Văn bản khác 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2018/NĐ-CP NGÀY 08/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05/01/2019 của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa ban hành Kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP , góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.

b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP tới toàn thể thành viên Đoàn luật sư, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 137/2018/NĐ-CP .

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và điều kiện bảo đảm cho việc triển khai Nghị định số 137/2008/NĐ-CP.

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham gia xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP. Trong đó có: Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật luật sư và Thông tư số 02/2015/TT- BTP ngày 16/01/2015 quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư và các Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

b) Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Đoàn luật sư đảm bảo phù hợp với pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP .

- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư Thanh Hóa.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2019 và các năm tiếp theo.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP đến các sở, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan tư pháp trong tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

3. Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

a) Thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp với Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trình Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho người có đủ điều kiện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Rà soát, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP

Thường xuyên rà soát, kịp thời công bố thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên về tổ chức và hoạt động của luật sư

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh kế hoạch công tác năm của đơn vị mình làm căn cứ triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, hàng năm các đơn vị lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trước tháng 9 để làm cơ sở tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Riêng năm 2019, các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán giao đầu năm để tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu68/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu68/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 68/KH-UBND 2019 thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP Thanh Hóa

           • 22/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực