Văn bản khác 678/KH-UBND

Kế hoạch 678/KH-UBND triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh các tháng cuối năm 2015, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 678/KH-UBND quản lý bình ổn giá các tháng cuối năm dịp Tết Nguyên đán Hà Tĩnh 2016 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BÌNH ỔN GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2015, DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN VÀ NĂM 2016

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 22/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25/9/2015;

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1388/SCT-QLTM ngày 20/11/2015;

Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý, bình ổn giá các tháng cuối năm 2015, Tết Nguyên đán Bính Thân và năm 2016 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quản lý để chủ động phương án hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt hàng hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết.

- Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu trên thị trường; chỉ đạo và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng đảm bảo chất lượng, dự trữ, phân phối để cung ứng thị trường đảm bảo liên tục, không để thiếu hàng, không để đột biến về giá.

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về giá.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trên địa bàn, trong nước và quốc tế; làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định quản lý nhà nước về giá, về chất lượng và các biện pháp bình ổn giá thị trường nhằm ổn định thị trường, giá cả trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, chất lượng, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (đặc biệt hai tuyến biên giới đường bộ và trên biển, càng biển, cảng sông, địa bàn trọng điểm); bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bình ổn giá cả thị trường.

- Giám sát chặt chẽ đăng ký giá, kê khai giá và thực hiện theo giá đã kê khai của các tổ chức, cá nhân đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; kiên quyết xử lý các trường hợp kê khai tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả thị trường.

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để có biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập dịch hiệu quả; hướng dẫn và hỗ trợ cho người chăn nuôi tái đàn để đảm bảo nguồn cung không bị thiếu hụt; giám sát và quản lý quá trình giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo quy trình, để đưa ra thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng nhất là rau, củ, quả; tiếp tục triển khai các dự án trồng rau, củ, quả nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong các dịp lễ tết đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Cục Thống kê, các đơn liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã thường xuyên khảo sát, theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả thị trường trên địa bàn, khu vực, trong nước và quốc tế; đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo giá định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và đột xuất gửi Bộ Tài chính, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phục vụ cho công tác quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá; trong đó có giá cước vận tải, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xi măng, sắt thép, thức ăn chăn nuôi, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)... trên địa bàn theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan (Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Cục Hải quan, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh....) tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá đối với mặt hàng cần đăng ký, kê khai giá,...

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn (như lương thực, thực phẩm, rau củ quả, vật tư phòng chống bão lụt, giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật...); phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn.

2. Sở Công Thương

- Tổ chức rà soát, dự báo, cân đối cung - cầu các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhất là các loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các giải pháp ứng phó trong các trường hợp cần thiết để đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của tổ chức, cá nhân và đời sống của nhân dân.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, các đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng danh mục mặt hàng thiết yếu, khối lượng hàng hóa thiết yếu tham gia bình ổn, địa điểm bán hàng bình ổn, danh sách các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá và trình phương án hỗ trợ đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá trình UBND tỉnh trước 15/12/2015.

- Phối hợp theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm góp phần ổn định thị trường.

- Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về kết quả công tác bình ổn giá.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

+ Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: Kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ; những hành vi đưa tin thất thiệt gây lũng đoạn thị trường, tăng giá bất hợp lý...

+ Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá; chủ trì, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Phối hợp lực lượng Công an các cấp trong trao đổi thông tin có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hàng cấm, hàng giả để xem xét xử lý hình sự khi đảm bảo các yêu cầu.

+ Thực hiện kịp thời việc cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về chất lượng, nhãn mác, thương hiệu và các phi phạm khác để kịp thời thông báo cho người tiêu dùng.

- Chỉ đạo Điện lực Hà Tĩnh duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đường dây, trạm biến áp, các công cụ, phương tiện, đảm bảo cung ứng điện liên tục, ổn định cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng,...

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu phục vụ các dịp Lễ, Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận vay vốn, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trước, trong và sau dịp Lễ, Tết...

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc Vận động; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu để hàng hóa sản xuất trong tỉnh tiêu thụ tốt trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Thực hiện các phiên chợ hàng Việt, các chuyến đưa hàng Việt, hàng trong tỉnh về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư,...

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng nông, lâm, thủy, hải sản ổn định, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh và nhu cầu xuất khẩu ra khỏi địa bàn theo hợp đồng. Tăng cường, chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những vật tư, hàng hóa... không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn xuất xứ, nhất là giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hàng hóa đầu vào thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tăng cường quản lý về phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; kiểm soát và xử các vi phạm trong giết mổ, dư lượng thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật... theo chức năng quản lý ngành.

4. Sở Y tế

- Chủ trì việc kê khai đăng ký giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc phòng, chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc trên địa bàn thuộc diện đăng ký, kê khai giá phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát giá theo quy định nhằm thực hiện công tác quản lý giá có hiệu quả.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá bán lẻ thuốc phòng và chữa bệnh, không để giá thuốc tăng cao bất hợp lý; xử lý dứt điểm các trường kinh doanh trái quy định của pháp luật.

- Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Công Thương đối với các lĩnh vực có liên quan.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Kiểm tra, kiểm soát, đề ra biện pháp nhằm giám sát chặt chẽ dịch vụ vận tải, không để xảy ra tình trạng nâng ép giá, tăng thêm ghế, mở rộng thùng xe..nhất là đối với dịch vụ vận tải hành khách. Tổ chức thí điểm và nhân rộng đối với việc thiết lập trật tự và nét đẹp văn hóa, văn minh trong lĩnh vực vận tải hành khách.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đã được Sở cấp Giấy phép kinh doanh có trụ sở (hoặc chi nhánh) đóng trên địa bàn tỉnh; thông báo cho Sở Tài chính, Cục Thuế và đơn vị liên quan danh sách cụ thể đơn vị kinh doanh vận tải đóng trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng phải thực hiện kê khai giá phù hợp với từng thời kỳ.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh tiếp nhận và kiểm tra về hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo quy định.

6. Cục Thống kê

Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương nắm bắt tình hình diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) cung cấp số liệu về Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

7. Cục Thuế Hà Tĩnh

- Chỉ đạo, tăng cường công tác điều hành thu, công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế. Thực hiện các biện pháp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đảm bảo công bằng, công khai các khoản thu theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cước vận tải theo quy định.

8. Cục Hải quan

- Chủ trì, phối hợp với ngành thuế kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai hải quan và kê khai thuế đối với doanh nghiệp rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, các địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Công Thương, các ngành chức năng đối với các lĩnh vực có liên quan.

9. Công an tỉnh

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; nắm chắc thông tin của các tổ chức phao tin thất thiệt, gây mất ổn định thị trường, xử lý theo quy định.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chính sách của nhà nước về quản lý, bình ổn giá và những biến động giá cả thị trường; cập nhật thông tin về công tác bình ổn giá thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để người sản xuất, tiêu dùng hiểu rõ và đồng thuận với các biện pháp điều hành của nhà nước; chủ động đấu tranh với các thủ đoạn tung thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho người tiêu dùng.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời cung cấp và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định pháp luật về giá, vi phạm về chất lượng, nhãn mác, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương hiệu sản phẩm...

11. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, các địa phương... hướng dẫn, kiểm tra việc niêm yết, công khai các loại giá về dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề: “Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu tổ quốc”.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định quản lý nhà nước về giá, về chất lượng và các biện pháp bình ổn giá thị trường.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp tỉnh kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định nhà nước về giá. Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, thu thập thông tin, báo cáo về Sở Tài chính, Sở Công Thương... khi có biến động thị trường bất thường. Thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường theo hướng dẫn của Sở Tài chính, Sở Công Thương.

- Chỉ đạo các phòng ban thực hiện việc tiếp nhận các hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền được phân công, phân cấp.

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, khai thác, quản lý chợ... thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, kiểm tra, chỉ đạo việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chấp hành các quy định về giá của các thương nhân kinh doanh trong chợ, trung tâm buôn bán, cửa hàng, cửa hiệu...; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Hỗ trợ về mặt bằng, an ninh trật tự, thông tin truyền thông... cho các doanh nghiệp, các điểm bán bình ổn giá do UBND tỉnh giao thực hiện.

13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Doanh nghiệp, HTX, các hộ sản xuất kinh doanh

- Chấp hành nghiêm việc đăng ký giá, kê khai giá đối với các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá, đặc biệt là giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, giá cước vận tải, giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xi măng, sắt thép, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).... trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đổi mới về sản xuất, tạo nguồn hàng cung ứng dồi dào cho thị trường; đa dạng phương thức phân phối, cách tiếp cận với người tiêu dùng (chú trọng kênh phân phối hàng bình ổn giá tại những xã vùng sâu, vùng xa, khu dân cư tập trung nhiều công nhân, người lao động nghèo...); tự chủ về nguồn vốn và năng lực kinh doanh, đảm bảo cung ứng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện cuộc Vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

- Các doanh nghiệp được UBND tỉnh lựa chọn thực hiện chương trình bình ổn giá của tỉnh thực hiện đúng các quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn liên ngành.

14. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các văn bản quy định của Chính phủ, Bộ, ngành và của UBND tỉnh.

15. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ngành liên quan, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên.

16. Thực hiện chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm báo cáo về Sở Tài chính, Sở Công Thương trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Các ngày trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân, thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần theo quy định.

Hình thức báo cáo: Bằng bản giấy trực tiếp và gửi bản mềm qua hộp thư điện tử (sotaichinh@hatinh.gov.vn, socongthuong@hatinh.gov.vn)

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh các tháng cuối năm 2015, Tết Nguyên đán Bính Thân và năm 2016 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TM;
- Gửi:
+ VB giấy: BTC, BCT; Sở: TC, CT;
+ VB điện tử: Thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 678/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 678/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2015
Ngày hiệu lực 02/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 678/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 678/KH-UBND quản lý bình ổn giá các tháng cuối năm dịp Tết Nguyên đán Hà Tĩnh 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 678/KH-UBND quản lý bình ổn giá các tháng cuối năm dịp Tết Nguyên đán Hà Tĩnh 2016 2015
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 678/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành 02/12/2015
Ngày hiệu lực 02/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 678/KH-UBND quản lý bình ổn giá các tháng cuối năm dịp Tết Nguyên đán Hà Tĩnh 2016 2015

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 678/KH-UBND quản lý bình ổn giá các tháng cuối năm dịp Tết Nguyên đán Hà Tĩnh 2016 2015

  • 02/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực