Văn bản khác 6710/BKHĐT-KTĐPLT

Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về hướng dẫn địa phương điều chỉnh Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT 2019 Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6710/BKHĐT-KTĐPLT
V/v hướng dẫn địa phương điều chỉnh Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thưng vụ Quc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thc hin Kết lun của Ủy ban Thường vQuốc hi tại Thông báo số 2712/TB-TTKQH ngày 24/4/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 cho các dự án điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và Quyết định số 2131/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3575/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/5/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố điều chỉnh quyết định đầu tư theo yêu cầu tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Qua rà soát trên Hệ thống Đầu tư công, đến nay, vẫn còn 22 tỉnh, thành phố vẫn còn dự án khởi công mới, chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa điều chỉnh quyết định đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư chưa phù hợp với văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 (Danh sách dự án tại Phụ lục kèm theo). Đề Nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ số vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được cấp có thẩm quyền thông báo, khẩn trương thực hiện yêu cầu tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có Quyết định đầu tư điều chỉnh theo các hình thức: huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án; rà soát, cắt giảm quy mô, điều chnh quyết định đầu tư; xác định điểm dừng kỹ thuật; phân kỳ đầu tư để đảm bảo trong quyết định đầu tư điều chỉnh, s vn ngân sách trung ương h trợ cho dự án trong giai đoạn 2016-2020 bằng với svn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/9/2019.

2. Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, đề nghị rà soát, trường hợp phát hiện các dự án chưa điều chỉnh quyết định đầu hoặc điều chỉnh quyết định chưa phù hợp theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản s 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017 thì đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh quyết định đầu tư theo hướng dẫn tại mục 1 nêu trên.

Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được điều chỉnh quyết định đầu tư điều chnh theo yêu cu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS ngày 26/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Kế hoạch hằng năm và dự phòng ngân sách trung ương 10% tại bộ, ngành, địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và phi hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Sở KH&ĐT (danh sách kèm theo);
- Các Vụ: THKTQD, KTCN, KTDV, QPAN, KTNN, QLKKT, LĐVX, KCHT;

- Lưu: VT, Vụ KTĐP&LT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Trung

 

Tỉnh Điện Biên

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHƯA PHÙ HỢP VỚI VĂN BẢN SỐ 102/UBTVQGH14-TCNS
(Phụ lục kèm theo văn bản số 6710/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư trong Kế hoạch trung hạn và Kế hoạch hàng năm

Chưa điều chỉnh Quyết định đầu tư theo yêu cầu tại văn bản số 102/ UBTVQH14-TCNS

Quyết định đầu tư điều chỉnh nhưng chưa phù hợp với văn bản 102/UBTVQH14-TCNS

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ĐIỆN BIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dự án trồng cây phân tán tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020

Trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Điện Biên

Trồng 6.300.000

2011-2020

97/QĐ-UBND

15.867

6.000

X

 

 

 

 

 

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1)

Điện Biên Đông

 

2016-2024

402/QĐ-UBND; 30/3/2016

682.516

247.000

X

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao dựa vào sử dụng trong giai đoạn sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Giỏ - Vàng Chua đến Km 2 đường Trung Thu - Lao Sả Phinh

Tủa Chùa

 

2018-2022

1372/QĐ-UBND, 28/10/2016

80.000

77.300

 

571/QĐ-UBND ngày 14/6/2019

80.000,000

80.000,000

 

 

Chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nâng cấp, cải tạo đường Nà Nhạn - Mường Phăng

Điện Biên

17,32km

14-16

838-23/10/2013

165.000

150.000

X

 

 

 

 

 

Chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC DỰ ÁN CHƯA ĐƯỢC TTCP GIAO KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng

Mường Ảng

 

2017-2020

124/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

53.486

53.486

X

 

 

 

 

 

Các dự án khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

 

 

0-0

1116/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; 105/HĐND-KTNS ngày 11/5/2016

89.000

50.000

X

 

 

 

 

(2)

Đường ra biên giới Mường Nhà - Pha Lay - Mốc 130 kết hợp kè bảo vệ chân Mốc 130, huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên

 

-

1260/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

80.000

80.000

X

 

 

 

 

 

Chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên

Các huyện trong tỉnh

 

0-0

Số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

62.500

39.000

X

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6710/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6710/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực17/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6710/BKHĐT-KTĐPLT

Lược đồ Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT 2019 Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT 2019 Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6710/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Trung
        Ngày ban hành17/09/2019
        Ngày hiệu lực17/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT 2019 Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6710/BKHĐT-KTĐPLT 2019 Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

             • 17/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực