Văn bản khác 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực hiện các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này và theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Đối tượng kiểm tra

a) Cấp tỉnh: Tại một số sở, ngành Tỉnh, cụ thể:

- Thanh tra sở và các đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc sở;

- Một số Phòng nghiệp vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an Tỉnh;

- Cục Hải quan Tỉnh và các Chi cục trực thuộc;

- Cục Quản lý thị trường và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc;

- Đồn Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

b) Cấp huyện: Tại Ủy ban nhân dân và Công an một số huyện, thị xã, thành phố do Trưởng Đoàn Kiểm tra lựa chọn..

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra: Đoàn Kiểm tra sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

- Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

b) Mốc thời gian lấy số liệu kiểm tra

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Hình thức kiểm tra

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và có báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra trước ngày kiểm tra theo Thông báo lịch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ có Thông báo kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đoàn Kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; những cơ quan, đơn vị không được kiểm tra có trách nhiệm tiến hành việc tự kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu68/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2020
Ngày hiệu lực12/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(23/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu68/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành12/03/2020
        Ngày hiệu lực12/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (23/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 68/KH-UBND 2020 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Tháp

              • 12/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực