Văn bản khác 700/KH-UBND

Kế hoạch 700/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Kế hoạch 700/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ; THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chương trình số 141-CTr/TU ngày 07/01/2019), UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện sp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch s86-KH/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Đề án sp xếp, t chc lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu ph; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh (gọi tắt là Đề án 1322)

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thôn, khu ph.

- Xác định nội dung công việc, lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các S, Ban, ngành cấp tnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp thôn, khu phố giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tnh.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện, thành phố, thị xã.

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thcấp tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ nay đến năm 2021.

2. Xây dựng các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Đề án 1322 trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Đề án 1322, xây dựng các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gửi Sở Nội vụ tng hợp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 02 năm 2019.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi tổ chức lấy ý kiến c tri.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 3 năm 2019

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri, tng hợp ý kiến cử tri về Đề án sp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2019.

- Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến cử tri, Sở Nội vụ chtrì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn chnh Đề án báo cáo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 5 năm 2019.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.

- Sở Nội vụ hoàn chnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án sp xếp đơn vị hành chính cp xã trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hồ sơ, thủ tục trình Bộ Nội vụ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh để Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 năm 2019.

3. Triển khai sắp xếp đơn v hành chính cấp xã.

Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trin khai sp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành từ quý IV năm 2019, chậm nht trong quý I năm 2020.

4. Triển khai thực hiện sắp xếp thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nội vụ tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục, Đề án sp xếp thôn, khu phố của các huyện, thành phố, thị xã báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 02 năm 2019.

- Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định sp xếp thôn, khu phtrên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 3 đến tháng 4 năm 2019.

- Sau khi HĐND tỉnh quyết định việc sp xếp thôn, khu phố, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trn trên địa bàn tổ chức thực hiện sắp xếp thôn, khu ph.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các huyện, thành phố, thị xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thôn, khu phố; Hướng dẫn sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; định kỳ tham mưu UBND tỉnh thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm btrí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của kế hoạch này bao gồm: Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; triển khai thực hiện sp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện phối hợp có hiệu quả với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mc, phát sinh, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đxem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND, UBMTTQVN tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- L
ưu VT, SNV, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 700/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu700/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2019
Ngày hiệu lực25/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 700/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 700/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 700/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố Quảng Trị
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu700/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành25/02/2019
        Ngày hiệu lực25/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 700/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 700/KH-UBND 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thôn khu phố Quảng Trị

           • 25/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực