Văn bản khác 703/KH-UBND

Kế hoạch 703/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 703/KH-UBND 2017 Nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hình sự Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/KH-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2016, có tính đến năm 2020”; ngày 24/02/2016, UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án.

Kết quả sơ kết cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, tạo bước đột phá mới, hiệu quả tốt trong công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các mục tiêu của Đề án cơ bản đã được hoàn thành: 100% các bản án, quyết định thi hành án được thực hiện đầy đủ, nghiêm minh, đã chuyn 11.599 lượt phạm nhân đi chấp hành án phạt tù; lập hồ sơ tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ trên 95% đối tượng bị kết án phạt tù ngoài xã hội và người chấp hành án phạt tại xã, phường, thị trấn, gồm: Tại ngoại 1.876 người, hoãn thi hành án 579 người, tạm đình chỉ thi hành án 99 người; án treo 5.961 người, cải tạo không giam giữ 1.067 người, quản chế 23 người và hàng chục đối tượng chấp hành các loại án phạt khác... Hệ thống Cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp hoạt động ổn định, nề nếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật được chú trọng trang bị; lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự từng bước chính quy, tinh nhuệ, thực hiện ngày càng tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đã có sự phối hợp chặt chẽ, thng nhất giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; công tác thông tin truyền thông được chú trọng hơn, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong mọi tầng lớp nhân dân; tỷ lệ tái phạm tội thấp (6,5 %)....

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số mục tiêu của Đề án vẫn chưa hoàn thành, chưa tương xứng với tình hình thực tiễn, như: Sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, thủ trưởng một số ngành, đơn vị, địa phương còn hạn chế; công tác quản lý, giám sát đối tượng thi hành án ở một số địa phương vẫn còn bộc lộ sơ hở, hạn chế; công tác tuyên truyền có nơi, có thời điểm chưa thường xuyên, còn hình thức, nội dung chưa phong phú, phù hợp; cơ sở vật chất trang bị cho lực lượng Công an cấp cơ sở còn thiếu, nhất là cấp xã; việc xử lý các đối tượng vi phạm nghĩa vụ chấp hành án... chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Đề án nói riêng, công tác thi hành án hình sự nói chung.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu của Đề án, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, đáp ứng yêu cầu quản lý toàn diện, chặt chẽ các đối tượng chấp hành án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, địa phương; tăng cường tính chủ động, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, khc phục tồn tại tiến tới hoàn thành và duy trì dài hạn các mục tiêu của Đề án.

3. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, tạo chuyển biến mạnh mẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các bộ luật, các luật về công tác thi hành án hình sự, trọng tâm là: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Ttụng hình sự số 101/2015/QH2013, Nghị quyết số 144/2016/QH13, Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể, đa dạng, phong phú làm chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức và hành động của lực lượng làm công tác thi hành án hình sự.

2. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ số người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cảnh cáo, trục xuất. Tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, giảm tối đa đối tượng trốn thi hành án, bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm minh.

3. Tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân thi hành án ở trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an cấp huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phạm nhân lao động, cải tạo, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Thường xuyên rà soát nắm tình hình, lập danh sách theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án ngoài xã hội.

4. Chú trọng công tác phối hợp, trao đổi thông tin, chuyển giao hồ sơ, tài liệu giữa các cơ quan chức năng, nhất là Tòa án - Viện Kiểm sát - Công an, việc tống đạt các quyết định liên quan đến công tác thi hành án phải được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; xem xét các trường hợp đề nghị tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn chặt chẽ, không đxảy ra các hành vi tiêu cực, sai phạm trong công tác thi hành án; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm tốt hơn na công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; giảm, miễn thời gian thử thách của án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế....; triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” trên địa bàn tỉnh.

5. Hàng năm, tiếp tục duy trì tổ chức tập huấn Luật thi hành án hình sự, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản pháp luật khác, nhất là các văn bản mới cho 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ và những người được giao thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác thi hành án hình sự.

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ tốt công tác quản lý, giam giữ cải tạo can phạm nhân và quản lý, giám sát đối tượng chấp hành án hình sự ngoài xã hội; tạo nguồn hỗ trợ kinh phí, các điều kiện cần thiết để lực lượng Công an cấp cơ sở thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Vận dụng các nguồn lực hợp lý để đảm bảo chế độ, chính sách đối với người làm công tác thi hành án hình sự.

7. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thi hành án hình sự, xây dựng các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự; tiến tới dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vào quý III năm 2020.

III. GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

1.1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các mặt công tác thi hành án hình sự và hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự gắn với Chỉ thị số 16/CT-BCA-C81 ngày 30/12/2016 của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và đặc xá trong Công an nhân dân” và “Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện”. Tham mưu công tác sơ, tng kết thực hiện Đề án hàng năm và tổng kết triển khai thực hiện Đề án, dự kiến quý III năm 2020.

1.2. Hàng năm, tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ, pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác thi hành án hình sự cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý và thi hành án hình sự, Công an phụ trách xã, Cảnh sát khu vực, trưởng, phó trưởng Công an xã hiểu, nắm vững và thi hành đúng các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

1.3. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc thi hành các bản án, quyết định thi hành án hình sự.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát rà soát toàn bộ những người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ, trốn thi hành án; người đang chấp hành án phạt tại xã, phường, thị trấn và chấp hành các biện pháp tư pháp ở các địa phương, phát hiện những trường hợp còn sót, lọt, tiếp tục mở hồ sơ theo dõi, quản lý; đảm bảo 100% đối tượng bị kết án phải có hồ sơ quản lý và theo dõi chặt chẽ ngay từ cấp cơ sở.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ chấp hành án, củng cố chứng cứ, hồ sơ phục vụ việc hủy bỏ quyết định cho hưởng án treo theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Phối hợp xây dựng quy chế phối hợp liên ngành Công an - Tòa án - Viện Kiểm sát cấp tỉnh đkịp thời trao đổi thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê liên ngành đảm bảo thống nhất, kịp thời, khách quan, trung thực về tình hình, sliệu người chấp hành án hình sự trong từng địa phương và toàn tỉnh.

- Phối hợp trong thẩm tra, xác minh các điều kiện, tiêu chuẩn đối với người được đề nghị hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi hành án hình sự.

- Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chuyển giao hồ sơ, tài liệu giữa các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở trong và ngoài địa bàn tỉnh nhm thắt chặt việc quản lý, theo dõi đối với số đối tượng bị kết án tù ngoài xã hội, người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú; tổ chức truy bắt có hiệu quả đối với các đối tượng trốn thi hành án.

1.4. Tiếp tục đề xuất, huy động các nguồn lực từ Bộ Công an, Công an tỉnh và các nguồn ở địa phương để đảm bảo kinh phí xây dựng khu giam giữ người bị kết án tử hình ở Trại tạm giam, khu điều trị cho can phạm nhân ở Bệnh viện Lao và Phổi Nghệ An; tiếp tục sửa cha, nâng cấp và xây dựng mới 12/21 nhà tạm giữ Công an cấp huyện đã xuống cấp chưa được xây mới theo thẩm quyền điều tra; bổ sung các trang thiết bị, công cụ, phương tiện, cơ sở vật chất còn thiếu ở các đơn vị, địa phương, phục vụ có hiệu quả công tác thi hành án hình sự.

1.5. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục lập dự trù kinh phí phục vụ cho việc thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả.

2. Tòa án nhân dân tỉnh

- Chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát cùng cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và chính quyền các cấp để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện “Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện” theo Kế hoạch số 645/KH-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa trong việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu thi hành án cho các cơ quan chức năng có liên quan, đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tiến hành rà soát, đánh giá lại việc cho tại ngoại, ra các quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải đúng điều kiện, tiêu chuẩn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp ra quyết định trái pháp luật; kịp thời gửi các quyết định về hoãn, tạm đình chỉ thi hành án để Cơ quan thi hành án hình sự Công an các cấp và chính quyền địa phương tổ chức quản lý, giám sát ngay từ cơ sở.

- Chỉ đạo thống nhất cách thức, quy trình gửi và tống đạt các quyết định đến đối tượng thi hành án, nắm rõ kết quả tống đạt nhằm khắc phục tình trạng sai sót trong quá trình chuyển, gửi, tránh trường hợp người chấp hành án không biết để tự nguyện chấp hành án hoặc khi cơ quan Công an tổ chức áp giải đối tượng cho rằng chưa nhận được quyết định thi hành án nên chống đối, không chấp hành.

- Tăng cường chấn chỉnh công tác xét giảm thời hạn đối với người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn (án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế...) khắc phục tình trạng đối phó, hình thức trong công tác xét giảm, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch để người chấp hành án được hưởng các quyền lợi của mình theo quy định pháp luật. Tiến hành rà soát các đối tượng bị kết án phạt tù đang tại ngoại, bản án đã có hiệu lực pháp luật, có quyết định thi hành án nhưng trốn thi hành án để đề nghị cơ quan Công an tổ chức truy bắt, áp giải thi hành án.

- Tăng cường trao đổi thông tin hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các thủ tục, tài liệu, hồ sơ thi hành án; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác hồ sơ thi hành án hình sự.

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự. Kiểm sát việc ban hành các quyết định thi hành án, quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, công tác triển khai thực hiện các quyết định của Tòa án; công tác hồ sơ; công tác quản lý, theo dõi, giám sát đối tượng thi hành án. Thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan thi hành án hình sự và các cơ quan chức năng có liên quan theo thẩm quyền trong việc lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ; công tác theo dõi, đánh giá quá trình cải tạo của các loại đối tượng chấp hành hình phạt tù khác (ngoài án phạt tù) ở địa phương.

- Tăng cường phát hiện, kiến nghị hoặc yêu cầu xử lý ngay những trường hợp vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự theo thẩm quyền; hủy bỏ, kiến nghị hoặc ra các quyết định phù hợp để giải quyết các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thi hành án hình sự.

- Chủ trì việc xây dựng quy chế liên ngành cấp tỉnh; phối hợp cơ quan Công an, Tòa án nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi hành án ở các đơn vị, địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo tháo gnhững khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án hình sự.

4. Sở Tư pháp

- Tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã và chỉ đạo các Phòng Tư pháp huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện Đề án.

- Giám sát, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy lý lịch tư pháp theo đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, không xảy ra sai sót, vi phạm để đối tượng có thể lợi dụng nhằm mục đích xuất, nhập cảnh trái pháp luật; làm giả hồ sơ, tài liệu....; hỗ trợ có hiệu quả hoạt động ttụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc liên quan đến một số quy định của Luật thi hành án hình sự và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để kịp thời tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục sửa đổi, bổ sung.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đề nghị Báo Nghệ An

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa số lượng, chất lượng các chương trình, phóng sự, bài viết về tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự trên các phương tiện truyền thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền đối tượng trọng điểm, nhất là những người bị kết án phạt tù ngoài xã hội, người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn; những người chưa bị kết án nhưng có những biểu hiện vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật kém; đối tượng là công dân, thân nhân người phạm tội. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải dễ nhớ, dễ hiểu, lồng ghép vào các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng sinh động các phóng sự, bài viết, hình ảnh về công tác thi hành án.

- Thống nhất chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể, các tổ tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa... Đảm bảo nội dung, thời lượng và tính thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến mọi đối tượng.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, dạy văn hóa cho phạm nhân, học viên, người chấp hành án tại địa phương; kêu gọi khuyến khích xây dựng các loại quxã hội, quỹ từ thiện, quhòa nhập cộng đồng... để hỗ trợ cho công tác thi hành án hình sự, nhất là hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chấp hành án hoặc chấp hành xong án phạt tù.

- Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con phạm nhân không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng.

7. Sở Y tế

- Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho can phạm nhân. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kịp thời tổ chức trưng cầu giám định y khoa, giám định tỷ lệ thương tích, sức khỏe, khám nghiệm tử thi can phạm nhân... khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện tốt việc bắt buộc chữa bệnh đối với can phạm nhân, người bị kết án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Xem xét, giám sát chặt chẽ việc ra các kết luận về tình trạng bệnh tật của can phạm nhân, người bị kết án phạt tù; tránh trường hợp đối tượng có thể lợi dụng để trốn tránh việc thi hành án, hoãn, tạm đình chỉ hoặc phục vụ mục đích khác trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ bệnh án để thực hiện các yêu cầu theo quy định của pháp luật trong công tác thi hành án.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng chỉ đạo việc bố trí đất xây dựng khu điều trị cho can, phạm nhân tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Nghệ An.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở, trung tâm giáo dục, đào tạo phối hợp tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục văn hóa cho đối tượng thi hành án hình sự và các đối tượng khác theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục đào tạo. Trong đó:

- Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng PC81, PC81B), các Trại giam đóng quân trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, cử giáo viên tham gia giảng dạy cho đối tượng chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an tỉnh nghiên cứu, đưa nội dung pháp luật thi hành án hình sự vào nội dung giảng dạy, giáo dục pháp luật trong trường học, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý, theo dõi người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; tăng cường tuần tra kiểm soát, theo dõi, phát hiện người đang chấp hành án hình sự có biểu hiện bất minh, đi khỏi địa phương, đi lại khu vực biên giới trái phép; phối hợp tổ chức truy bắt người chấp hành án hình sự bỏ trốn, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật khác theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Phối hợp thực hiện tốt các chương trình, đề án về phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, lồng ghép có hiệu quả công tác vận động qun chúng tham gia quản lý, giáo dục người chấp hành án hình sự gắn với duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

- Tích cực tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, theo dõi, giúp đngười chấp hành án hình sự tại địa phương; thực hiện tốt cuộc vận động “Giáo dục, cảm hóa người lầm li tại cộng đồng dân cư”.

- Phát động thi đua thực hiện các phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng làng xã, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa gắn với việc tích cực tham gia giúp đỡ người chấp hành án, người tái hòa nhập cộng đồng.

11. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết cho các đơn vị, địa phương theo nội dung của Đề án; bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí thường xuyên, đột xuất phục vụ công tác thi hành án hình sự nói chung, việc thực hiện Đề án nói riêng.

12. Đề nghị Trại giam số 3 và Trại giam số 6

- Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn các cơ sở giam giữ, phòng, chống phạm nhân trốn, chống phá, vi phạm nội quy trại giam, vi phạm pháp luật, phòng chống cháy nổ... không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt chế độ chính sách, làm tốt công tác xét đề nghị giảm án, đặc xá, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân; phối hợp quản lý các đối tượng tạm đình chỉ thi hành án; chăm sóc sức khỏe, khám điều trị cho phạm nhân. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức dạy nghề, dạy văn hóa, giáo dục pháp luật cho phạm nhân đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giúp phạm nhân có đủ kỹ năng, điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.

13. Các sở, ban, ngành khác: Phối hợp triển khai các nội dung có liên quan đến công tác thi hành án hình sự trong Đề án khi có yêu cầu.

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương xác định rõ trách nhiệm, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện Đán. Trong đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng, phó thủ trưởng, cán bộ chủ chốt của các ngành ở địa phương để chỉ đạo kiểm tra và thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp làm tốt công tác tiếp nhận quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người có án phạt tù đang tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; người chấp hành án phạt tại xã, phường, thị trấn; người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chỉ đạo tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những người vi phạm nghĩa vụ chấp hành án.

- Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, xã hội hóa mạnh mẽ công tác thi hành án hình sự một cách tích cực, hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo việc sơ, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm và đẩy mạnh công tác thực hiện các chương trình, đề án, các giải pháp về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội gắn với công tác triển khai quản lý chặt chẽ các đối tượng thi hành án hình sự.

- Cân đối ngân sách hàng năm trích một khoản kinh phí phù hợp để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ... phục vụ công tác quản lý, theo dõi của các ngành ở địa phương trong công tác thi hành án hình sự; nâng cấp, sửa chữa các cơ sở tạm giam, tạm giữ.

- Hàng năm hoặc đột xuất thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể đtriển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và gửi kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp, theo dõi.

2. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Htrợ tư pháp) trước ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, thông báo cho các ngành chức năng theo quy định.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục VIII - BCA (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP (NC) UBND
tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC (Xuân Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 703/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu703/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 703/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 703/KH-UBND 2017 Nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hình sự Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 703/KH-UBND 2017 Nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hình sự Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu703/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 703/KH-UBND 2017 Nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hình sự Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 703/KH-UBND 2017 Nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hình sự Nghệ An

           • 27/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực