Văn bản khác 697/KH-UBND

Kế hoạch 697/KH-UBND năm 2013 thực hiện đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 697/KH-UBND 2013 phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm trái phép Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, phân công trách nhiệm các sở, ngành, địa phương, đơn vị với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm quán triệt triển khai và cụ thể hóa những nội dung của Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả góp phần cùng các tỉnh phía Bắc hoàn thành mục tiêu của Đề án: Đến hết năm 2013, cơ bản chấm dứt tình trạng vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép từ các tỉnh biên giới và các tỉnh lân cận vào địa bàn thành phố; xây dựng giải pháp lâu dài phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, lưu thông gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch điều tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý và tiêu hủy gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

- Các Sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động thu thập, trao đổi thông tin, phối kết hợp chặt chẽ với các địa phương khác triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Về công tác tuyên truyền:

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh, sử dụng gia cầm nhập khẩu trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho các hộ nông dân chăn nuôi gia cầm; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt cũng như phê phán những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này nhằm tạo sự đồng thuận để người dân ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào thị trường thành phố.

2. Kiểm tra, kiểm soát

- Các Sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Hải đoàn 38, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch điều tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý và tiêu hủy gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn.

- Các đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn các hành vi vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra chặt chẽ hàng hóa qua cửa khẩu; tập trung kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại ở các cửa khẩu.

- Công an thành phố:

+ Tổ chức trinh sát, điều tra, phát hiện các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chuyên vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn; phát hiện, kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép.

+ Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm việc buôn bán, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống, giấy chứng nhận kiểm dịch giả. Phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý khi có yêu cầu.

- Chi cục Quản lý thị trường:

+ Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn thành phố trên các tuyến vận chuyển, các địa bàn và tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, các kho chứa gia cầm đã sơ chế và các nhà hàng ăn uống trên địa bàn được phân công.

+ Đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình vận chuyển, kinh doanh, kiểm tra, xử lý gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (đối tượng, phương tiện vận chuyển, phương thức thủ đoạn, tuyến và địa bàn, số vụ phát hiện, kiểm tra, xử lý) trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan Thú y tăng cường kiểm tra tại các chợ đầu mối, thường xuyên cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trực tại các chốt kiểm dịch 24/24 giờ. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch khống, Giấy chứng nhận kiểm dịch giả. Thực hiện nghiêm việc kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch gia cầm, sản phẩm gia cầm theo quy định của pháp luật về Thú y; phân công cán bộ kiểm dịch làm việc cả ngày nghỉ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm của các tổ chức, cá nhân để thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong nước; tiến hành kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm rõ nguồn gốc. Xử lý nghiêm các trường hợp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch không đúng quy định.

- Việc xử lý vi phạm hành chính về vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thành lập Đội kiểm soát cơ động liên ngành:

Giao Sở Công Thương căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phố kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành khi việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép diễn biến phức tạp.

4. Cơ chế phối hợp

- Thường trực Ban Chỉ đạo 127/HP (Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương) là đầu mối tiếp nhận các thông tin từ Ủy ban nhân dân các quận huyện, các lực lượng chức năng và có trách nhiệm chuyển thông tin đến các cơ quan có trách nhiệm để kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a). Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đưa vào tiêu thụ tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các cơ sở dịch vụ ăn uống theo phân cấp. Xóa bỏ hoàn toàn các điểm tập kết gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn quản lý đồng thời ngặp chặn các điểm tập kết phát sinh.

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ đầu mối, các chợ dân sinh yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết chỉ kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng không kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thú y cơ sở không xác nhận nguồn gốc gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, phát hiện và thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng về các điểm tập kết, thu gom, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

b) Sở Công Thương: Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

c) Công an thành phố: Chỉ đạo lực lượng công an điều tra, nắm tình hình các đường dây, ổ nhóm, tập trung xử lý các đối tượng cầm đầu, các hành vi vi phạm về vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Hải đoàn 38 Bộ đội biên phòng: Chỉ đạo lực lượng biên phòng thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển gia cầm trái phép vào địa bàn thành phố.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện kiểm dịch, kiểm tra, giám sát việc cấp phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu. Rà soát, đánh giá hoạt động của các chốt, trạm kiểm dịch động vật đảm bảo lưu thông hàng hóa và yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về thú y.

- Lấy mẫu xét nghiệm bệnh, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; đánh giá tình hình và cảnh báo nguy cơ về dịch, bệnh, an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

e) Sở Y tế: Cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào thị trường thành phố và hỗ trợ nghiệp vụ khi có yêu cầu.

f) Sở Tài chính: Hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia kiểm tra, kiểm soát; kinh phí xét nghiệm bệnh, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; kinh phí cho việc lưu giữ, tiêu hủy đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khâu trái phép, không rõ nguồn gốc; chi thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích.

2. Thời gian thực hiện

- Triển khai đợt hoạt động cao điểm ngăn chặn nhập khẩu, vận chuyên, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đến hết tháng 02 năm 2013.

- Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày ký ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

3. Chế độ báo cáo và khen thưởng

- Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện báo cáo định kỳ hàng tháng vào ngày 20 của tháng (nội dung báo cáo gồm: Đánh giá tình hình; công tác tổ chức triển khai; kết quả đạt được, các vụ việc điển hình; khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục) và báo cáo đột xuất khi có các vấn đề mới phát sinh trên địa bàn gửi về Chi cục Quản lý thị trường, 44 Lạch Tray, Hải Phòng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế có trách nhiệm sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Việc khen thưởng các lực lượng tham gia ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, các lực lượng chức năng có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở: CT, TTTT, NNPTNT, TC, Y tế;
- CATP;
- BCH BĐ BP HP;
- HĐ 38 BĐ BP;
- Cục HQ TP;
- Chi cục: QLTT, Thú y;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- CV: CT, NN, YT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 697/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu697/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2013
Ngày hiệu lực29/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 697/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 697/KH-UBND 2013 phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm trái phép Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 697/KH-UBND 2013 phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm trái phép Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu697/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành29/01/2013
        Ngày hiệu lực29/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 697/KH-UBND 2013 phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm trái phép Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 697/KH-UBND 2013 phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm trái phép Hải Phòng

            • 29/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực