Văn bản khác 680/KH-UBND

Kế hoạch 680/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 680/KH-UBND 2017 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức cho Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/KH-UBND

Hải Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017- 2020”

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Xây dựng các chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” gắn với điều kiện cụ thể của tỉnh Hải Dương.

II. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIỂU CHỦ YẾU

1. Mc tiêu

Nhằm mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Hải Dương; yêu gia đình, yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa lành mạnh; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

- 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- 96% trở lên các hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Đến năm 2020, có 12.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; có ít nhất 8.000 đoàn viên trẻ được kết nạp vào Đảng, trong đó có khoảng 50 học sinh THPT được xét kết nạp Đảng; 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương, dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong bảo vệ tổ quốc, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Tăng cường cung cấp các đầu sách tại các thư viện (nhà sinh hoạt văn hóa thôn, trong các trường học) với các nội dung phản ánh những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt - việc tốt; bồi dưỡng tâm hồn, đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Quản lý, khai thác hiệu quả yếu tố tích cực của hệ thống truyền thông văn hóa, thể thao và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giản những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục thường xuyên: Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và của từng địa phương, gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục toàn diện.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân. Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tui thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Bố trí theo hướng tăng thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo ở nhà trường.

3. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức công dân; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp, chính đáng của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên, các bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến từng đối tượng thanh niên. Kịp thời phát hiện và giải quyết nhu cầu hợp pháp và chính đáng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng tiêu chí đánh giá, thực hiện điều tra khảo sát về nhận thức tư tưởng và sự quan tâm của đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực, các chương trình hoạt động cần chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi...

- Xây dựng và phát huy lối sống trách nhiệm, có ý thức tự trọng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sng và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thng của người Việt Nam.

- Thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, thái độ của thanh niên đối với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng và chính quyền các cấp. Giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong thanh niên; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên thông tin chính xác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

- Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Tỉnh đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh phát động.

- Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào, các mô hình, điển hình có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

- Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Đội, Hội

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác Đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

- Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

- Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện, đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bộ phận tư vấn hoặc bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

7. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các cổng thông tin của Sở, ngành, địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại các đơn vị cấp xã, cấp huyện. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Định hướng chỉ đạo, phối hợp kiểm tra việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu bồi dưỡng phục vụ cho việc tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực cấp tỉnh, trực tiếp tham mưu với UBND tỉnh trong triển khai Kế hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; triển khai các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4 tại mục III của kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các sở, ban, ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, định ktheo kế hoạch báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Đề án và đề xuất nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong giai đoạn tiếp theo.

b) Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng địa phương.

c) Chủ trì xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và kỹ năng sống, nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động của Đề án trong ngành giáo dục; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ nhà giáo, báo cáo viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường.

d) Một số nhiệm vụ cụ thể

1.1. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mỗi cán bộ, giáo viên, phải là một tấm gương cho học sinh, sinh viên về tư tưởng đạo đức, phong cách, tự học, học thường xuyên; chấn chỉnh công tác dạy thêm, học thêm; nghiêm cấm lạm thu các khoản đóng góp kinh phí của học sinh; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

1.2. Thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đầu tuần và các ngày lễ lớn, tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo quy định.

1.3. Quy định tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

1.4. Chỉ đạo tăng cường thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới; chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo của các trường phổ thông.

1.5. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

1.6. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, có hiệu quả thiết thực về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

b) Hướng dẫn, thẩm định, cấp phép kịp thời cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất bản các ấn phẩm, thông tin, tài liệu truyền truyền có liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng theo quy định.

c) Tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, góp phần đưa hoạt động này đi vào nền nếp, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống vàn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án.

b) Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

c) Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các cơ sở dịch vụ karaoke, dịch vụ giải trí điện tử, vũ trường, câu lạc bộ, đảm bảo tự do tín ngưỡng, đúng định hướng góp phần phòng ngừa và đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

d) Phát huy các thiết chế văn hóa: Nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, di tích lịch sử văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ.. .vào việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước và lịch sử văn hóa, qua đó giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo triển khai các nội dung Đề án trong hệ thống các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án.

b) Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua tuyên truyền vận động về Luật Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

c) Xây dựng, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm đối với các hộ gia đình nghèo để bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em.

6. Sở Tài chính

Tham mưu với UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

7. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ động phối hợp với cơ quan thường trực, Đoàn Thanh niên Tỉnh trong việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý.

9. Ban An toàn Giao thông tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các nội dung Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong học sinh sinh viên giai đoạn 2013 -2018. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong trường học hoặc theo các chương trình phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

b) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì triển khai nhiệm vụ 5 tại mục III và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án.

- Chủ trì triển khai các phong trào, cuộc vận động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội cấp Trung ương phát động. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hội thi, cuộc thi giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai Kế hoạch.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

đ) Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả các Đề án của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tuyên dương, vinh danh học sinh, sinh viên có ý chí, nghị lực, học giỏi. Tôn vinh các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đạt danh hiệu “Học tập” tiêu biểu.

11. Các Sở, ngành khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ 7 tại mục III của Kế hoạch này và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp có liên quan của Đề án.

b) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch trên địa bàn; bố trí kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn

Phối hợp với cơ quan chủ trì để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ biện pháp để thực hiện Kế hoạch.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị theo dự toán hàng năm.

2. Huy động các nguồn lực hợp pháp của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo)
;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu VT, KG-VX, Hiển (50)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 680/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu680/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực23/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 680/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 680/KH-UBND 2017 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức cho Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 680/KH-UBND 2017 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức cho Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu680/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýLương Văn Cầu
        Ngày ban hành23/03/2017
        Ngày hiệu lực23/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 680/KH-UBND 2017 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức cho Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 680/KH-UBND 2017 Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức cho Hải Dương

           • 23/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực