Văn bản khác 6669/KH-UBND

Kế hoạch 6669/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6669/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6669/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 04/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa các lợi thế; hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Mỗi cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có nhận thức đúng đắn, toàn diện về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nhận thức đúng bản chất, đặc trưng, cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả; tích cực, chủ động nắm bắt cơ hội, tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn lực, đầu tư phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển theo cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà nền tảng là công nghệ số.

3. Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh theo hướng hiện đại để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

4. Rà soát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, địa phương để đề xuất UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh. Rà soát lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của tỉnh, bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển.

5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin đã được UBND tỉnh triển khai để làm nền tảng, sớm triển khai thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tham mưu phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển, kinh doanh công nghệ mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin - truyền thông trong phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm an toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và liên vùng.

b) Định hướng phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghệ thông tin - truyền thông. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin có khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, đặc biệt là nhân lực về an toàn, an ninh thông tin.

c) Hướng dẫn các cơ quan thông tin báo chí, truyền thông định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân, có nhận thức đúng về của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai có kết quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp ln thứ 4 phù hợp với điều kiện của tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp về phát triển tài sản trí tuệ; đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời các thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục nhằm tạo ra nguồn lực có khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện tốt việc hướng nghiệp cho học sinh theo xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các đề án của ngành theo hướng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh đổi mới hình thức đào tạo, dạy nghề trong hệ thống các trường đào tạo nghề theo hướng phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp thứ 4.

b) Nghiên cu, tham mưu UBND tỉnh các chính sách, giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác đng, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp thứ 4 tới cơ cấu thị trưng lao động, an sinh xã hội của tỉnh.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với SKhoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí triển khai các nội dung mới mang tính đột phá, đặc thù nhằm nâng cao năng lực tiếp cận của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

6. Cục thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

7. S Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

8. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố.

Chủ động rà soát quy hoạch phát triển, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương mình để tổ chức triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của ngành mình, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển.

Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Hàng năm báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện cho UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND t
ỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Ch
đo ứng dụng CNTT của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(VX, KT), VX, KT, TH, CB;
- Lưu: VT, CNXD. pbc448

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6669/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6669/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6669/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6669/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6669/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6669/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6669/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6669/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 16/CT Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Quảng Ngãi

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực