Văn bản khác 6687/KH-UBND

Kế hoạch 6687/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6687/KH-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6687/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (gọi tắt là Nghị định số 22/2015/NĐ-CP) Quyết định số 986/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 27/5/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn thành phố;

- Nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức có liên quan về vị trí, vai trò của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; từng bước hình thành và phát triển đội ngũ Quản tài viên.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện đúng nội dung, tiến độ đã nêu trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

a) Tham dự hội nghị triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Thành phần: Lãnh đạo Sở Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan bằng các hình thức phù hợp; Xây dựng chuyên mục, chuyên trang giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP nhằm giới thiệu vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Cổng thông tia điện tử thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2015 và các năm tiếp theo.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Xây dựng Quyết định giao cho Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đối với Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

3. Xây dựng và công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan công bố thủ tục: Chủ tịch UBND thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015.

4. Lập và công bố danh sách Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm theo quy định của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

5. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn thành phố

a) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải đáp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 (sau 3 năm triển khai Nghị định).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Phần II của Kế hoạch này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 4, điểm b mục 5 Phần II của Kế hoạch này.

c) Đề nghị các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

d) Giao Sở Tư pháp làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đề ra, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị cũng như nguồn ngân sách được thành phố bổ sung, bố trí và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TVTU, TTHĐNDTP;
- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6687/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6687/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2015
Ngày hiệu lực25/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6687/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6687/KH-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6687/KH-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6687/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành25/08/2015
        Ngày hiệu lực25/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 6687/KH-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6687/KH-UBND Quản tài viên và hành nghề quản lý thanh lý tài sản Đà Nẵng

             • 25/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực