Văn bản khác 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2015 tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 68/KH-UBND 2015 phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến 2020 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin phải được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

Đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin với các kết quả cụ thể là:

- Dưới 50% các sự cố mất an toàn thông tin xảy ra vì lý do bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất ATTT của con người.

- Trên 50% người sử dụng nói chung, trên 60% học sinh và trên 80% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về ATTT.

- Trên 85% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

- Trên 95% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.

- Mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền;

- Sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại về an toàn thông tin trên hệ thống phát thanh, truyền hình;

- Đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội;

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên về các nội dung của Đề án.

2.2. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

- Tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng.

- Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp.

III. KINH PHÍ

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh thực hiện.

2. Ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí đối với các nội dung công việc do các cơ quan thuộc cấp huyện thực hiện.

3. Huy động các nguồn kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

4. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm căn cứ chương trình, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Mở chuyên mục, chuyên trang, sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; đưa tin, bài, ảnh, trên báo in, trang thông tin điện tử; tăng cường thời lượng tuyên truyền thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Bố trí ngân sách để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về an toàn thông tin tại địa phương.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

DANH MỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên nhiệm vụ

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

01

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các văn bản pháp luật về an toàn thông tin

Hội nghị

Hàng năm từ 2016 -2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

02

Tổ chức xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về an toàn thông tin

Chuyên mục

Hàng năm từ 2016 - 2020

Báo Ninh Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

03

Tổ chức xây dựng các chương trình, chuyên trang tuyên truyền về an toàn thông tin

Chuyên trang

Hàng năm từ 2016 - 2020

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

04

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng biên tập, tuyên truyền về an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

Lớp tập huấn

Hàng năm từ 2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các huyện, thành phố

05

Biên tập và xuất bản tờ rơi, tờ gấp, sổ tay “an toàn thông tin”

 

Hàng năm từ 2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

06

Tổ chức nhắn tin cảnh báo về an toàn thông tin qua mạng viễn thông đến các thuê bao di động

Tin nhắn

Hàng năm từ 2016 - 2020

Sở TT&TT

Các doanh nghiệp Viễn thông

07

Biên tập, đăng tải tài liệu liên quan đến an toàn thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở

Tin, bài

Hàng năm từ 2016 - 2020

Sở TT&TT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu68/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 68/KH-UBND 2015 phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến 2020 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 68/KH-UBND 2015 phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến 2020 Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu68/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 68/KH-UBND 2015 phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến 2020 Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 68/KH-UBND 2015 phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin đến 2020 Ninh Bình

             • 21/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực