Văn bản khác 67/KH-UBND

Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp địa bàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, y ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-    Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm giám định tư pháp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giám định của cá nhân, tổ chức trên địa bản Thành phố.

-    Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, đảm bảo hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu

-    Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp.

-    Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm kết hợp triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật Giám định tư pháp

1.1. Tchức Hội nghị quán triệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp.

-    Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn Thành phố.

-    Cơ quan thường trực: Sở Tư pháp

-    Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an Thành phố, các cơ quan tiến hành tố tụng và các Sở, ngành có liên quan.

-    Đối tượng: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan tiến hành tố tụng, y ban nhân dân các quận, huyện và thị xã, các báo cáo viên pháp luật thành phố, đội ngũ công chức, viên chức làm giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

1.2. Tchức giới thiệu, phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Nội dung thực hiện:

+ Tchức các buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Giám đnh tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng.

+ Tchức biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Giám định tư pháp đến với cán bộ và nhân dân ưên địa bàn Thành phố; thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (báo chí, phát thanh, truyền hình...).

+ Đăng toàn văn Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

-    Cơ quan chủ trì : Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

-    Cơ quan phối hợp: Văn Phòng UBND Thành phố; Cổng Giao tiếp điện tử của UBND Thành phố, các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

-    Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp

-    Cơ quan thực hiện: Công an Thành phố, S Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Sở, cơ quan thuộc UBND Thành phố có đội ngũ người làm giám định tư pháp theo vụ việc, có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cần thiết cho đội ngũ giám định tư pháp của Sở, ngành mình.

-    Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các S, ngành có liên quan.

-    Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Giám định tư pháp và văn bản hướng dẫn thi hành.

-    Nội dung: Thực hiện rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân Thành phố ban hành có liên quan đến công tác giám định tư pháp. Kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Giám định tư pháp

-    Cơ quan chủ trì thực hiện: S Tư pháp

-    Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan

-    Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2012.

4. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

-   Nội dung: Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản của UBND Thành phố quy định về chế độ chính sách để thu hút nhân lực cho các tổ chức giám định công lập và các chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố.

-   Cơ quan thục hiện: Sở Y tế, Công an Thành ph, Sở Thông tin và Truyền thông và các S, ngành có liên quan.

- Cơ quan đầu mối: STư pháp

-   Thời gian thực hiện: Năm 2013.

5. Rà soát, lập và công bố danh sách đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực giám định tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các lĩnh vực giám định khác.

-   Cơ quan thực hiện: Công an Thành ph, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, S Xây dựng, S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan.

-   Nội dung và hình thức thực hiện:

+ Dành sách kèm theo thông tin về chuyên ngành giám định, kinh nghiệm năng lực của người giám định theo vụ việc, tổ chức giám định theo vụ việc.

+ Đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố, trang website của các S, ngành, đơn vị.

-   Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Đảm bảo các nguồn lực (về tổ chức, bộ máy, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác) cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố

Cơ quan thực hiện: Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-   Cơ quan phối hợp: Các S, ngành có liên quan.

-   Thời gian thực hiện: Năm 2012 - 2015

7. Thành lập Văn phòng giám định tư pháp:

- Nội dung:

+ Xây dựng Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố

+ Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức giám định.

-   Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

-   Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ngành có liên quan

-   Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015

8. Kiểm tra thực hiện Luật Giám định tư pháp

Tchức kiểm tra tỉnh hình thực hiện Luật Giám định tư pháp kết hợp với kiểm tra công tác giám định tại một số S, ban, ngành, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

-   Cơ quan chủ trì: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn Thành phố.

-   Cơ quan thường trực: Sở Tư pháp

-   Cơ quan phối hợp: Một số Sở, ngành, tổ chức liên quan

-   Thời gian thực hiện: quý IV năm 2013.

9. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Giám định tư pháp

-   Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố

-   Cơ quan đầu mối: Sở Tư pháp

-   Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

-   Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn Hà Nội; chủ trì phi hợp với các cơ quan chuyên môn giúp UBND Thành phố quản lý về hoạt động của Văn phòng Giám định; tổ chức triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho Giám định viên tư pháp trên địa bàn Thành phố.

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn Thành phố Hà Nội, có trách nhiệm phối hợp các Thành viên Ban chỉ đạo, các Tổ chức giám định trên địa bàn Thành phố triển khai thi hành Luật giám định kết hợp thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mớị và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Luật giám định của các Sở, Ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Y tế

Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật giám định; kiện toàn, củng cổ về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Pháp y Hà Nội; định kỳ rà soát, lựa chọn trình UBND Thành phbổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên pháp y và lập, công bố danh sách người làm Giám định pháp y theo vụ việc, các Tchức giám định pháp y theo vụ việc; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về giám định pháp y, pháp y tâm thần cho các giám định tư pháp viên thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Công an Thành phố

Chủ động xây dựng và tchức thực hiện tốt Kế hoạch của ngành mình; kiện toàn, củng cố về tổ chức, hoạt động của Phòng Kỹ thuật hình sự; rà soát, lựa chọn trình ỤBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám định viên; bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về giám định kỹ thuật hình sự cho đội ngũ Giám định viên tư pháp, cho người tiến hành ttụng của ngành mình.

4. Các Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp

Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, SThông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, SNông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm xây dựng và tồ chức thực hiện Kế hoạch cụ thể của Sở mình; định kỳ rà soát, lựa chọn, lập danh sách để trình y ban nhân dân Thành phố công bố danh sách người giám đinh tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của ngành mình; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp cho đội ngũ giám định ở lĩnh vc thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các cơ quan truyền thông Hà Nội

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, các báo Kinh tế & Đô thị, Pháp luật & Xã hội xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bn của Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, tình hình thi hành pháp luật về giám định và các thông tin khác về pháp luật có liên quan.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với S Tư pháp hướng dẫn xây dựng dự toán, b trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch triển khai, đảm bảo đúng qui định hiện hành.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố

Tchức phổ biển, quán triệt quy định của Luật Giám đnh tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức và tchức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về giám định tư pháp cho người tiến hành ttụng của ngành mình; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện công tác giám định trong hoạt động tố tụng đảm bảo có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức và công dân; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp của ngành.

8. Các sở, ngành trên địa bàn Thành phổ

Trên cơ s Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị mình qun lý.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

Trên cơ sở Kế hoạch này chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giám định tư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giám định của nhân dân trên địa bàn.

Tạo điều kiện cho các tổ chức giám định thực hiện tốt nhiệm vụ trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn htrợ hợp pháp khác (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả các nội dung của Luật giám định tư pháp; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu67/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2013
Ngày hiệu lực22/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu67/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành22/04/2013
        Ngày hiệu lực22/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp địa bàn Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 67/KH-UBND triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp địa bàn Hà Nội

             • 22/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực