci tạo nâng cấp đường Nà Pồng - Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm

Xã Đức Hạnh, xã Lý Bôn

5

Nền đường GTNT Ngã ba Khâu sáng - Nà Hiên, xã Vĩnh Quang huyện Bảo Lâm

Xã Vĩnh Quang

6

Công trình đường Phiêng Đăm - Pác Ngàm

Xã Lý Bôn

7

Công trình Đường Tà Làu xóm Tổng Ác 5km

Xã Lý Bôn

8

Công trình đường GTNN Tổng Ngoảng - Nà Luông - Nà Kiềng - Phiêng Phát Lũng Kim - Tổng Chảo xã Quảng Lâm huyện Bảo Lâm

Xã Quảng Lâm

9

Đường GTNT Phiêng Diềm - Phe Tráng (Giai đoạn 2)

Xã Vĩnh Phong

10

Nhà trực vận hành điện lực thị trấn Pác Miầu

Thị trấn Pác Miầu

11

Điện lưới quốc gia Bản Phườn - Nặm Tăn, Vĩnh Phong

Xã Vĩnh Phong

12

Cấp điện lưới quốc xóm Nà Cút - Cốc Vạn xã Thái Học - Bảo Lâm

Xã Thái Học

13

Cấp điện lưới quốc gia Khuổi Đuốc - Năm Trà - Nà Lốm Thái Sơn

Xã Thái Sơn

14

Cấp điện lưới quốc gia Phia Cò - Bản Cao xã Nam Cao - Bảo Lâm

Xã Nam Cao

15

Công trình cấp điện lưới quốc gia cho các thôn bản biên giới xã Đức Hạnh huyện Bảo Lâm

Xã Đức Hnh

16

Dự án đền bù giai đoạn 2 đối với thủy điện Bảo Lâm 1, thủy điện Bảo Lâm 3 và thủy điện Bảo Lâm 3A thuộc huyện Bảo Lâm

Xã Lý Bôn, xã Đức Hạnh, xã Vĩnh Quang

17

Nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Bảo Lâm

thị trấn Pác Miầu

18

Công trình Trạm Y tế xã Nam Quang

Xã Nam Quang

19

Điểm trường Tác Trà thuộc trường Tiểu học Sác Ngà xã Thạch Lâm

Xã Thạch Lâm

20

Điểm trường Chính thuộc trường Mầm non Nam cao

Xã Nam Cao

21

Đấu giá quyền sử dụng đất

thị trấn Pác Miầu

10

H. Hòa An (08)

 

 

 

 

 

1

Dự án Trung đoàn huấn luyện DBĐV 852

Xã Ngũ Lão

2

Trạm y tế xã Đại Tiến

Xã Đại Tiến

3

Trụ sở UBND xã Đại Tiến

Xã Đại Tiến

4

Trụ sở UBND xã Công Trừng

Xã Công Trừng

5

Trụ sở UBND xã Hà Trì

Xã Hà Trì

6

Khôi phục, cải tạo đường Nà Cạn - Phan Thanh - Hà Trì (giai đoạn I)

Quang Trung, Hà Trì

7

Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng

Quang Trung, Hà Trì

8

Đấu giá quyền sử dụng đất

Thị trấn

11

H. Hạ Lang (15)

 

 

 

 

 

1

Đường nội đồng xóm Bản Làng - Bản Khúa

Xã Cô Ngân

2

Đường GTLX Bản Nha (Đồng Loan) - Bản Suối (Minh Long)

Xã Đồng Loan; Minh Long

3

Đường giao thông từ xóm Pác Khao đến ác Kéo Xóm Bản Đâu

Xã Thái Đức

4

Đường nội đồng xóm Pác Khao

Xã Thái Đức

5

Đường nội đồng xã Thắng Lợi

Xã Thắng Lợi

6

Xây dựng đường vào Thông Rằng

Xã Thắng Lợi

7

Đường GTLX Bản Giang xã Thắng Lợi (Hạ Lang) - Bồng Sơn xã Chi Viễn (Trùng Khánh)

Xã Thắng Lợi

8

Đường giao thông nội đồng Trạm Quân Y - Tẩu Đỏng xóm Thôm Cương

Xã Thị Hoa

9

Cải tạo nâng cấp đường vào mốc 854 (đoạn từ Bản Khoỏng vào mốc 854)

Xã Lý Quốc

10

Đường vào trạm y tế xã Đồng Loan

Xã Đồng Loan

11

Đường thông tầm nhìn biên giới quốc gia

Thị Hoa; Quang Long

12

Đường từ di tích danh lam thắng cảnh quốc gia động Dơi

Xã Lý Quốc

13

Địa điểm kiểm tra, tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu

Xã Lý Quốc

13

Xây dựng trường Mầm Non Kim Loan

Xã Kim Loan

15

Sân vận động huyện Hạ Lang

TT Thanh Nhật

12

H. Thạch An (5)

 

 

 

 

 

1

Đường GTNT Đỏng Mu - Lũng Giới thôn Nà Tậu - Nà Niếng

Xã Lê Lợi

2

Khôi phục, cải tạo đường xã Đức Xuân - Lê Lợi - Danh Sỹ

Xã Đức Xuân; Lê Lợi; Danh Sỹ

3

Trụ sở UBND thị trấn Đông Khê

TT Đông Khê

4

Xây dựng bãi thải xã Đức Long

Xã Đức Long

13

H. Phục Hòa (32)

 

 

 

 

 

1

Mmới thao trường huấn luyện quân sự huyện

TT Hòa Thuận

2

Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tà Lùng

TT Tà Lùng

3

Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Phục Hòa

TT Hòa Thuận

4

Mở rộng trụ sở làm việc UBND xã Cách Linh

Xã Cách Linh

 

 

5

Mở rộng trường PTDT bán trú Tiên Thành

Xã Tiên Thành

6

Trường PTCS Tiên Thành

Xã Tiên Thành

7

Mở rộng trường Mầm non Cách Linh

Xã Cách Linh

8

Mở rộng trường PTCS Triệu Ẩu lớp Mầm non

Xã Triệu Ẩu

9

Mở rộng trường Mầm non Đại Sơn

Xã Đại Sơn

10

Mở rộng trường Mầm non Hồng Đại

Xã Hồng Đại

11

Mở rộng trường Tiểu học Nà Quang

Xã Mỹ Hưng

12

Sân vận động huyện

TT Hòa Thuận

13

Trạm Y tế xã Hồng Đại

Xã Hồng Đại

14

Mở mới đường GTNT Kéo Nạn - Khưa Mạnh

Xã Hồng Đại

15

Đường từ ngã ba Quốc lộ 3 đến xóm Nà Dạ Nà Nưa dài 8 km

Xã Lương Thiện

16

Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thy Khẩu, tỉnh Cao Bằng

TT Tà Lùng

17

Đường thông tầm nhìn biên giới quốc gia

 

18

Đường quy hoạch đô thị của thị trấn Tà Lùng (gồm đường ô bàn cờ, đường xương cá dọc QL3, đường trong các lô đất ở đô thị quy hoạch, trung tâm thương mại quốc tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh ...)

TT Tà Lùng

19

Đường Bản Riềng - Khuổi Sám

Xã Cách Linh

20

Cấp điện, cải tạo lưới điện bằng MBA1 pha khu vực huyện Phục Hòa

 

21

Công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia xã Cách Linh

Xã Cách Linh

22

Công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia xã Tiên Thành

Xã Tiên Thành

23

Công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia xã Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng

24

Dự án Thủy điện Tiên Thành

Xã Tiên Thành

25

Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng II

TT Tà Lùng

26

Khu thương mại đầu mi quốc tế Tà Lùng

TT Tà Lùng

27

Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp

TT Tà Lùng

28

Nhà Văn hóa xóm Nà Thắm - Nà Chào, xã Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng

29

Tổ hợp văn hóa, triển lãm, câu lạc bộ và TT thông tin du lịch

TT Hòa Thuận

30

Công viên cây xanh huyện Phục Hòa

TT Hòa Thuận

31

Mở rộng nhà bia tưng niệm xã Cách Linh

Xã Cách Linh

32

Khu di tích Ngườm Lồm - Nặm Khao xã Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng

 

Tổng cộng

260

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 666/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu666/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 666/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 666/KH-UBND 2019 định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 666/KH-UBND 2019 định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu666/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Trung Thảo
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 666/KH-UBND 2019 định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 666/KH-UBND 2019 định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực