Văn bản khác 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tỉnh Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm cho trẻ em đến đủ 8 tuổi trên địa bàn tỉnh được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn diện theo độ tuổi đảm bảo các quyền của trẻ em, từ đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Phấn đấu 70% trẻ em đến đủ 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025

- Phấn đấu 90% trẻ em đến đủ 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, knăng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Duy trì và mở rộng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; nhân rộng mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Trẻ em đến đủ 8 tuổi (bao gồm cả thời kỳ bào thai).

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh, ưu tiên vùng miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục, vn động xã hội để nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đi

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, hội thảo, hội nghị nhm vận động chính sách cho việc triển khai chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời đến các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về lợi ích của việc can thiệp sớm trong 1.000 ngày đầu đi của trẻ em, các dịch vụ chăm sóc cơ bản như: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, phúc lợi xã hội...

- Xây dựng các tài liệu truyền thông về kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành nuôi dạy trẻ em, hỗ trợ nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ, dinh dưng, vui chơi, học tập cho trẻ em; tư vấn và hướng dẫn thực hành nuôi dạy con đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ em; giáo dục sớm, an toàn và bảo vệ trẻ em phù hợp với độ tuổi...

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài; tuyên truyền các thông điệp chính của chiến dịch “Những khoảnh khắc đầu đời quan trọng” thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, tờ rơi, phóng sự, video clip và mạng xã hội.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

Xây dựng các tài liệu về kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em cho phù hợp với đối tượng. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ các cấp liên quan đến công tác trẻ em về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đu đời, đặc biệt là kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng.

3. Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến đủ 8 tuổi

- Xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về kiến thức knăng làm cha mẹ, kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và kiến thức kỹ năng giáo dục sớm; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sng tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, các cơ sở bảo trợ xã hội được phát triển toàn diện về kỹ năng tạo môi trường an toàn đảm bảo tính mạng, thân thể của trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau.

- Tư vấn, hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ các kiến thức và knăng để nuôi dưỡng trẻ phát triển phù hợp với độ tui, sự phát triển của trẻ em.

- Xây dựng mô hình “Câu lạc bộ giáo dục gia đình nuôi dạy con phát triển toàn diện”.

4. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu cho trẻ em từ 0 đến đủ 8 tuổi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội

4.1. Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 0 đến đủ 8 tui và phụ nữ mang thai

- Chăm sóc trẻ sơ sinh đến đủ 3 tuổi: Chăm sóc và kích thích phát triển của trẻ trong thời kỳ bào thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ nuôi dạy con và tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình “Dịch vụ thân thiện với trẻ nhỏ tại cộng đồng” để theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn nuôi dưỡng trẻ tốt hơn trong 1.000 ngày đầu đời; nhân rộng mô hình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trước, trong và ngay sau đẻ thường và đẻ mổ lấy thai. Sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em để gia đình và y tế cơ sở theo dõi, chăm sóc, tư vấn, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, cộng đồng; cho trẻ bú mẹ sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi; phát hiện và điều trị trẻ em suy dinh dưỡng cấp tính; nhận thức về vệ sinh và tiếp cận với nước sạch.

- Chăm sóc trẻ từ 3 tuổi đến đủ 8 tuổi: Giám sát tăng trưởng và hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình; sàng lọc sớm phát hiện các nguy cơ, bệnh tật và chuyển các cơ sở y tế để điều trị phù hợp; can thiệp giảm suy dinh dưỡng thấp còi; chế độ ăn uống lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng cho gia đình chăm sóc trẻ phù hợp với từng lứa tuổi (3-6 tuổi, 6-8 tuổi). Tích cực triển khai Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

- Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai với các nội dung: Khám thai, tiêm chủng đy đủ trong quá trình mang thai, tư vấn chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong thai kỳ, bổ sung axit folic và sắt cho bà mẹ mang thai; phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh; có sự trợ giúp của nhân viên y tế trong quá trình sinh, hướng dẫn chăm sóc trẻ sau sinh; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

4.2. Hỗ trgiáo dục cho trẻ em đến đủ 8 tuổi

- Trẻ em dưới 3 tuổi: Hỗ trợ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với từng độ tuổi của trẻ nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng mắc chứng bệnh tự kỷ, rối nhiễu tâm trí; thí điểm mô hình về chăm sóc, hỗ trợ giáo dục sớm và thành lập các câu lạc bộ hoặc nhóm gia đình về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 3 tuổi.

- Trẻ em từ đủ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi: Huy động trẻ trong độ tuổi ra trường, nhóm lớp mm non, tăng cường dinh dưỡng hợp lý, tổ chức hoạt động thlực phù hợp với trẻ em và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến đủ 8 tuổi: Trang bị kỹ năng sống cho trẻ, hỗ trợ trẻ khuyết tật được hòa nhập tại các trường học.

- Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ sử dụng bộ công cụ để kịp thời phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ khuyết tật.

4.3. Hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội

- Thực hiện kịp thời và đầy đủ hỗ trợ các chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước, của Tỉnh cho trẻ em và có chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng; đảm bảo khi trẻ em sinh ra được khai sinh đúng theo quy định.

- Cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em để phòng ngừa, giảm thiểu các yếu t, nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em trong gia đình và cộng đồng; can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ cao bị tổn hại; trợ giúp, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho những trẻ em bị tổn hại; thực hiện các biện pháp thay thế khi trẻ không được sống cùng với cha, mẹ.

5. Xây dựng mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đi tại gia đình và cộng đồng

- Xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ và chuyển gửi các dịch vụ theo nhu cầu, đảm bảo chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Thành lập ban điều hành và đội ngũ cộng tác viên trên cơ sở Ban điều hành, Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, cộng tác viên hiện có và bổ sung các thành viên liên quan khác; ban điều hành, ban bảo vệ chăm sóc trẻ em phân công các thành viên tại địa phương hỗ trợ các dịch vụ theo nhu cầu của trẻ hoặc chuyển tuyến đến các dịch vụ chuyên sâu; định kỳ hằng tháng cộng tác viên đánh giá lại tình hình tiếp cận các dịch vụ của trẻ.

6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng và gia đình

- Nghiên cứu, lựa chọn thí điểm triển khai một số mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời như mô hình “Dịch vụ thân thiện với trẻ nhỏ tại cộng đồng” đtheo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn nuôi dưỡng tốt hơn cho trẻ em dưới 3 tuổi; “Tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em đến đủ 8 tuổi các kiến thức kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình, cộng đồng”; “Hỗ trợ trẻ chuyển tiếp vào tiểu học”; “Kết nối dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng dựa trên đánh giá nhu cầu của trẻ”...

- Nghiên cứu xây dựng các gói dịch vụ cơ bản phát triển toàn diện trẻ em như chăm sóc y tế cho phụ nữ mang thai, chăm sóc y tế và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến đủ 8 tuổi, nước sạch vệ sinh môi trường, giáo dục với trẻ em, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội trẻ em, gói dịch vụ hỗ trợ cha m, người chăm sóc trẻ tại gia đình.

7. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch

- Triển khai khảo sát, đánh giá trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch để đánh giá kết quả hoạt động của Kế hoạch và đề xuất can thiệp về triển khai công tác chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em trong giai đoạn tiếp theo.

- Áp dụng, triển khai khung giám sát, bộ chỉ số đánh giá thực hiện đề án chăm sóc toàn diện trẻ em, hệ thống thu thập thông tin, hệ thống theo dõi giám sát được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát triển toàn diện theo chức năng nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương; triển khai giám sát, đánh giá hằng năm tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại các sở, ngành, địa phương để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển toàn diện trẻ em vào hệ thống các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các bộ cấp, các ngành, đoàn thể về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em. Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ và những người có liên quan trực tiếp đến công tác phát triển toàn diện trẻ em. Lồng ghép các hoạt động truyền thông giáo dục về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em vào các hoạt động tại các đơn vị, địa phương.

3. Thiết lập hệ thống theo dõi, thu thập thông tin, đánh giá, giám sát về tình hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trên địa bàn và theo chức năng quản lý của từng sở, ngành, địa phương; đồng thời thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện luật pháp, chính sách và các quy định có liên quan chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

4. Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện những năm đầu đời.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hằng năm các sở, ngành, địa phương theo nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch dự toán thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ vào dự toán chi ngân sách năm của đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương chủ động sáng tạo nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đthực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đu đời; chú trọng và ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho những xã, phường, thị trn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội; triển khai thí điểm mô hình “Kết nối dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng dựa trên đánh giá nhu cầu của trẻ”; rà soát mạng lưới dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng, xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến đủ 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, giáo dục toàn diện trẻ em; bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo giáo viên về phát triển toàn diện cho trẻ em; triển khai thí điểm mô hình theo chức năng của ngành như: Hỗ trợ trẻ chuyển tuyến vào tiểu học...

3. Sở Y tế: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em (cả thời kỳ bào thai); hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc trẻ em chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai các chương trình, thí điểm một số mô hình về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng và gia đình như: Sữa học đường, Dịch vụ thân thiện với trẻ nhỏ tại cộng đồng.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo quyn vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, ththao an toàn, lành mạnh, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Tư pháp: Chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; đảm bảo trẻ em đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn; phối hợp rà soát và kiến nghị sửa đổi các chính sách đối với trẻ em cho phù hợp với thực tiễn.

6. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tn báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường hoạt động vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu về chăm sóc toàn diện cho trẻ em; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương.

8. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương đề nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh btrí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên của kế hoạch theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành và khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; phối hợp triển khai các mô hình, tham gia chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát, phản ánh với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương việc thực hiện luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ; kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc cho cha mẹ trong các gia đình có con từ 0 - 8 tuổi. Thực hiện thí điểm mô hình “Nhóm cha mẹ chăm sóc, giáo dục nuôi dạy phát triển trẻ toàn diện tại cộng đồng”.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tại địa phương, nhất là việc triển khai, xây dựng mạng lưới dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trong những năm đầu đời; xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ những năm đầu đời.

- Bố trí và huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát và báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo yêu cầu.

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các hoạt động triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH; (báo cáo)
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V
0,1,2,3,4; các Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, VX2.
05b-KH08

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu68/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu68/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em tỉnh Quảng Ninh

           • 14/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực