Kế hoạch 6949/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 6949/KH-UBND 2023 kiểm soát tài sản người có chức vụ cơ quan đơn vị Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6949/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả đối với việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ), Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị);

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao triển khai thực hiện công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện theo đúng quy định, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trong đó tập trung cho người trực tiếp làm công tác tổ chức, thanh tra, kiểm tra để thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập, tổng hợp báo cáo. Hướng dẫn cho các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng thời gian quy định.

2. Về tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

a) Đối với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm các nội dung chính như: Thời gian kê khai, biểu mẫu kê khai, thời gian và địa điểm nộp bản kê khai, các mốc thời gian cụ thể...) để làm cơ sở thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

- Rà soát người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 và gửi về Thanh tra tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023 để kiểm tra, theo dõi (Lưu ý: Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cần nêu rõ phương thức kê khai (hằng năm, bổ sung), thuộc thẩm quyền kiểm soát của cơ quan nào (cụ thể như: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh hay Ủy ban Kiểm tra cấp huyện kiểm soát…) để bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 đúng cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập).

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, gửi mẫu kê khai cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Tiếp nhận, lập sổ theo dõi kê khai, nhận và bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra tỉnh và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

- Thực hiện công khai tài sản, thu nhập.

- Báo cáo kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập.

b) Đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm kê khai theo mẫu quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; người kê khai phải lập 02 bản kê khai để bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý mình (01 bản bàn giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 01 bản để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động công khai bản kê khai). Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

3. Về tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập; công khai các bản kê khai; báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập

Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập; công khai các bản kê khai; báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

4. Về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Giao Thanh tra tỉnh căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch xác minh năm 2024 sau khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch, việc ban hành kế hoạch xác minh năm 2024 hoàn thành trước ngày 31/01/2024.

Kế hoạch xác minh hằng năm của Thanh tra tỉnh phải bảo đảm số cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành xác minh tối thiểu bằng 20% số cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền kiểm soát; có trách nhiệm bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập khi có yêu cầu; xây dựng kế hoạch xác minh. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý đối với trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục II, IV TTCP (b/c);
- TT TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh;
- Các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh;
- Các Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước;
- CPVP;
- Lưu: VT, HCTC, TH, NCKS (Tân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6949/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu6949/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(23/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6949/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 6949/KH-UBND 2023 kiểm soát tài sản người có chức vụ cơ quan đơn vị Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 6949/KH-UBND 2023 kiểm soát tài sản người có chức vụ cơ quan đơn vị Quảng Nam
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu6949/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành11/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (23/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 6949/KH-UBND 2023 kiểm soát tài sản người có chức vụ cơ quan đơn vị Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 6949/KH-UBND 2023 kiểm soát tài sản người có chức vụ cơ quan đơn vị Quảng Nam

              • 11/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực