Văn bản khác 674/TLĐ

Kế hoạch 674/TLĐ về tổ chức kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ về vận động công nhân viên chức lao động cả nước tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 674/TLĐ kiểm tra thực hiện NQLT 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ công nhân viên chức lao động giữ gìn trật tự an toàn giao thông


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 674/TLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG VỀ VẬN ĐỘNG CNVC-LĐ CẢ NƯỚC THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBTGTQG ngày 10/4/2003 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban ATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Được sự thống nhất của Tổng Liên đoàn LĐVN và Ủy ban ATGTQG; Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiểm tra đánh giá kết quả 5 năm (2003 - 2008) thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban ATGTQG; trên cơ sở đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào CNVC-LĐ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn tiếp theo;

2. Đánh giá về sự phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện của các cấp Công đoàn và chuyên môn đồng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ và gia đình CNVC-LĐ gương mẫu chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là Luật giao thông đường bộ.

3. Qua kiểm tra lựa chọn một số các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu là cán bộ đoàn viên, CNVC-LĐ và các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQLT số 01/TLĐ-UBATGTQG và Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ để tuyên truyền nhân rộng trong cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành, ngành và cả nước.

II. NỘI DUNG

Báo cáo đánh giá 5 năm (2004 - 2009) thực hiện nghị quyết 01 và phương hướng nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới (công văn 344 HD-TLĐ ngày 13/3/2009 mục II, điểm 2) và cần tập trung vào một số điểm sau:

- Phân tích những khó khăn, thuận lợi; đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được của phong trào trong CNVC-LĐ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Những bài học kinh nghiệm; tồn tại và nguyên nhân trong tổ chức chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: trên cơ sở Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban ATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động CNVC-LĐ cả nước tham gia giữ gìn trật tự ATGT; căn cứ Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của ngành và địa phương.

- Lựa chọn một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương mẫu thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch để đề nghị khen thưởng.

III. THÀNH LẬP ĐOÀN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:

1. Thành lập 3 đoàn công tác gồm:

1.1. Đoàn công tác số 1: (Khu vực phía Bắc)

1. Đ/c Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn.

2. Đ/c Phạm Mạnh Việt, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Phó trưởng đoàn.

3. Đ/c Trần Văn Thủy, Phó Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn LĐVN, thành viên.

4. Đ/c Đoàn Văn Bửu, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, thành viên.

(Đơn vị kiểm tra: Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam; LĐLĐ thành phố Hà Nội (01 công đoàn cơ sở trực thuộc); LĐLĐ tỉnh Hòa Bình; LĐLĐ thành phố Hải Phòng).

1.2. Đoàn công tác số 2: (Khu vực miền Trung)

1. Đ/c Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng đoàn.

2. Đ/c Thân Văn Thanh, Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban ATGTQG, Phó trưởng đoàn.

3. Đ/c Phùng Huy Dật, Phó Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn, thành viên.

4. Đ/c Lâm Hồng Kỳ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Công đoàn GTVT Việt Nam, thành viên.

(Đơn vị kiểm tra: Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình; LĐLĐ tỉnh Nghệ An (01 công đoàn cơ sở trực thuộc); Công đoàn Khu QLĐB 4 thuộc CĐ Cục Đường bộ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình; Công đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam).

1.3. Đoàn công tác số 3: (Khu vực phía Nam)

1. Đ/c Tạ Đăng Mạnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Trưởng đoàn.

2. Đ/c Nguyễn Trọng Thái, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGTQG, Phó trưởng đoàn.

3. Đ/c Lê Quốc Thụy, Phó Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn LĐVN, Thành viên.

4. Đ/c Nguyễn Văn Túc, Ủy viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam, thành viên.

(Đơn vị kiểm tra: LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh (1 Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ Quận); Công đoàn Khu QLĐB 7 thuộc Cục đường bộ Việt Nam; LĐLĐ Long An; LĐLĐ Bến Tre; LĐLĐ Tây Ninh).

(Có lịch làm việc của các đoàn công tác kèm theo).

Căn cứ Kế hoạch trên yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ được đoàn đến kiểm tra nghiên cứu triển khai thực hiện để công tác kiểm tra, đánh giá đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:
- Các  LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, CĐ TCty trực thuộc TLĐ (có tên trong KH);
- Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ (b/c);
- Bộ trưởng – Chủ tịch UBATGTQG (b/c);
- Văn phòng TT UBATGTQG;
- Các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Các Vụ: ATGT, Vận tải, Văn phòng Bộ GTVT;
- CĐ GTVT VN;
- Các thành viên BCĐ NQLT 01;
- Lưu: VP, CS-PL TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Đức Chính

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NQLT SỐ 01-2003/TLĐ-UBATGTQG
(kèm theo Kế hoạch số 674/TLĐ ngày 28 tháng 4 năm 2009)

I. ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 1:

Thời gian tiến hành làm việc và kiểm tra bắt đầu từ ngày 11/5/2009 đến ngày 16/5/2009.

Cụ thể như sau:

Ngày 11/5/2009.

Buổi sáng: 8h 00 làm việc với Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Buổi chiều: 14h 00 làm việc với Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam

Ngày 12/5/2009

Buổi sáng: 8h 00 làm việc với 1 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội

Buổi chiều: 14h 30’ làm việc với LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

Ngày 13/5/2009.

Buổi sáng: Đi Hải Phòng

Buổi chiều: 14h 00 làm việc với LĐLĐ thành phố Hải Phòng.

II. ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 2.

Thời gian tiến hành làm việc và kiểm tra bắt đầu từ ngày 11/5/2009 đến ngày 16/5/2009.

Cụ thể như sau:

Ngày 11/5/2009.

Buổi sáng: Từ 9h 00 làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

Buổi chiều: Đoàn đi Nghệ An

Ngày 12/5/2009.

Buổi sáng: Làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An (01 công đoàn cơ sở trực thuộc);

Buổi chiều: Làm việc với Công đoàn Khu QLĐB 4 thuộc CĐ Cục Đường bộ VN.

Ngày 13/5/2009.

Buổi sáng: Đoàn đi Quảng Bình

Buổi chiều: Đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình.

Ngày 15/5/2009.

Buổi sáng: Đoàn làm việc với Công đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

III. ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 3:

Thời gian tiến hành làm việc và kiểm tra bắt đầu từ ngày 11/5/2009 đến ngày 16/5/2009.

Cụ thể như sau:

Ngày 11/5/2009.

Buổi sáng: Làm việc với LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh (1 Công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ Quận)

Buổi chiều: Làm việc với Công đoàn Khu QLĐB 7 thuộc CĐ Cục Đường bộ VN.

Ngày 12/5/2009.

Buổi sáng: 9h 00 đi làm việc với LĐLĐ Long An.

Buổi chiều: 15h 00 làm việc với LĐLĐ Bến Tre

Buổi tối nghỉ tại Bến Tre (LĐLĐ Bến Tre bố trí)

Ngày 13/5/2009.

Buổi sáng: Từ Bến Tre đi Tây Ninh

Buổi chiều: 14h 00 làm việc với LĐLĐ Tây Ninh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 674/TLĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu674/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 674/TLĐ

Lược đồ Kế hoạch 674/TLĐ kiểm tra thực hiện NQLT 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ công nhân viên chức lao động giữ gìn trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 674/TLĐ kiểm tra thực hiện NQLT 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ công nhân viên chức lao động giữ gìn trật tự an toàn giao thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu674/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýMai Đức Chính
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 674/TLĐ kiểm tra thực hiện NQLT 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ công nhân viên chức lao động giữ gìn trật tự an toàn giao thông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 674/TLĐ kiểm tra thực hiện NQLT 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTGQ công nhân viên chức lao động giữ gìn trật tự an toàn giao thông

           • 28/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực