Văn bản khác 69/KH-UBND

Kế hoạch 69/KH-UBND về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 69/KH-UBND quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2014 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

 Tiền Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

Thực hiện Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh năm 2014 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, triển khai kịp thời các văn bản liên quan công tác bồi thường nhà nước nhất là trong lĩnh vực quản lý hành chính.

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các cấp để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ngành tỉnh, công chức các Phòng Tư pháp cấp huyện trong việc tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bồi thường của địa phương.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời theo dõi tình hình quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giới thiệu đề cương hoặc cung cấp tài liệu lồng ghép sinh hoạt trong “Ngày pháp luật” đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, gia đình hoặc tổ chức khi bị xâm phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ trong quản lý hành chánh, thi hành án và tố tụng.

2. Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường

a) Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tập huấn kỹ năng, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Phòng Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tập huấn kỹ năng hoặc hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

3. Hoạt động theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và trách nhiệm hoàn trả khi có phát sinh

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp là Phòng Pháp chế hoặc cán bộ pháp chế) thực hiện việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình quản lý.

- Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động bồi thường nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính trong phạm vi địa phương.

- Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động bồi thường nhà nước trong phạm vi địa phương.

4. Thống kê, báo cáo về công tác bồi thường

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bồi thường phạm vi ngành, địa phương. Thời điểm lấy số liệu:

+ Báo cáo, thống kê 06 tháng: thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm báo cáo;

+ Báo cáo, thống kê hàng năm: thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm báo cáo.

Việc thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác bồi thường được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp.

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp (trước ngày 15 tháng 4 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 15 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm).

- Phòng Tư pháp cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp định kỳ tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

5. Báo cáo, thống kê trong lĩnh vực thi hành án dân sự:

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc theo dõi tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

6. Lập dự toán, phân bổ kinh phí bồi thường nhà nước và kinh phí quản lý nhà nước về bồi thường

a) Lập dự toán và phân bổ kinh phí bồi thường (Điều 4 Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp).

Hàng năm, căn cứ thực tế bồi thường năm trước, Sở Tài chính phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí bồi thường và tổng hợp trong dự toán ngân sách địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định mức kinh phí tối thiểu.

Kinh phí bồi thường chỉ được phân bổ cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường khi có yêu cầu chi trả tiền bồi thường hợp lệ.

b) Lập dự toán kinh phí quản lý nhà nước về bồi thường

Hàng năm, căn cứ vào các nội dung chi (theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP) và dự kiến nhiệm vụ cần triển khai thực hiện của năm sau, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện quản lý nhà nước về bồi thường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế để triển khai thực hiện; định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp Sở Tư pháp trong tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu69/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 69/KH-UBND quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2014 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 69/KH-UBND quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2014 Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu69/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 69/KH-UBND quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2014 Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 69/KH-UBND quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2014 Tiền Giang

           • 08/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực