Văn bản khác 67/KH-UBND

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 67/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Nam Định, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Đề án với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (gọi tắt là Đề án 250) phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Đề án 250.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và thực hiện đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, phổ biến về Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định cho đội ngũ giám định viên tư pháp

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các Sở, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập và đội ngũ giám định viên tư pháp

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Rà soát, củng cố, lựa chọn người đủ điều kiện để bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định tư pháp

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ngành trong phạm vi quản lý của mình.

- Thời gian: Định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch; theo dõi kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch này.

2. Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai Đề án được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước, xã hội hóa, phát triển sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ngành trong tỉnh;
- Viện kiểm sát tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website của tỉnh và VP UBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu67/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2018
Ngày hiệu lực27/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 67/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 67/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu67/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành27/06/2018
        Ngày hiệu lực27/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 67/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Nam Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 67/KH-UBND 2018 tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Nam Định

             • 27/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực