Văn bản khác 703/KH-UBND

Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 703/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”;

Thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án năm 2019 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, mục tiêu tỷ lệ % phải đạt được của năm 2019 theo Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021. Lựa chọn mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nhất là nơi trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng dễ xảy ra, diễn biến phức tạp theo yêu cầu Văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

2. Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Từng bước đưa chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính để đến hết năm 2021 đạt tỷ 100% mục tiêu này.

2. Hoàn thành 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

3. Hoàn thành 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới nhiều hình thức.

4. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 90% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

5. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 85% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 75% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

7. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 60% đến 70% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

8. Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với Nhân Dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân Dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tùy vào đối tượng, địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung thực hiện nêu tại Mục III của Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; trọng tâm, trọng điểm vào các nội dung:

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng về PCTN.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa bàn

2.1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng mô hình điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức các hoạt động như nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ tài liệu pháp luật về PCTN; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng....

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2.2. Cấp huyện:

- Xây dựng mô hình điểm tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.

- Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức; các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân Dân chấp hành pháp luật tại địa phương; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh PCTN tại địa bàn dân cư; tuyên truyền pháp luật về PCTN trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại địa bàn....

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chung

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động chuyên môn, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân Dân trên các địa bàn dân cư.

- Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân Dân với hình thức ứng dụng công nghệ thông tin qua dịch vụ tin nhắn điện thoại.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - ngày 09 tháng 12.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh

a) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo để tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP- TTT ngày 10/4/2019 về phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.2. Sở Tư pháp

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

c) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử.

2.4. Sở Nội vụ

Tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tổ chức và hướng dẫn đơn vị trực thuộc, các đơn vị hoạt động trong ngành, lĩnh vực tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

c) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.7. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định Luật Ngân sách nhà nước; đảm bảo kinh phí thực hiện và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Kế hoạch.

2.8. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

a) Tổ chức hướng dẫn và trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các đài phát thanh trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và miền núi.

b) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

d) Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.9. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan đoàn thể của tỉnh

a) Chủ động phối hợp, tích cực tham gia với các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể nêu trên.

b) Đảm bảo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị mình được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN.

2.10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Trong phạm vi quản lý tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như các cơ quan, tổ chức của Tỉnh nêu tại Mục 2 .2 đến 2.6 và Mục 2.8 Phần này. Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu cụ thể nêu tại Phần II của Kế hoạch.

b) Giao Thanh tra cấp huyện hoặc thành lập Tổ giúp việc (khi xét thấy cần thiết) chủ trì, giúp UBND cấp huyện tham mưu tổ chức, chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo về Ban chỉ đạo của Tỉnh.

2.11. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

2.12. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

a) Tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các hội viên và luật sư thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

2.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành, các cấp và đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện phổ biến Kế hoạch này.

2. Thanh tra tỉnh phối hợp Ban chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương trước ngày 30/11/2019.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương được phân công nêu tại Mục 2, Phần IV tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2019, gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình UBND tỉnh. Lưu ý báo cáo kết quả thực hiện nêu rõ tỷ lệ % đạt được so với mục tiêu tỷ lệ % đặt ra.

4. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

5. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh;
- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: P.HCTC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 703/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu703/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 703/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 703/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 703/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu703/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 703/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 703/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang

         • 05/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực