Kế hoạch 6763/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6763/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6763/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và Quyết định số 947/QĐ-TTg ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là các Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thi hành các Luật bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

2. Các Sở, Ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, Ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, phổ biến các Luật

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm triển khai phổ biến, giáo dục và truyền thông chính sách các Luật theo Chương trình, Kế hoạch hằng năm; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các Luật; định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các Luật phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, cán bộ, công chức, viên chức, Báo cáo viên pháp luật các Sở, Ban, ngành, địa phương; biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu về tuyên truyền, phổ biến các luật cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các đơn vị, địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành. Nội dung tuyên truyền là những điểm mới của các Luật; các tin, bài phản ánh về công tác triển khai thực hiện; phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thể chế trong quy định của các luật. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2023 và năm 2024.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và các Sở, Ban, ngành, địa phương trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham gia góp ý có chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai thi hành các Luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành các Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các Luật và gửi kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy định của các Luật.

Thời gian hoàn thành: Báo cáo trước ngày 15/10/2023 (qua Công an tỉnh).

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cập nhật và đưa nội dung giới thiệu về các Luật vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng cấp học trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công. Định kỳ hằng năm, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo.

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước thường xuyên của các Sở, Ban, ngành và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Riêng năm 2023, các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước được giao để triển khai thực hiện.

3. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Công an (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và tổ chức CTXH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, HCTC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6763/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu6763/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6763/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6763/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6763/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi Quảng Nam
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu6763/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành04/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 6763/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6763/KH-UBND 2023 triển khai thi hành Luật Công an nhân dân sửa đổi Quảng Nam

              • 04/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực