Văn bản khác 694/KH-UBND-NC

Kế hoạch 694/KH-UBND-NC năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 694/KH-UBND-NC triển khai quốc gia phòng chống tội phạm Nghệ An 2012 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 694/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm. Giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của các cấp, các ngành và trong cộng đồng dân cư, trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm, tập trung ở các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp.

- Kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm mới, không để tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá, xử lý tội phạm nhất là các loại tội phạm nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trên 75%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

- Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức; tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Từng bước kiềm chế và hàng năm làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra.

Năm 2013 và những năm tiếp theo chủ động phòng ngừa và tập trung đấu tranh làm giảm các loại tội phạm đang nổi lên, diễn biến phức tạp như giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê, tín dụng đen, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, chống người thi hành công vụ...

- Chủ động phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ án kinh tế, không để thất thoát tài sản lớn. Hạn chế phát sinh các đối tượng truy nã mới, hàng năm truy bắt, vận động trên 50% số đối tượng truy nã. Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, đến năm 2015 giải quyết cơ bản tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Hàng năm, giảm từ 3% đến 5% tỷ lệ tái phạm tội trong số phạm nhân được đặc xá, mãn hạn tù; ít nhất 70% số đối tượng vi phạm pháp luật hình sự sau khi ra tù được bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tiến bộ tại cộng đồng dân cư. Xã hội hóa công tác đào tạo, dạy nghề cho phạm nhân, phấn đấu đến năm 2015 có 100% phạm nhân trong độ tuổi lao động được dạy nghề trong các trại giam.

3. Yêu cầu

- Phải xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Tăng cường công tác thu thập, trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình khởi tố, bắt giữ, xử lý tội phạm giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; đảm bảo công tác thống kê tội phạm, vi phạm pháp luật đầy đủ, tập trung, thống nhất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tình hình tội phạm phức tạp và gia tăng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, tổ chức, địa phương.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước của các ngành chức năng, chính quyền các địa phương và nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng và phong tục tập quán từng địa phương; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm đến từng người dân, từng hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyền lợi của người dân khi tham gia phòng, chống tội phạm.

4. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm nhất là tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm mới, không để tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nhất là với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

5. Tăng mức đầu tư ngân sách, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ khác bảo đảm đủ kinh phí cho công tác phòng chống tội phạm. Thành lập Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An.

6. Ưu tiên chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống tội phạm, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; chế độ hỗ trợ cho gia đình có thân nhân (thân nhân những người hy sinh, bị thương, ốm đau (gồm vợ, chồng, cha, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hợp pháp và người có công nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật) do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

7. Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp phù hợp với giai đoạn 2012 - 2015 theo hướng phát huy vai trò điều hành, chỉ đạo và quản lý các hoạt động phòng, chống tội phạm một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống tội phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm.

- Bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ở cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về an ninh, trật tự.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản làm hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đảm bảo cho công tác phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

- Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người...

- Định kỳ tham mưu UBND tỉnh sơ, tổng kết, tổng hợp kết quả báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và BTV Tỉnh uỷ. Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương để trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung kế hoạch này trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phòng, chống tội phạm; ưu tiên cho công tác tuyên truyền, đấu tranh chống tội phạm. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống tội phạm theo quy định.

3. Sở Thông tin - truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng Đài Phát thanh - truyền hình, Báo Nghệ An và các Báo, Tạp chí, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và TW thường trú trên địa bàn Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm một cách sâu rộng trong toàn tỉnh, tạo phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong các cơ sở giáo dục; triển khai chương trình giáo dục kiến thức về kỹ năng phòng, chống tội phạm trong các trường học phổ thông, trung học, Đại học và Cao đẳng.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp các ngành, các cấp có giải pháp giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhất là trong lứa tuổi thanh niên. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu triển khai các văn bản của Nhà nước về chế độ, chính sách hỗ trợ các tập thể, cá nhân bị thương, bị hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An

Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm trong lực lượng tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Ngành. Thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp tham mưu triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt chức năng thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các ban ngành liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm.

9. Các sở, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch này.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh vận động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm.

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện toàn diện các mục tiêu, yêu cầu và nội dung của kế hoạch này gắn với các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ (6 tháng, 1 năm) các đơn vị tiến hành sơ, tổng kết, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh – Bộ phận Thường trực PCTP, PCMT) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- C41, C42, C56 Bộ công an;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chuyên viên: Nội chính;
- Lưu VT UBND tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 694/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu694/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 694/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 694/KH-UBND-NC triển khai quốc gia phòng chống tội phạm Nghệ An 2012 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 694/KH-UBND-NC triển khai quốc gia phòng chống tội phạm Nghệ An 2012 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu694/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 694/KH-UBND-NC triển khai quốc gia phòng chống tội phạm Nghệ An 2012 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 694/KH-UBND-NC triển khai quốc gia phòng chống tội phạm Nghệ An 2012 2015

           • 27/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực