Văn bản khác 695/KH-UBND

Kế hoạch 695/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 695/KH-UBND 2020 thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Văn bản số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức được bồi thường...; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

- Tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện; đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bồi thường nhà nước

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước; trọng tâm là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường Nhà nước đến cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2020.

3. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã thụ lý còn tồn đọng; chủ động, kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện theo quy định.

2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu695/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2020
Ngày hiệu lực12/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 695/KH-UBND 2020 thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 695/KH-UBND 2020 thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu695/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành12/02/2020
        Ngày hiệu lực12/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 695/KH-UBND 2020 thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 695/KH-UBND 2020 thực hiện công tác bồi thường nhà nước tỉnh Lâm Đồng

           • 12/02/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/02/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực