Văn bản khác 704/KH-UBND

Kế hoạch 704/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 704/KH-UBND 2019 tuyên truyền phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”;

Thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01 tháng 11năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, mục tiêu tỷ lệ % phải đạt được của năm 2020 theo Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền. Nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

1. Tiếp tục chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật PCTN, đạo đức liêm chính để đến hết năm 2021 đạt tỷ 100% mục tiêu này.

2. Hoàn thành 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

3. Hoàn thành 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới nhiều hình thức.

4. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 10% còn lại là lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

5. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 15% còn lại là người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 25% còn lại là người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

7. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 70% đến 85% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

8. Tiếp tục hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với Nhân Dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân Dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tùy vào đối tượng, địa bàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lựa chọn nội dung thực hiện nêu tại Mục III của Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; tập trung vào các nội dung:

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng về PCTN.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Các tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chung

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Hoàn thiện tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động chuyên môn, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân Dân trên các địa bàn dân cư.

- Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân Dân với hình thức ứng dụng công nghệ thông tin qua dịch vụ tin nhắn điện thoại.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - ngày 09 tháng 12.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thanh tra tỉnh

a) Cung cấp các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng.

2.2. Sở Tư pháp

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; PCTN trong xây dựng chính sách, pháp luật.

c) Tiếp tục đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

d) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho lãnh đạo và người lao động tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

đ) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y tế

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

c) Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử.

2.4. Sở Nội vụ

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tổ chức và hướng dẫn các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn đơn vị trực thuộc, các đơn vị hoạt động trong ngành, lĩnh vực tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

b) Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Tổ chức các cuộc liên hoan hoặc thi nghệ thuật sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

d) Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

đ) Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Tiếp tục tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

c) Tổ chức và hướng dẫn đơn vị trực thuộc, các đơn vị hoạt động trong ngành, lĩnh vực tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

d) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.7. Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định Luật Ngân sách nhà nước; đảm bảo kinh phí thực hiện và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Kế hoạch.

2.8. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

a) Tiếp tục tổ chức hướng dẫn và trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các đài phát thanh trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và miền núi.

b) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng chuyên mục PCTN trên truyền thanh, truyền hình;

d) Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

đ) Tiếp tục quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

g) Tùy vào điều kiện tổ chức liên hoan truyền hình có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.9. Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan đoàn thể của tỉnh

- Chủ động phối hợp, tích cực tham gia với các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ cụ thể nêu trên.

- Đảm bảo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đơn vị mình được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN.

2.10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Trong phạm vi quản lý tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như các cơ quan, tổ chức của Tỉnh nêu tại Mục 2.2 đến 2.6 và Mục 2.8 Phần này. Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu cụ thể nêu tại Phần II của Kế hoạch.

- Giao Thanh tra cấp huyện hoặc Tổ giúp việc tham mưu tổ chức, chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo sơ kết về Ban chỉ đạo của Tỉnh.

2.10. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh

a) Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.11. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

a) Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các hội viên và luật sư thuộc phạm vi quản lý của mình.

b) Hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

c) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

2.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

a) Duy trì tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của Nhân Dân.

c) Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN; tuyên truyền viên giỏi về PCTN; hùng biện, thuyết trình về đề tài PCTN.

d) Tổ chức hội thi hoặc cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

đ) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp Nhân Dân trong giám sát hoạt động PCTN.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành, các cấp và đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện phổ biến Kế hoạch này.

2. Thanh tra tỉnh phối hợp Ban chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương trước ngày 30/11/2020. Tham mưu tổ chức sơ kết theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương được phân công nêu tại Mục 2, Phần IV tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2020, gửi Thanh tra tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình UBND tỉnh. Lưu ý báo cáo kết quả thực hiện nêu rõ tỷ lệ % đạt được so với mục tiêu tỷ lệ % đặt ra.

4. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

5. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: P.HCTC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 704/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu704/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 704/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 704/KH-UBND 2019 tuyên truyền phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 704/KH-UBND 2019 tuyên truyền phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu704/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 704/KH-UBND 2019 tuyên truyền phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 704/KH-UBND 2019 tuyên truyền phòng chống tham nhũng tỉnh An Giang

         • 05/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực