Văn bản khác 69/KH-UBND

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Thực hiện Văn bản số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg),

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phải phù hợp với yêu cầu của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị và nhu cầu khai thác sách, tài liệu pháp luật của người sử dụng.

- Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; bảo đảm duy trì, khai thác sách, tài liệu pháp luật tập trung, liên tục, lâu dài; khai thác, sử dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin hiện có.

- Củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn để phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, sách, tài liệu pháp luật tại cơ sở; thống nhất quản lý, khai thác sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

1.1. Tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp, như: Lồng ghép tại các Hội nghị, hội thảo; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và III năm 2019.

1.2. Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.3. Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

2.1. Tổ chức biên soạn các loại sách, tài liệu pháp luật thuộc thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để cập nhật lên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm.

2.2. Thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu sách, tài liệu pháp luật đã số hóa với bản chính sách, tài liệu pháp luật đã được xuất bản hoặc được phê duyệt để cập nhật lênTủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm.

2.3. Tổ chức cập nhật sách, tài liệu pháp luật do Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì biên soạn trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; hướng dẫn khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp đưa Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia vào hoạt động và thường xuyên hàng năm.

3. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo

3.1. Thành lập Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019.

3.2. Ban hành nội quy hoạt động; phân công người phụ trách; tổ chức quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019.

3.3. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019 và thường xuyên hàng năm.

4. Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

4.1. Thành lập Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

4.2. Ban hành nội quy hoạt động; phân công người phụ trách; tổ chức quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2019.

4.3. Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019 và hàng năm.

5. Xử lý đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà không thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

5.1. Thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã (đối với các xã không phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo) thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã không phải là xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

5.2. Tổ chức lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có của Tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị đã thành lập Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg .

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

6. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện xây dựng, quản lý, khia thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này (gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung).

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn hoạt động của Tủ sách pháp luật với Thư viện nhà trường; hướng dẫn quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật phục vụ công tác dạy và học pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong Thư viện xã; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã với Tủ sách pháp luật; lồng ghép việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg với thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa xã với Tủ sách pháp luật.

7. Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, vận động và phát huy vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phối hợp, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; xác định các xã thuộc phạm vi quản lý thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã; hướng dẫn các xã không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định.

10. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- C
ác PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng THCB;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu69/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu69/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Ngọc Thực
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 69/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật tỉnh Tuyên Quang

         • 04/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực