Văn bản khác 69/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 kiểm tra xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm


ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ KHÔNG PHẢI MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP MÁY

Thực hiện Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi mô tô, xe máy và xe đạp máy khi tham gia giao thông; Kế hoạch số 500/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2013 về triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2014, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

2. Xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh MBH, cấm các loại mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy nhập lậu trên thị trường.

3. Kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội MBH; đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng, triển khai đồng loạt việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Thí điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn thành phố Hà Nội

a) Thời gian: từ ngày 20/4 - 10/5/2014

b) Nội dung:

- Tuyên truyền rộng rãi quy định hành vi đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy bị phạt như hành vi không đội MBH (theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ)

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn thành phố Hà Nội (tập trung xử lý: mũ giả, mũ nhái các thương hiệu, sử dụng tem CR giả dán lên mũ có hình thức giống MBH, ghi nhãn MBH xe máy lên các mũ không đúng quy chuẩn...).

- Xử lý vi phạm đối với đối tượng đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy: Yêu cầu dừng xe, tuyên truyền nhắc nhở, từ 20-24/4/2014; yêu cầu dừng xe, xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP giao nộp để tiêu hủy mũ không phải MBH.

- Sơ kết, báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia về kết quả Thí điểm trước ngày 10/5/2014.

2. Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ

a) Thời gian: 19/5/2013 (Thứ hai)

b) Địa điểm: tại Hà Nội

c) Nội dung:

- Đánh giá kết quả 01 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH khi tham gia giao thông và bàn các giải pháp triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Khen thưởng những địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát động chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy (có chương trình chi tiết sau).

d) Thành phần: khoảng 150 đại biểu, gồm: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Cục Quản lý Thị trường; Tổng cục Đo lường chất lượng; Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt; một số Ban An toàn giao thông và chi cục quản lý thị trường địa phương; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh MBH; một số tổ chức quốc tế; Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí.

3. Hoạt động tuyên truyền

a) Chủ đề: “Đội mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ chính mình”.

b) Thời gian: tháng cao điểm tuyên truyền từ 20/5/2014 đến 19/6/2014, tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, liên tục.

c) Nội dung tuyên truyền:

- Đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy sẽ bị xử phạt như hành vi không đội MBH; các chế tài và mức xử phạt hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng MBH giả, mũ không phải MBH dành cho cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

- Cách nhận biết và phân biệt mũ MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy: mũ không không có đủ 3 lớp (vỏ mũ - đệm hấp thụ xung động bên trong - quai mũ), không ghi nhãn “MBH cho người đi mô tô, xe máy”không có dấu hợp quy CR.

- Mức xử phạt vi phạm hành chính của hành vi đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gan máy, xe đạp máy.

- Cảnh báo về xử lý hành chính, xử lý hình sự hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Yêu cầu chủ hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh MBH ký cam kết chỉ sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn.

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội cam kết cá nhân và người thân trong gia đình sử dụng MBH đúng quy chuẩn.

d) Hình thức tuyên truyền:

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng...) tuyên truyền về chiến dịch thông qua tin, bài; phóng sự; chuyên mục; TV clip; các thông điệp...

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích; tờ rơi.

- Tổ chức họp mặt các chủ hộ, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh MBH trên địa bàn xã, phường để ký cam kết sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn.

- Tổ chức ký cam kết sử dụng MBH đúng quy chuẩn tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội.

đ) Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đội mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ chính mình.

- Đội mũ không phải mũ bảo hiểm bị phạt từ 100.000 - 200.000 nghìn đồng.

- Đội mũ bảo hiểm an toàn cho con.

e) Truyền thông về cơ sở sản xuất, kinh doanh MBH đúng quy chuẩn:

- Lập danh sách và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất và các thương hiệu MBH đúng quy chuẩn.

- Lập danh sách địa điểm, địa chỉ liên hệ các cửa hàng bán MBH đúng quy chuẩn trên địa bàn các quận, huyện, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát cho các tổ tuần tra, kiểm soát.

- Tổ chức các trạm bán MBH đúng quy chuẩn lưu động sẵn sàng tiếp nhận, tiêu hủy mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy và bán MBH đúng quy chuẩn cho người dân.

4. Xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh buôn bán MBH giả, mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe máy

a) Thời gian:

Tháng cao điểm từ 20/5/2014 đến 19/6/2014; tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm thường xuyên, liên tục.

b) Về mặt hàng:

- Các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH cho người đi mô tô, xe máy nhưng không có dấu hợp quy, chưa có công bố tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa.

- Các loại mũ làm giả, làm nhái mẫu mã của các thương hiệu MBH xe máy đúng quy chuẩn chất lượng.

- Các loại MBH xe máy không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

c) Các vi phạm cần tập trung kiểm tra, xử lý:

- Vi phạm về đăng ký kinh doanh.

- Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ.

- Vi phạm về chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Vi phạm về địa điểm kinh doanh và trật tự, an toàn giao thông.

d) Đối tượng, địa bàn, khu vực kiểm tra:

- Đối tượng kiểm tra:

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh MBH, mũ có kiểu dáng giống MBH, bao gồm cả người bán hàng rong, bán hàng lưu động.

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu MBH.

+ Các đối tượng vận chuyển, tàng trữ MBH, mũ có kiểu dáng giống MBH cho người đi mô tô, xe máy.

- Địa bàn, khu vực cần tập trung kiểm tra: Chú trọng kiểm tra tại khu vực nội thành, trung tâm các huyện ngoại thành và các trục đường giao thông chính.

đ) Xử lý vi phạm: xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về sản xuất, kinh doanh MBH (lập biên bản, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm) đối với các trường hợp sau:

- Sản xuất, kinh doanh mũ MBH xe máy giả (có hình thức giống MBH cho người đi mô tô, xe máy hoặc ghi nhãn MBH nhưng không đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật đối với MBH cho người đi mô tô, xe máy).

- Nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ MBH xe máy không có nguồn gốc.

5. Xử lý hành vi đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông

a) Thời gian xử lý: từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

b) Đối tượng xử lý:

Người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp máy (người điều khiển và người đi cùng) không đội MBH, đội MBH không đúng quy cách hoặc đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

c) Xử lý vi phạm:

- Xử lý vi phạm đối với đối tượng đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy: Yêu cầu dừng xe, tuyên truyền nhắc nhở, từ 15-30/6/2014; yêu cầu dừng xe, xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP giao nộp để tiêu hủy mũ không phải MBH.

- Đối tượng đội mũ MBH không đúng quy cách: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

1.1. Xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH giả, mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

1.2. Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch và đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

1.3. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt C67, Cục Cảnh sát kinh tế C46) và Bộ Giao thông vận tải đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh MBH, phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt tập trung vào các vi phạm có liên quan đến sản xuất, kinh doanh mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy.

1.4. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm:

+ Xây dựng thông điệp, phóng sự phát thanh, truyền hình; thiết kế mẫu banner, poster, flyer, phướn, tờ rơi về MBH sử dụng thống nhất trong toàn quốc;

+ Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát các TV clip, các phóng sự về MBH; gửi các TV clip, các phóng sự tuyên truyền cho Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp phát trên đài phát thanh, truyền hình địa phương và phát trên hệ thống phát thanh phường, xã, thị trấn.

+ Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg và phát động chiến dịch.

+ Tham mưu, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thí điểm xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn thành phố Hà Nội (có chương trình chi tiết sau).

2. Các Bộ, ngành, đoàn thể

2.1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương hưởng ứng chiến dịch.

2.2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng MBH sử dụng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông, nhất là đối với việc sản xuất, kinh doanh, chất lượng, kiểu dáng, màu sắc và ghi tem, nhãn các loại MBH đang được người tiêu dùng sử dụng khi tham gia giao thông.

2.3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng lại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng MBH cho phù hợp với hạ tầng, tâm sinh lý và môi trường giao thông Việt Nam.

2.4. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các trường hợp đội MBH không bảo đảm chất lượng khi tham gia giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, không đội MBH hoặc đội MBH không đúng quy cách.

2.5. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an (C46), Bộ Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh MBH giả, nhập lậu. mũ có kiểu dáng tương tự gây nhầm lẫn với MBH đang bày bán trên thị trường; đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và tịch thu, tiêu hủy các loại MBH giả, kém chất lượng, mũ có kiểu dáng tương tự gây nhầm lẫn với MBH lưu thông trên thị trường; tịch thu trang thiết bị sản xuất của cơ sở sản xuất nếu có hành vi cố tình tái phạm.

2.6. Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban phụ huynh học sinh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở con em mình tự giác đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

2.7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

2.8. Các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sử dụng MBH đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp máy trong đối tượng mình phụ trách.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH khi tham gia giao thông, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch này tại địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và có tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của từng địa phương.

3.2. Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, người tham gia giao thông thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh, sử dụng MBH; thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh MBH giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục ngăn chặn tình trạng bày bán các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH trên các trục đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và mỹ quan đô thị; chấm dứt ngay tình trạng này trong Quý III năm 2014.

- Tập trung tuyên truyền tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông.

3.3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, cụ thể:

a) Công an thành phố triển khai:

- Cảnh sát giao thông và các tổ công an 141 trên toàn địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp đội mũ không đúng quy cách, đội mũ không phải MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy và xử lý vi phạm theo quy định.

- Cảnh sát kinh tế (PC 46), cảnh sát điều tra phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong sản xuất, kinh doanh MBH, kể cả xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng.

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổng rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh MBH, chỉ đạo Công an tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý những tổ chức, cá nhân sử dụng vỉa hè, lòng đường để bày bán các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH trên các trục đường giao thông trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức họp đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh MBH xe máy và yêu cầu ký cam kết không kinh doanh MBH giả (không đúng quy chuẩn), MBH không rõ nguồn gốc.

4. Chế độ thông tin báo cáo

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (qua Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia./.

 


Nơi nhận:
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg-Chủ tịch UBATGTQG Nguyễn Xuân Phúc;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan thành viên của UBATGTQG;
- Các Phó Chủ tịch UB ATGT QG;
- Các y viên UB ATGT QG;
- Cục QLTT-B Công Thương;
- Tổng cục Đo lường Chất lượng-B KH&CN;
- Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu69/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực18/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 kiểm tra xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 kiểm tra xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu69/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành18/04/2014
        Ngày hiệu lực18/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 kiểm tra xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 69/KH-UBATGTQG 2014 kiểm tra xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm

           • 18/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực