Văn bản khác 677/KH-UBND

Kế hoạch 677/KH-UBND về giám sát và đánh giá đầu tư năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 677/KH-UBND 2019 giám sát đánh giá đầu tư Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 677/KH-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐU TƯ NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 28 tháng 2 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) ban hành kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đm bảo cho hoạt động đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thực hiện theo quy định của Chính phủ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư;

Thông qua giám sát, đánh giá đầu tư giúp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nắm thông tin và đánh giá đúng tình hình, kết quả hoạt động đầu tư, tiến độ thực hiện đầu tư và những tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư đcó biện pháp điều chỉnh phù hợp. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm và tiêu cực (nếu có) gây thất thoát, lãng phí vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

2. Yêu cầu

Giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên quá trình đầu tư; đảm bảo có sthống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp;

Phản ảnh đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát và đánh giá đầu tư.

II. NỘI DUNG THC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

1. Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Bến Tre (UBND cấp huyện), Ban quản lý Khu công nghiệp, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, cơ quan khác thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 28 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong lĩnh vực, phạm vi quản lý và thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ; tiếp tục kiện toàn bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đáp ứng yêu cầu, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát đánh giá đầu tư cho các cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đi tượng liên quan. Tổ chức hệ thống cung cấp và lưu trữ thông tin về tình hình đầu tư trong phạm vi của sở, ngành và địa phương hoặc các dự án (đối với các Chủ đầu tư) do mình quản lý.

2. Giám sát và đánh giá dự án đầu tư

a) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước

- Các chủ đầu tư: Theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư theo trách nhiệm của chủ đầu tư; chịu sự theo dõi, kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân; chỉ đạo các cá nhân thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đăng tải thông tin các dự án; cập nhật số liệu giám sát, đánh giá đầu tư trên hệ thống công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cp huyện: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư theo trách nhiệm của chủ đầu tư. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư do các đơn vị làm chủ đầu tư theo trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cụ thể gồm: Xây dựng và quyết định ban hành kế hoạch giám sát, đánh giá dự án đầu tư để triển khai thực hiện; theo dõi thường xuyên đối với các dự án theo quy định; kiểm tra ít nhất 01 lần đối với các dự án có thời gian thực hiện hơn 12 tháng; kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư;

Chủ động đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, sử dụng đất thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị khi có yêu cầu của các Chủ đầu tư; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo môi trường đối với các dự án trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

b) Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Dự án do các sở, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu cấp chứng nhận đầu tư tổ chức thực hiện giám sát đầu tư theo quy định tại Điều 35, 36 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm các cơ quan thực hiện kế hoạch

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo dõi và tổng hợp giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý của UBND tỉnh. Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong phạm vi quản lý của tỉnh theo chế độ quy định. Tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mc theo thẩm quyền hoặc tham mưu kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, giải quyết các vn đề vượt thẩm quyn nhm đảm bo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dán thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh do các Sở, ngành, Ban Qun lý dự án cấp tỉnh và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư, theo dõi một số dự án, công trình năm 2019 theo Phụ lục đính kèm.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp

Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư. Chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hoặc đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Báo cáo về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý theo chế độ quy định.

c) Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau:

Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do mình làm chủ đầu tư.

UBND cấp huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường các dự án trên địa bàn.

Chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hoặc đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi quản lý theo chế độ quy định.

d) Chủ đầu tư các dự án

Tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá dự án theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Chỉ đạo các cá nhân thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đăng tải thông tin các dự án; cập nhật số liệu giám sát, đánh giá đầu tư trên hệ thống công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

2. Chế độ, thời hạn và biểu mẫu báo cáo

Thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị đnh s 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT-BKH ngày 28 tháng 2 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, cụ thể như sau:

a) Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng và năm, các sở, ngành tỉnh, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, y ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo về giám sát, đánh giá tổng thđầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước báo cáo quý I, 6 tháng, quý III và năm với cơ quan chủ quản; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp; báo cáo giám sát đầu tư khi điều chỉnh dự án với người quyết định đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các dự án nhóm A, ngoài việc gửi báo cáo giám sát, đánh giá đến cơ quan đu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản của mình, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 6 tháng, cả năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc nhà nước tỉnh hằng quý, cả năm báo cáo Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh định kỳ hằng năm tổng hợp, lập báo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác: báo cáo 6 tháng và cả năm với cơ quan đầu mi thực hiện giám sát đánh giá đầu tư thuộc cơ quan chủ quản và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn đầu tư phát trin của doanh nghiệp và các nguồn vốn khác của nhà nước chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ kịp thời, chính xác các thông tin dự án vào hệ thống thông tin.

b) Thời hạn báo cáo định kỳ

Chủ đầu tư gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày, báo cáo điều chỉnh dự án theo quy định; gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đu quý tiếp theo.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tng hp, báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2019 i với báo cáo 6 tháng) ngày 10/02/2020 (đối với báo cáo năm 2019) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre gửi báo cáo năm, trước ngày 10/02/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trước ngày 30/7/2019 (đối với báo cáo 6 tháng)ngày 01/3/2020 (đối với báo cáo năm); tng hp, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên.

3. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư

Thực hiện theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đu tư đề xuất báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn lập dự toán và thanh quyết toán chi phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Kế hoạch.

Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban quản lý dán đầu tư xây dựng cấp tỉnh, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, chịu trách nhiệm về các hậu quả do không tổ chức thực hiện việc giám sát và đánh giá đầu tư hoặc không báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- CT, các PCT-UBND tỉnh;
- UBMTTQVN- tỉnh Bến Tre;
-
Các Sở, ngành tỉnh;
- Các Ban QLDA ĐTXD cp tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Chánh, các Phó CVP;
-
Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng NC: TCĐT, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT.Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

CÁC D ÁN GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐU TƯ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch s: 677/KH-UBND ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Danh mục chương trình, dự án

Địa điểm

Nội dung giám sát/theo dõi

Chủ đầu tư

Cơ quan chủ trì tổ chức giám sát, đánh giá

Đơn vị phi hp

A

Danh mục chương trình/dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

I

Thực hiện kiểm tra các chương trình/dự án đầu

 

 

 

 

I.1

Các dự án sử dng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước)

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự và nhà ở Dân quân xã, phường, thị trấn

các huyện, thành phố

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 84/2015/NĐ-CP

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh

 

 

2

Doanh trại PCCC cứu nạn cứu hộ Khu Công nghiệp Giao Long

huyện Châu Thành

Công An tỉnh

 

 

3

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Hải đội II biên phòng

huyện Ba Tri

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

 

 

4

Các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM huyện Mỏ Cày Bắc

huyện Mỏ Cày Bắc

 

 

 

4.1

Trường Mầm non Tân Thanh Tây

xã Tân Thanh Tây

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

 

 

4.2

Nâng cấp mở rộng đường ĐX.01 (Đường vào trung tâm xã Tân Thanh Tây)

 

 

4.3

Đường ĐX.04 (Đường liên xã Tân Thanh Tây-Nhuận Phú Tân, đoạn từ Thanh Tây- huyện lộ 18

 

 

5

Trường THCS An Quy

Xã An Quy

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghđịnh 84/2015/NĐ-CP

UBND huyện Thạnh Phú

 

 

6

Trường Mu giáo Thi Thạnh

Xã Thới Thạnh

 

 

7

Trường Tiểu học Thới Thạnh

Xã Thới Thạnh

 

 

I.2

Các chương trình mc tiêu Quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vn trong nước)

 

 

1

Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Mỏ Cày Bc

Huyện Mỏ Cày Bắc

Kiểm tra, giám sát theo Quy chế của Ban chỉ đạo CTMTQG

UBND huyện Mỏ Cày Bắc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Thành viên BCĐ được phân công hỗ trợ và Tgiúp việc BCĐ

2

Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách

UBND huyện Chợ Lách

3

Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Bình Đại

Huyện Bình Đại

UBND huyện Bình Đại

4

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh

 

Kiểm tra, giám sát theo Quy chế của Ban chỉ đạo CTMTQG

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Thành viên BCĐ được phân công hỗ trợ và Tổ giúp việc BCĐ

6

Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri

UBND huyện Ba Tri

7

Chương trình mục tiêu quốc gia của Thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre

UBND Thành phố Bến Tre

13

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn nước ngoài)

 

 

 

1

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Bến Tre (dự án AMD Bến Tre)

30 xã dự án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 84/2015/NĐ-CP (giám sát nội dung phân bổ/giải ngân kế hoạch vốn)

Ban điều phối dự án AMD Bến Tre

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án thành phố Bến Tre.

TPBT

UBND TPBT

 

II

Theo dõi các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước)

 

 

 

1

Đầu tư xây dựng công trình ĐH.173 (đoạn từ nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Thành đến tiểu đoàn 516) liên huyện Châu Thành - Giồng Trộm - Ba Tri

Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Ngh đnh 84/2015/NĐ-CP

BQLDA Giao thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh (6 sở)

TPBT

BQLDA Dân dụng

 

3

Cụm công nghiệp Long Phước

Châu Thành

BQLDA đầu tư hạ tng

 

B

Danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1

DA Khu dân cư An Thủy

xã An Hiệp, huyện Ba Tri

Đánh giá tng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH thương mại xây dựng Hiệp Hòa Phát

 

- Các Sở: TNMT, NNPTNT, LĐTBXH, CT, XD

- Cục thuế tỉnh,

- UBND huyện Ba Tri

2

Đầu tư xây dựng Chợ Cầu Xây thành dự án Đầu tư xây dựng chợ và chỉnh trang đô thị mới Cầu Xây, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây dựng Hồng Trung

3

Dự án Nhà hàng Hương biển

Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Đánh giá tổng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Bình Long

 

- Các Sở: TNMT, VHTTDL, LĐTBXH, NN

- Cục thuế tỉnh

- UBND huyện Thạnh Phú

4

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn

Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú

Công ty TNHH thương mại dịch vụ môi trường Rồng Xanh

5

Dự án Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Phúc Thịnh

Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Đánh giá tng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty cổ phần thủy sản xuất khẩu Phúc Thịnh

 

- Các Sở: TNMT, CT, XD, NNPTNT, LĐTBXH

- Cục thuế tỉnh

- UBND huyện Thạnh Phú

6

Dự án nhà máy đông lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát

Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Công ty TNHH MTV đông lạnh thủy hải sản Vĩnh Phát

7

Cảng thủy nội địa và Nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu Bình An Bến Tre

Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Công ty TNHH Bình An Bến Tre

8

Dự án Xưởng may mặc SHOWA - Bến Tre

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Đánh giá tổng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH May mặc SHOWA - Bến Tre

 

- Các Sở: TNMT, Công thương, LĐTBXH, NN, XD

- Cục thuế tỉnh,

- UBND huyện Châu Thành

9

Dự án Nhà máy tái chế phế liệu, công suất 70.000 tấn sản phẩm/năm

Xã An Phước, huyện Châu Thành

Công ty TNHH MTV sản xuất Minh Đăng

 

 

10

Dự án Lò đốt rác công nghệ cao Mỏ Cày Bắc

Xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc

Đánh giá tổng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH MTV xử lý rác thải Tiến Thành

 

- Các Sở: TNMT, Công thương, LĐTBXH, NN, XD

- Cục thuế tỉnh,

- UBND huyện Mỏ Cày Bắc

11

Dự án Xưởng sản xuất, gia công giày, túi xách và sơ chế, mua bán gỗ

Xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông lâm nghiệp Hưng Thịnh

12

DA Nhà máy nước sạch Hưng Lễ

Xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

Đánh giá tổng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng Hoàng Nam

 

- Các Sở: TNMT, NNPTNT, LĐTBXH, CT, XD

- Cục thuế tỉnh,

- UBND huyện Ging Trôm,

13

Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống đóng hộp TTC-Cụm công nghiệp Phong Nm

Xã Phong Nm, huyện Giồng Trôm

Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre

14

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Mây Việt

CCN Phong Nm, Giồng Trôm.

Công ty TNHH MTV Mây Việt

15

Dự án Nhà thi đấu ththao đa năng huyện Bình Đại

Thị Trấn Bình Đại, huyện Bình Đại.

Đánh giá tổng thể đầu tư theo Điều 35 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Công ty TNHH MTV Thể thao Hùng Phát

 

- Các Sở: TNMT, VHTTDL, LĐTBXH

- Cục thuế tỉnh,

- UBND huyện Bình Đại

16

Dự án Trung tâm thể dục thể thao huyện Bình Đại

Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại.

Công ty TNHH MTV TM DV XD Thủy sản Gia Khang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 677/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu677/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2019
Ngày hiệu lực19/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 677/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 677/KH-UBND 2019 giám sát đánh giá đầu tư Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 677/KH-UBND 2019 giám sát đánh giá đầu tư Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu677/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành19/02/2019
        Ngày hiệu lực19/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 677/KH-UBND 2019 giám sát đánh giá đầu tư Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 677/KH-UBND 2019 giám sát đánh giá đầu tư Bến Tre

           • 19/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực