Văn bản khác 6790/KH-UBND

Kế hoạch 6790/KH-UBND năm 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2017-2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6790/KH-UBND 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6790/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017 - 2018

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Căn cứ hiện trạng phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao động và làm cho hoạt động các cơ quan nhà nước công khai, minh bạch hơn.

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện việc xử lý các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho tổ chức, cá nhân phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác và đồng bộ.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và cách thức phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Thực hiện việc tra cứu tình trạng hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố là một trong những nội dung, tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính hằng năm.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện, gương điển hình tiên tiến và những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi; UBND cấp huyện và cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kinh phí thực hiện: UBND tỉnh giao dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị có liên quan.

2. Tổ chức xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị cung cấp dịch vụ công trong danh mục đính kèm và các đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã; Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018. ơn vị chủ trì và thời gian thực hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

- Kinh phí thực hiện: UBND tỉnh giao dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công khai thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi các cơ quan chủ trì hoàn thành việc xây dựng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công hoặc phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo đúng các quy định có liên quan và phù hợp với Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

- Đối với UBND các huyện, thành phố căn cứ theo Danh mục thủ tục hành chính của Kế hoạch này tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phù hợp với thực tiễn hiện trạng ứng dụng CNTT và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đảm bảo tiết kiệm và đạt hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp và ký hợp đồng với doanh nghiệp có liên quan để xây dựng và triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ và kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với các Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, bố trí kinh phí đầu tư phát triển và thường xuyên để thực hiện kế hoạch; hàng năm giao, phân bổ dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

5. Các doanh nghiệp thực hiện xây dựng dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai hợp lý, hiệu quả, đúng tiến độ của Kế hoạch này và không gây ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, công nghệ, quy trình cung cấp và xử lý dịch vụ liên tục, liên thông, kết nối đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông về tính năng kỹ thuật, chức năng của phần mềm Một cửa điện tử và Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin mạng và pháp lệnh về bí mật nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 - 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộ
c UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/c, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt784)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2017 - 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6790/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Đơn vị chủ trì và Tên thủ tục hành chính

Mức độ

Thời gian thực hiện

Ghi chú

A

CP TỈNH

 

 

 

I

Sở Ngoại vụ

 

 

 

1

Giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài

3

2018

 

2

Xin phép tiếp khách nước ngoài

3

2018

 

3

Đề nghị cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

3

2018

 

II

Sở Tư pháp

 

 

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

3

2018

 

2

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực tại Phòng Tư pháp

 

Không thực hiện

Không thuộc thẩm quyền

3

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

3

2018

 

4

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

3

2018

 

5

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

3

2018

 

6

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

3

2018

 

7

Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

3

2018

 

8

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

2018

 

9

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

2018

 

10

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

3

2018

 

11

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

3

2018

 

12

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

3

2018

 

13

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

3

2018

 

14

Cấp lại Thẻ công chứng viên

3

2018

 

15

Thành lập Văn phòng công chứng

3

2018

 

16

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

3

2018

 

17

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

3

2018

 

18

Hợp nhất Văn phòng công chứng

3

2018

 

19

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

3

2018

 

20

Sáp nhập Văn phòng công chứng

3

2018

 

21

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

3

2018

 

22

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

3

2018

 

23

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

3

2018

 

24

Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

3

2018

 

25

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

3

2018

 

26

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

3

2017

 

27

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

3

2017

 

28

Thay thế trợ giúp viên, luật sư tham gia tố tụng

3

2018

 

29

Cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

3

2018

 

30

Thay đi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

3

2018

 

31

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của cơ quan của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cp hoặc chứng nhận

3

2018

 

32

Xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

33

Nhập quốc tịch Việt Nam

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

34

Trở lại quốc tịch Việt Nam

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

35

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

36

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

37

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

3

2018

 

38

Công nhận báo cáo viên pháp luật

3

2018

 

39

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

3

2018

 

III

S Nội vụ

 

 

 

1

Thành lập hội

3

2018

 

2

Phê duyệt điều lệ hội

3

2018

 

3

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

3

2018

 

4

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

3

2018

 

5

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

3

2018

 

6

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

3

2018

 

7

Đổi tên quỹ

3

2018

 

8

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

2018

 

9

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương

3

2018

 

10

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

2018

 

11

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

3

2018

 

12

Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

3

2018

 

IV

Sở Tài chính

 

 

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

3

2018

 

2

Thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

3

2018

 

3

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm B

3

2018

 

4

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm C

3

2018

 

V

Sở Công Thương

 

 

 

1

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

Không thực hiện

Rất ít h

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuc lá

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

10

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tai địa phương

3

2018

 

11

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

3

2018

 

12

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

3

2018

 

13

Cp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

3

2018

 

14

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

3

Đã thực hiện

 

15

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Đã thực hiện

 

16

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Đã thực hiện

 

17

Thông báo thực hiện khuyến mại

3

Đã thực hiện

 

18

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

3

2018

 

19

Xác nhận thay đi, bsung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

3

2018

 

20

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

3

Đã thực hiện

 

21

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm do Sở Công Thương thực hiện

4

2018

 

22

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phm do Sở Công Thương thực hiện

4

2018

 

23

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

4

2018

 

24

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

4

2018

 

25

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

3

2018

 

26

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

3

2018

 

27

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

 

Không thực hiện

Thủ tục đã bãi bỏ

28

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

 

Không thực hin

Không phù hợp địa phương

29

Đăng ký hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

3

2018

 

VI

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Đăng ký nội quy lao động

3

Đã thực hiện

 

2

Thông báo làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ/năm

3

Đã thực hiện

 

3

Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công

3

2018

 

4

Cấp giấy giới thiệu di chuyn chế độ với người có công

3

2018

 

5

Cấp giấy giới thiệu thân nhân của liệt sĩ thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ

3

2018

 

6

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

3

2018

 

7

Đề nghị trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

3

2018

 

8

Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ

3

2018

 

9

Xét duyệt hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

3

2018

 

10

Xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

3

2018

 

11

Xác nhận đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

3

2018

 

12

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

3

2018

 

13

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

3

2018

 

14

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

3

2018

 

15

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

3

2018

 

16

Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

2018

 

17

Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ quan tổ chức, cá nhân

3

2018

 

18

Thành lập Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động - Xã hội

3

2018

 

19

Giải thể Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội

3

2018

 

20

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3

2018

 

21

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao đng

3

2018

 

22

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

3

2018

 

23

Đăng ký hợp đồng cá nhân

3

2018

 

24

Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

3

2018

 

25

Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

2018

 

26

Xét duyệt đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí, miễn giảm học phí

3

2018

 

VII

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

1

Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

3

Đã thực hiện

 

2

Cấp, cấp lại, cp đối giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

Đã thực hiện

 

3

Cp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

3

Đã thực hiện

 

4

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

3

Đã thực hiện

 

5

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

3

Đã thực hiện

 

6

Cấp giấy phép hoạt động in

3

Đã thực hiện

 

7

Đăng ký hoạt động cơ sở in

3

Đã thực hiện

 

8

Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

3

Đã thực hiện

 

9

Cấp giấy phép xuất bản đặc san và ấn phẩm

3

Đã thực hiện

 

10

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

3

Đã thực hiện

 

11

Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

3

Đã thực hiện

 

12

Cấp, cấp lại giy phép hoạt động in

3

Đã thực hiện

 

13

Cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản

3

2018

 

14

Thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

3

Đã thực hiện

 

15

Đăng ký sử dụng, chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

3

Đã thực hiện

 

16

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

3

Đã thực hiện

 

17

Cấp giấy phép về quyền tác giả, quyền liên quan cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

 

Không thực hiện

Không thuộc thẩm quyền

18

Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương

3

Đã thực hiện

 

19

Cấp, đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

Không thực hiện

Không thuộc thẩm quyền

20

Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cấp phép thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí

3

Đã thực hiện

 

21

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3

2018

 

22

Thông báo thay đi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

3

2018

 

23

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử qua mạng

3

2018

 

24

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

3

2018

 

25

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

3

2018

 

26

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

3

2018

 

27

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

3

2018

 

28

Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Đã thực hiện

 

29

Cho phép họp báo (trong nước)

3

Đã thực hiện

 

30

Cấp giấy phép họp báo

3

Đã thực hiện

 

31

Cấp giy phép thành lập cơ quan báo chí

3

Đã thực hiện

 

32

Cấp, đổi thẻ nhà báo

3

Đã thực hiện

 

33

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

3

2018

 

34

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

3

2018

 

VIII

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sgốc

3

2017

 

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chng chỉ

3

2017

 

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 

Không thực hiện

Không thuộc thẩm quyền

4

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

3

2017

 

5

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

3

2018

 

6

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

3

2018

 

7

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

3

2018

 

8

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số;

3

2018

 

9

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

3

2018

 

10

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

3

2018

 

11

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

3

2018

 

12

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

3

2018

 

IX

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

3

2017

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

3

2017

 

3

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

3

2017

 

4

Tiếp nhận bản công bhợp quy giống cây trồng

3

2018

 

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

3

2018

 

6

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: cơ sở trồng trọt (kể cả hoạt động sơ chế được thực hiện tại cơ sở trồng trọt) có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại

3

2018

 

7

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: cơ sở trồng trọt (kể cả hoạt động sơ chế được thực hiện tại cơ sở trồng trọt) có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại.

3

2018

 

8

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale-CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

3

2018

 

9

Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

3

2018

 

10

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

3

2018

 

11

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

3

2018

 

12

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

3

2018

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán

3

2018

 

14

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

3

2018

 

15

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

3

2018

 

16

Chứng nhận, chứng nhận lại thủy sản khai thác

3

2018

 

17

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản

3

2018

 

18

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản

3

2018

 

19

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

3

2018

 

20

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

3

2018

 

21

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống, lô cây con

3

2018

 

22

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyn sang sử dụng cho mục đích khác

3

2018

 

23

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc răn sâu trên 1 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3

2018

 

24

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

3

2018

 

25

Công nhận, công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

3

2018

 

X

Sở Y tế

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của S Y tế

3

Đã thực hiện

 

2

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Đã thực hiện

 

3

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

4

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

5

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

7

Cấp lại giấy chứng nhận là Lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

8

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

4

Đã thực hiện

 

9

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đi với trang thiết bị y tế thuộc loại A

4

Đã thực hiện

 

10

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

4

Đã thực hiện

 

11

Cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3

2018

 

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi

3

2018

 

13

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

3

2018

 

14

Công bcơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

15

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

16

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

3

2018

 

17

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

3

2018

 

18

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

3

2018

 

19

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

20

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

21

Cho phép áp dụng thí điểm chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

22

Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

23

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

3

2018

 

24

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

3

2018

 

25

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc SY tế

3

2018

 

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3

2018

 

27

Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

3

2018

 

28

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

3

2018

 

29

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi bị mất, rách, hỏng

3

2018

 

30

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

3

2018

 

31

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

3

2018

 

32

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

2018

 

33

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

Đã thực hiện

 

34

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

3

Đã thực hiện

 

35

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

3

Đã thực hiện

 

36

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

3

Đã thực hiện

 

37

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

Đã thực hiện

 

38

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

3

Đã thực hiện

 

39

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

3

Đã thực hiện

 

40

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

Đã thực hiện

 

41

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

3

Đã thực hiện

 

42

Bổ nhiệm giám định viên pháp y

3

2018

 

43

Công bcơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

44

Công bcơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

45

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

46

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

3

2018

 

47

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

3

2018

 

48

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

3

2018

 

49

Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế.

3

2018

 

50

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng:

3

2018

 

51

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

3

2018

 

52

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo:

3

2018

 

53

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng:

3

2018

 

54

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

3

2018

 

55

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo

3

2018

 

56

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

3

2018

 

57

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

3

2018

 

58

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

3

2018

 

59

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

3

2018

 

60

Thủ tục Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

3

2018

 

61

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

3

2018

 

62

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

2018

 

63

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

2018

 

64

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

2018

 

65

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

3

2018

 

66

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

67

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

2018

 

68

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

3

2018

 

69

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

3

2018

 

70

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

3

2018

 

71

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

3

2018

 

72

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

3

2018

 

73

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

3

2018

 

74

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

3

2018

 

75

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám cha bệnh

3

2018

 

76

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

3

2018

 

XI

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sn nhập khẩu

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

3

2017

 

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

3

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

3

2017

 

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, qtrình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

8

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

9

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

10

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

 

Không thực hiện

Thủ tục, quy trình hồ sơ phức tạp

11

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng cht lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức cá nhân

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

12

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

14

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

15

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở

3

2017

 

16

Cấp lại giấy phép thiết bị X-quang sử dụng trong y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

17

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

18

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

2017

 

19

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

2017

 

20

Sửa đi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

21

Cấp li giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

22

Cấp và cấp lại chng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

2017

 

23

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vkhoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

24

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

25

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

26

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

27

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

28

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3

2017

 

29

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

30

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

32

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

33

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

34

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

35

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

36

Thay đi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

37

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

38

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của BKhoa học và Công ngh)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

39

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của BKhoa học và Công nghệ)

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

40

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

41

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

42

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

Không thực hiện

Rất ít hồ sơ

43

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

 

Không thực hiện

Thủ tục, thành phần hồ sơ phức tạp

XII

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

1

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

3

2018

 

2

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

3

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)/ thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Điều 10, 12 Nghị định 72/2016/NĐ-CP).

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

4

Cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa

5

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

6

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

7

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức địa phương

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

8

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

9

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

10

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

3

2018

 

11

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

3

2018

 

12

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

3

2018

 

13

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

a) Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Thay đi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

14

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

15

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

16

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

17

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

18

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch.

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

19

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

20

Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài.

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

21

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

22

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

23

Cấp giấy phép đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

24

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

2018

 

25

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

3

2018

 

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

3

2018

 

27

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

28

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoc nhập khẩu)

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

29

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

30

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương ....

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

31

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

32

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

33

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

34

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

35

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

36

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

37

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

38

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

39

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

40

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

41

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ti Vit Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

42

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

43

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

44

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

45

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

46

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

47

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

48

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

50

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

52

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

53

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

54

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

55

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

56

Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn ung, giải khát

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

57

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

 

Không thực hiện

Chưa phù hợp với địa phương

XIII

S Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

3

2018

 

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có năng lực ngoại giao

3

2018

 

3

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

3

2018

 

XIV

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

1

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; cấp phép văn phòng đại diện (27 thủ tục theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015)

4

2018

 

2

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

2018

 

XV

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

3

2018

 

2

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

3

2018

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

3

2018

 

4

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

3

2018

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

3

2018

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

3

2018

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

3

2018

 

8

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

3

2018

 

9

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

3

2018

 

XVI

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN

 

 

 

1

Thủ tục cấp phép đầu tư qua mạng

3

2017-2018

 

XVII

Công an tỉnh

 

 

 

1

Đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký thêm con dấu

3

2018

 

2

Đăng ký con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

3

2018

 

3

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận mẫu con dấu

3

2018

 

4

Cấp, cấp đi, cấp lại giấy CMND

3

2018

 

5

Đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh; cha, mẹ, vợ, chồng, con đã có hộ khẩu chuyển đến ở với nhau

3

2018

 

6

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

3

2018

 

7

Điều chỉnh những thay đổi trong hộ khẩu

3

2018

 

B

CẤP HUYỆN

 

 

 

I

Tư pháp

 

 

 

1

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

3

2017-2018

 

2

Đăng ký lại khai tử có yếu tnước ngoài.

3

2017-2018

 

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3

2017-2018

 

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

3

2017-2018

 

5

Cấp bản sao từ sổ gốc

3

2017-2018

 

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

2017-2018

 

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

3

2017-2018

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

3

2017-2018

 

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

3

2017-2018

 

II

Nội vụ

 

 

 

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

3

2017-2018

 

2

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

3

2017-2018

 

3

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

3

2017-2018

 

4

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

3

2017-2018

 

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

3

2017-2018

 

6

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

3

2017-2018

 

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

3

2017-2018

 

8

Tặng Giấy khen của Chủ tch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

3

2017-2018

 

III

Công thương

 

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

2017-2018

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

2017-2018

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

3

2017-2018

 

IV

Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

3

2017-2018

 

2

Cấp lại, điều chỉnh giy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

3

2017-2018

 

3

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cp huyện

3

2017-2018

 

4

Thay đi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

2017-2018

 

5

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

3

2017-2018

 

V

Thông tin và Truyền thông

 

 

 

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

3

2017-2018

 

2

Thay đi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

3

2017-2018

 

VI

Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

1

Chuyn trường đối với học sinh trung học cơ sở

3

2017-2018

 

2

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

3

2017-2018

 

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

3

2017-2018

 

VII

Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3

2017-2018

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

3

2017-2018

 

3

Đăng ký thay đi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

2017-2018

 

4

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

3

2017-2018

 

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

3

2017-2018

 

VIII

Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

3

2017-2018

 

C

CẤP XÃ

 

 

 

 

Tư pháp

 

 

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

3

2017-2018

 

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3

2017-2018

 

3

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

3

2017-2018

 

4

Khai sinh

3

2017-2018

 

5

Kết hôn

3

2017-2018

 

6

Đăng ký việc giám hộ

3

2017-2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6790/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu6790/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6790/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6790/KH-UBND 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6790/KH-UBND 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu6790/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 6790/KH-UBND 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6790/KH-UBND 2017 thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 Quảng Ngãi

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực