Văn bản khác 6731/KH-UBND

Kế hoạch 6731/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6731/KH-UBND 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6731/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 24/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị theo Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích.

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đến UBND các cấp, các ngành liên quan và các cấp Hội Luật gia trong tỉnh để nắm được những quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp nhằm tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng, củng cố tổ chức, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, xã hội và nhân dân trong giai đoạn mới.

- Tăng cường hơn nữa sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND các cấp, các ngành đối với công tác của Hội Luật gia các cấp, cụ thể hóa các nhiệm vụ và biện pháp đã nêu trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới Luật gia trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phải kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc và thiết thực.

- Nhận thức đúng vị trí và vai trò của Hội Luật gia và những kết quả chủ yếu các hoạt động của Hội Luật gia trong thời gian qua cũng như những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu kỹ những nhiệm vụ và biện pháp đã nêu trong Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương một cách cụ thể, thiết thực và có tính khả thi.

II. Nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện.

A. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức các hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 và Kế hoạch này đến UBND cấp huyện, các ngành liên quan, Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện và Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh để tổ chức thực hiện nhằm tạo điều kiện phát huy vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới của đất nước.

2. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển tổ chức của Hội Luật gia, cụ thể là:

a) Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia các huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) và các Chi hội Luật gia thuộc tỉnh kiện toàn tổ chức, phát triển Hội viên; khuyến khích thành lập tổ chức Luật gia ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và các ngành, các doanh nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

b) Lựa chọn, bố trí các Luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách công tác Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện, cấp xã và các cán bộ làm công tác kiêm nhiệm ở Chi hội Luật gia các cơ quan thuộc tỉnh, các cơ quan cấp huyện.

c) Đảm bảo kinh phí để Hội Luật gia thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện để Hội Luật gia các cấp có đủ điều kiện phát huy vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; bố trí nơi làm việc của Hội Luật gia cấp huyện, cấp xã và các Chi hội thuộc Hội Luật gia tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp phát huy tốt vai trò và khả năng của Hội trong các hoạt động sau đây:

a) Xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm; kiến nghị với cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thi hành pháp luật.

b) Tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật với tư cách thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; làm nòng cốt trong công tác hòa giải ở cơ sở; tham gia hội đồng tư vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước.

c) Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Hội Luật gia các cấp; xây dựng và thực hiện các chương trình đề án phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

d) Tham gia công tác tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam.

B. Biện pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ quy định của nhà nước tham mưu UBND tỉnh việc bố trí biên chế, cán bộ chuyên trách công tác Hội Luật gia tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn các ngành bố trí cán bộ làm công tác kiêm nhiệm tại các Chi hội Luật gia thuộc Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia cấp huyện; hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn tổ chức Hội Luật gia các cấp và việc thống nhất thực hiện Điều lệ chung của Hội Luật gia Việt Nam phù hợp với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND cấp huyện căn cứ vào chức năng, quyền hạn của mình, có biện pháp cụ thể để đảm bảo cấp và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ hiện hành của Nhà nước, phù hợp với vị trí, vai trò của Hội trong giai đoạn mới.

3. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp để Hội Luật gia các cấp phát huy vai trò, khả năng của mình trong các hoạt động xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế Nhà nước, giám sát việc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình để xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xây dựng quy ước, hương ước tại cộng đồng dân cư và các hoạt động tư pháp khác.

4. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia nghiên cứu khoa học pháp lý, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

5. Thanh tra tỉnh tạo điều kiện và thực hiện các biện pháp để phát huy năng lực của các cấp Hội Luật gia trong việc tham gia vào các hoạt động tư vấn, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

6. Hội Luật gia tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham gia các cuộc hội thảo góp ý xây dựng các dự án Luật theo chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Quốc hội.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6731/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6731/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6731/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6731/KH-UBND 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6731/KH-UBND 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6731/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6731/KH-UBND 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6731/KH-UBND 2013 nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Lâm Đồng

           • 07/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực