Văn bản khác 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 68/KH-UBND Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế 2020 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, GIAI ĐOẠN TỪ 2017 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn từ 2017 - 2020 phù hợp với tình hình của địa phương nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Trong đó, chú trọng việc ngăn chặn các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

2. Hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

3. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng; nâng cao trách nhiệm, vai trò và sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong PCTN.

II. YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác PCTN.

2. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức trong khối Nội chính, cán bộ chuyên trách phòng, chống tham nhũng đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp vững vàng làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

3. Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương, hoàn thiện môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, minh bạch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân.

4. Cần đặt quá trình PCTN trong điều kiện hội nhập; tiếp thu và chọn lọc kinh nghiệm của các địa phương trong nước và nước ngoài trong công tác PCTN.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chiến lược quốc gia PCTN cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp cơ bản đề ra tại Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ:

- Tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện pháp luật;

- Nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đạo đức công chức;

- Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng;

- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN.

2. Các nhóm giải pháp

a) Tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện pháp luật

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung được quy định tại Luật PCTN sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định khác có liên quan.

- Tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, nhất là các văn bản liên quan đến đầu tư, quản lý đất đai, đền bù thu hồi đất, khoáng sản, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, cải cách hành chính, an sinh xã hội,...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Cơ quan Thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhằm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phần phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong đơn vị.

- Thực hiện tốt việc công bố công khai kết quả xử lý hành chính, hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn và người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra, quyết định điều tra, truy tố, xét xử.

b) Nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đạo đức công chức

- Thực hiện đánh giá và hoàn thiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức,

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về cơ chế trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản và thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn liền với việc mở rộng các biện pháp phòng ngừa như xác minh, kiểm tra, kiểm soát công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

- Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Thực hiện việc niêm yết công khai quy tác ứng xử để nhân dân giám sát, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong giao dịch hành chính.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 4/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ.

c) Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

- Thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực nhạy cảm nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Hàng năm, các cơ quan chức năng tổ chức gặp gỡ, đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ với cơ quan nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý để chủ động PCTN.

- Xử lý nghiêm hành vi hối lộ, tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện công khai các chính sách ưu đãi đó.

- Bổ sung, hoàn thiện và công khai các bộ đơn giá trên từng lĩnh vực, trước mắt là lĩnh vực dịch vụ công cộng, vật nuôi, cây trồng, nhà ở, công trình kiến trúc, giá thuê đất ở các khu công nghiệp... làm cơ sở để xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước quy hoạch, thu hồi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng

Thanh tra các Sở, ban ngành các cấp tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác hàng năm được phê duyệt. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN. Đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với Thủ trưởng các cấp, các ngành. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý cần phải được đôn đốc thực hiện nghiêm túc hoặc kiểm tra xử lý kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện.

- Các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

- Các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác phối hợp trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và trao đổi thông tin liên quan đến tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN.

- Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác PCTN. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động PCTN.

- Tiếp tục phát huy vai trò của báo chí trong công tác PCTN; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

- Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong PCTN thông qua việc xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu, hối lộ của cán bộ, công chức.

- Thực hiện quy định về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; tổ chức hội nghị tọa đàm tuyên dương khen thưởng hàng năm, xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối loạn nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của tỉnh và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kế hoạch này.

-Tiến hành rà soát lại những nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện thì phải tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm.

2. Giao Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN vào cuối năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Phòng chống tham nhũng, TTCP;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu68/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2017
Ngày hiệu lực27/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 68/KH-UBND Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế 2020 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 68/KH-UBND Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế 2020 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu68/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành27/03/2017
        Ngày hiệu lực27/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 68/KH-UBND Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế 2020 2017

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 68/KH-UBND Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế 2020 2017

         • 27/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực