Văn bản khác 69/KH-UBND

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 69/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2020/NĐ-CP, NGÀY 17/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (Nghị định số 49/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, phổ biến toàn bộ nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đảm bảo nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý Nhà nước về kết quả thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh

1.1. Tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Căn cứ tình hình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2020.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ- CP

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, biên soạn tài liệu, sổ tay,… và các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức tư vấn tâm lý; hỗ trợ các thủ tục pháp lý; tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân; tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân; hỗ trợ kinh phí cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng; thông báo phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù;…

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú ở địa phương; quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tù không nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Quyết định thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù vay vốn, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Bố trí ngân sách để thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính tham mưu thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Ban hành chính sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù,… để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và xây dựng, nhân rộng những mô hình, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng

- Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian: Theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại mục II Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (Qua Công an tỉnh để tổng hợp chung).

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an cấp cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

- Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố thực hiện biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân theo quy định.

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu; đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Xây dựng dự toán kinh phí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm; sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tù không nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

4. Sở Tư pháp

- Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân về thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mô hình, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương.

- Tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong việc thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai tại địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát, phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (NTL).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu69/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2020
Ngày hiệu lực13/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(14/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 69/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 69/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu69/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành13/05/2020
        Ngày hiệu lực13/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 69/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 69/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP tỉnh Hòa Bình

              • 13/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực