Văn bản khác 694/KH-BHXH

Kế hoạch 694/KH-BHXH năm 2017 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 694/KH-BHXH thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm thường xuyên 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 (Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016) và Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng (Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016); căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên qua mạng giai đoạn 2016-2020 nghiêm túc theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016.

- Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm thường xuyên trên cơ sở đảm bảo quản trị tốt, đem lại đúng giá trị sử dụng hiệu quả đối với các đơn vị nói riêng và Ngành nói chung, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm. Xây dựng ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức triển khai áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa điện tử (e-Catalog) áp dụng cho mua sắm thường xuyên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thì thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó và ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Áp dụng lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính:

+ Năm 2016, thực hiện tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

+ Năm 2017, thực hiện tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Năm 2018, thực hiện tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Từ năm 2019 đến 2020: căn cứ tình hình thực tế, áp dụng tỷ lệ cho năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

II. Nhiệm vụ

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), Văn phòng BHXH Việt Nam (bao gồm cả Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016, Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, Công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28/12/2016 và Kế hoạch triển khai của Ngành. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên qua mạng giai đoạn 2016-2020 theo đúng lộ trình nêu trên và quy định của pháp luật.

2. Vụ Kế hoạch và Đầu tư:

- Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện mua sắm thường xuyên qua mạng, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, chính sách cho phù hợp đối với việc mua sắm thường xuyên qua mạng.

3. Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với mua sắm thường xuyên qua mạng.

b) Hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi áp dụng bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

III. Tổ chức thực hiện

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), Văn phòng BHXH Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Căn cứ Kế hoạch triển khai của Ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị và triển khai thực hiện.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng; Trong thời gian quy định áp dụng tỷ lệ mua sắm thường xuyên qua mạng giai đoạn 2016-2020, các đơn vị chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kế hoạch thực hiện gửi về BHXH Việt Nam (Vụ Kế hoạch và Đầu tư: [email protected]) trước ngày 31/12.

2. Khuyến khích các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện mua sắm qua mạng đối với các gói thầu mua sắm thường xuyên nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đối với Ngành cũng như đáp ứng sớm hơn yêu cầu đấu thầu qua mạng của Chính phủ đề ra đến năm 2025. Trường hợp phát hiện các đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình áp dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về BHXH Việt Nam (Vụ KHĐT) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Văn phòng BHXH VN (bao gồm cả Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh);
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Các Ban Quản lý dự án;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, KHĐT (04b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 694/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu694/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2017
Ngày hiệu lực08/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 694/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 694/KH-BHXH thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm thường xuyên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 694/KH-BHXH thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm thường xuyên 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu694/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành08/03/2017
        Ngày hiệu lực08/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 694/KH-BHXH thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm thường xuyên 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 694/KH-BHXH thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu mua sắm thường xuyên 2017

           • 08/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực