Văn bản khác 7/KH-UBND

Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Kế hoạch 7/KH-UBND 2021 ứng phó thảm họa vỡ đê đập hồ thủy lợi tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7/KH-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ THẢM HỌA VỠ ĐÊ, ĐẬP HỒ, THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc chủ động ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

2. Yêu cầu

- Chủ động xây dựng các phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

- Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng.

- Kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm về kinh tế-xã hội và an ninh, quốc phòng trong khu vực bị vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy trong quá trình ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán.

- Bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và nơi sơ tán dân.

- Tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

II. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ VỠ ĐÊ, ĐẬP HỒ, THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, tỉnh Bến Tre đã được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đầu tư xây dựng một số công trình quan trọng thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Bắc - Nam Bến Tre; công trình Cống đập Ba Lai; hồ chứa nước Kênh Lấp, huyện Ba Tri; nhiều tuyến đê sông, đê bao cục bộ, đê bao các cồn,… Các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả ngăn mặn, trữ ngọt, triều cường trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi vẫn chưa được khép kín do hệ thống thủy lợi Bắc và Nam Bến Tre đầu tư còn dở dang và Dự án quản lý nước (JICA3) vừa triển khai giai đoạn thiết kế và đấu thầu xây lắp,… do đó tỉnh chưa thể chủ động kiểm soát được nguồn nước trong tình huống xâm nhập mặn, triều cường diễn biến gay gắt, điển hình các thiệt hại do triều cường như: năm 2017, sạt lở đê bao cồn Phú Đa - Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách và sạt lở khu vực cồn Thành Long, ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam; năm 2020, sạt lở đê bao ven sông Cổ Chiên, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách và sạt lở đê bao khu vực ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản (nhà ở, hoa màu,...) của người dân.

Trước các tác động phức tạp của sự biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt cộng hưởng với thủy triều dâng cao trong điều kiện hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khép kín có khả năng xảy ra sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, phá hủy nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan để ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng để đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra.

2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn; định hướng, cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời nhằm để giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ra; khắc phục khẩn trương và hiệu quả sau sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

4. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; chỉ huy, điều hành sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”.

5. Phối hợp hỗ trợ, giúp chính quyền và nhân dân chủ động triển khai kế hoạch, biện pháp cần thiết, hợp lý trong và sau sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi để ứng phó và khắc phục hậu quả.

IV. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ VỠ ĐÊ, ĐẬP HỒ, THỦY LỢI

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi,…trong đó tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Giải pháp phi công trình

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã để kịp thời chỉ đạo, điều hành ứng phó khi xảy ra sự cố thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò tích cực, tự giác, chủ động của người dân trong thực hiện các giải pháp phòng tránh, ứng phó sự cố xảy ra.

- Tổ chức thường trực, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; thông báo thường xuyên, kịp thời ban hành các công văn thông báo, cảnh báo thiên tai về sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi đến chính quyền, người dân và các đơn vị quản lý, khai thác biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân; tăng cường, đảm bảo huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó theo Phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng phó sự cố xảy ra do vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án cụ thể đối với các khu vực xung yếu (khu vực ven sông, rạch, các cồn và đặc biệt khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ sạt lở); chủ động sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản khi xảy ra vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi, nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ và người dân, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ra, từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thảm họa.

- Xây dựng cơ chế phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác ứng phó sự cố thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và khắc phục hậu quả sau thảm họa.

- Tăng cường quan trắc, cảnh báo, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ tốt cho đời sống dân sinh xã hội.

2. Giải pháp công trình

- Đầu tư, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến phòng chống thiên tai: phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về phòng chống thiên tai theo quy định (có xem xét đến điều kiện sinh kế bền vững của người dân); Hướng dẫn người dân các mô hình nhà ở an toàn; xây dựng các trụ sở, cơ quan trên địa bàn kết hợp là nơi tránh trú an toàn cho cộng đồng khi thiên tai (thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi) xảy ra.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, hệ thống thủy lợi lớn (Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre, các cống điều tiết đầu mối, Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3),...).

- Thường xuyên kiểm tra đê, đập hồ, thủy lợi để kịp thời sửa chữa nếu có xảy ra hư hỏng đột xuất. Chế độ vận hành hệ thống công trình thủy lợi hợp lý tránh và giảm nhẹ hiện tượng xói bồi cục bộ ở trước và sau công trình.

- Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào công tác đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kế hoạch này của các ngành, địa phương; đột xuất và định kỳ 6 tháng, năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp theo dõi.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thảm họa gây ra.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi, cho cán bộ (phụ trách quản lý nhà nước về đê, đập hồ, thủy lợi) và người dân nhằm nâng cao năng lực, nhận thức cho từng cá nhân trong việc phòng tránh, ứng phó thảm họa.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phòng chống, ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ra và bảo đảm phát triển bền vững; quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai, bao gồm công trình đê kè, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở và các công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai.

- Đề xuất, kiến nghị/tham mưu đề xuất, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi hỗ trợ tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án/ công trình thủy lợi để sớm đưa vào phục vụ ngăn mặn, lũ, triều cường (Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3), Dự án hệ thống thủy lợi Bắc - Nam Bến Tre,…).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất bố trí nguồn vốn để thực hiện kế hoạch ứng phó với sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Xây dựng phương án hoạt động ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt.

- Xây dựng phương án hiệp đồng các lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; đảm bảo sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị.

- Tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra các đơn vị về việc quản lý, bảo trì, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị đã được đầu tư để đảm bảo sẵn sàng trong các tình huống khẩn cấp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án và triển khai lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời dân để đối phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ra; phối hợp các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

4. Công an tỉnh

- Lập phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; khi có sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra phải triển khai ngay kế hoạch bảo vệ, không để phần tử xấu lợi dụng sự cố để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi cho các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi, cứu nạn, cứu hộ trình Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh (theo phân cấp) phê duyệt chủ trương để phân kỳ thực hiện. Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa,... các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả trong quá trình tham gia giải quyết tình huống sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và chi viện, hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu.

- Tổ chức thực tập, diễn tập các phương án tìm kiếm cứu nạn nhằm ứng phó có hiệu quả khi xảy ra tình huống vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

5. Sở Giao thông vận tải

- Lập phương án phòng chống, xử lý sự cố hư hỏng, khắc phục hậu quả và khắc phục khẩn cấp do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi gây ra đối với các công trình giao thông.

- Lập phương án đảm bảo an toàn giao thông vận tải trước, trong và sau khi xảy ra sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; đặc biệt chú trọng phương án giải phóng giao thông phục vụ hoạt động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

- Lập phương án chuẩn bị và huy động các trang thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác sơ tán, ứng phó và khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Đánh giá tình hình thực tế về lực lượng, phương tiện, vật tư cứu hộ giao thông, bảo đảm an toàn giao thông vận tải khi sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra.

6. Sở Y tế

- Nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu toàn tỉnh đủ mạnh, hiện đại, triển khai kịp thời trong mọi tình huống; trong đó có việc xây dựng phương án cấp cứu, điều trị nạn nhân khi xảy ra sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương làm tốt công tác kết hợp quân-dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố tham gia sơ cấp cứu, cứu trợ xã hội khẩn cấp khi có sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ.

- Tổ chức, tham gia diễn tập với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan về sơ cấp cứu, đặc biệt diễn tập có số lượng nạn nhân lớn.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; phối hợp với các ngành liên quan kịp thời thông tin cảnh báo thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các kiến thức về phòng, chống thiên tai đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phương án chuẩn bị dự phòng trang thiết bị thông tin chuyên dùng đảm bảo an toàn, thông suốt thông tin liên lạc trước, trong và sau sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

9. Sở Công Thương

Phối hợp với các ngành, địa phương có phương án chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, đặc biệt là các vùng xảy ra sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc dự phòng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra.

10. Sở Xây dựng

- Rà soát yêu cầu các đơn vị quản lý sử dụng công trình tổ chức kiểm định các công trình cũ, nguy hiểm để có biện pháp xử lý đảm bảo hạn chế tác hại khi xảy ra sự cố.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp kỹ thuật chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.

11. Các Sở, ngành, đơn vị khác

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tế khách quan, địa bàn hoạt động để quyết định thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực thuộc Sở, ngành, đơn vị mình.

- Xây dựng phương án hoạt động tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ liên quan đến Sở, ngành, đơn vị mình.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng chi tiết phương án ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống vỡ đê, đập hồ, thủy lợi xảy ra trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

- Xây dựng phương án ứng phó với sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do vỡ đê, đập hồ, thủy lợi đối với từng công trình đê, đập hồ, thủy lợi có trên địa bàn; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện các phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời rà soát xây dựng phương án ứng phó cụ thể đối với các khu vực xung yếu (khu vực ven sông, rạch, các cồn và đặc biệt khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ sạt lở), phù hợp tình hình của địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị, phường, xã, thị trấn trực thuộc chủ động tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định, kịp thời báo cáo và đề xuất cấp trên các biện pháp xử lý, khắc phục.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai và văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Chủ động huy động nguồn lực và lồng ghép các hoạt động phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án đúng theo kế hoạch đã đề ra; trong quá trình đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình có xem xét đến phòng chống thiên tai và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công trình.

14. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bến Tre

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ các công trình thủy lợi trong giai đoạn hệ thống công trình thủy lợi chưa được đầu tư khép kín, có phương án vận hành hệ thống cống linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế.

- Xây dựng quy trình vận hành công trình thủy lợi hợp lý tránh và giảm nhẹ hiện tượng xói bồi cục bộ ở trước và sau công trình, đặc biệt, đối với các hệ thống công trình chưa được khép kín cần phải có phương án chi tiết, cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ; thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; thực hiện việc nạo vét khu vực cửa cống lấy nước, hệ thống kênh mương,... để thông thoáng dòng chảy; đặc biệt là các cửa cống phải đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc ngăn mặn, trữ ngọt, triều cường và khi có sự cố xảy ra.

- Cử cán bộ phụ trách quản lý đê, đập hồ, thủy lợi tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi để nâng cao năng lực, nhận thức cho từng cá nhân trong việc phòng tránh, ứng phó thảm họa.

- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời ứng phó sự cố xảy ra do vỡ đê, đập hồ, thủy lợi.

15. Các tổ chức chính trị-kinh tế-xã hội và cộng đồng

- Triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Hàng năm chủ động xây dựng phương án ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. Triển khai thực hiện phương án ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương; tham gia ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi theo sự điều động của cơ quan có thẩm quyền.

- Khuyến khích các tổ chức chính trị-kinh tế-xã hội, phi chính phủ và cộng đồng tích cực tham gia thực hiện phương án ứng phó sự cố vỡ đê, đập hồ, thủy lợi và đầu tư vào các dự án phòng chống thiên tai.

Trên đây là Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch, Giám đốc/thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (thay b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT;
- BQL các KCN;
- Cty TNHH MTV Khai thác CTTL;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các PCVP;
- Phòng TH, KT, TCĐT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trúc Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu7/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2021
Ngày hiệu lực04/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 7/KH-UBND 2021 ứng phó thảm họa vỡ đê đập hồ thủy lợi tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 7/KH-UBND 2021 ứng phó thảm họa vỡ đê đập hồ thủy lợi tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu7/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Trúc Sơn
        Ngày ban hành04/01/2021
        Ngày hiệu lực04/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 7/KH-UBND 2021 ứng phó thảm họa vỡ đê đập hồ thủy lợi tỉnh Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 7/KH-UBND 2021 ứng phó thảm họa vỡ đê đập hồ thủy lợi tỉnh Bến Tre

              • 04/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực